Podľa autorov knihy Insurance and Behavioral Economics: Improving Decisions in the Most Misunderstood Industrypredstavuje poisťovníctvo jedno z najmenej pochopených odvetví ekonomiky. To ale určite neplatí pre študentov študijného programu Poisťovníctvo na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Počas zimného semestra 2015/16 mali totiž okrem štúdia teoretických vedomostí a východísk možnosť dozvedieť sa rôzne aspekty fungovania poistných produktov, poisťovní ale najmä celého poistného trhu, a to od mnohých odborníkov z praxe aj zo zahraničných univerzít.

Študenti sa tak mohli dozvedieť o regulácii poistenia priamo od zástupcov Národnej banky Slovenska. Zamestnanci oddelenia regulácie v poisťovníctve a odboru dohľadu z NBS Mgr. Štefan Velčický, Mgr. Matúš Medvec a Ing. Andrea Gondová, Ing. Katarína Krištofič-Hrivková a Mgr. Rastislav Noška ponúkli študentom 2. ročníka, 2. stupňa štúdia v sérii prednášok horúce informácie napríklad aj o implementácií Solvency II v SR, dohľade nad poisťovníctvom a iných témach.

Zamestnanci zaisťovne Swiss Re (Mgr. Dávid Molnár, Ing. Viliam Pajtinka, PhD., Mgr. Ľubomíra Šimičková, Mgr. Simona Tatárová, Ing. Marián Šabo,PhD., Mgr. Mirta Manojlovic, Leo Monse) priblížili študentom prvého stupňa štúdia v rámci predmetu Riadenie rizík a poistenie jednotlivé odvetvia poistenia z pohľadu zaisťovne ako aj pojem zaistenie. Otázky auditu a účtovných špecifík poisťovní priblížil študentom Ing. Stanislav Kubala zo spoločnosti Delloite a Ing. Michal Maxim z KPMG poukázal na možné pozitívne vplyvy negatívnych úrokových mier. Softvérové možnosti programov SAS v marketingu poisťovní predstavila študentom Ing. Mgr. Kristína Tomeková. Poistné podvody sú horúcou témou aj v praxi a ako s nimi možno bojovať prezradila Mgr. Katarína Frühwaldová, PhD. zo spoločnosti SAS. Člen predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne Ing. Miroslav Pacher študentom rozprával o princípoch, ktoré môžu uplatniť pri vstupe na pracovný trh.

V októbri 2015 navštívili Katedru poisťovníctva aj Dr. Magdalena Osak a Dr. Monika Kaczala z Poznań University of Economics a študentom priblížili fungovanie poistného trhu v Poľsku. Problematiku špecifík fungovania poistného trhu v Českej republike sprostredkovala doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. z Mendelovej univerzity v Brně.

Veríme, že ponúknuté praktické skúsenosti a vedomosti pozvaných odborníkov z praxe aj zahraničia posunuli hranice vedomostí našich študentov a ponúkli im možnosť bližšie spoznať poistnú vedu. Možno aj oni raz budú tí, ktorí zvrátia predsudky o poistení a dopomôžu prekonať poisťovníctvu pomyselné prvé miesto v rebríčku najmenej pochopených odvetví ekonomiky. V mene nás i našich študentov tak ďakujeme všetkým, ktorí bezodplatne prišli študentom (a niekedy aj nám učiteľom) sprostredkovať svoje vedomosti a pohľad praxe na rôzne problematiky.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.