Načítavam stránku...

Utorok 11. november 2014 bol venovaný Vedeckému semináru Katedry poisťovníctva, ktorý organizovala katedra už po tretíkrát. Rastúci záujem o problematiku poisťovníctva dokazuje aj skutočnosť, že tento seminár sa z roka na rok teší väčšej obľube, o čom svedčí aj rastúci trend návštevnosti. Účastníci seminára sa mohli dozvedieť o viacerých zaujímavých témach, ktoré riešia v rámci svojich výskumných úloh členovia Katedry poisťovníctva.

Úvodné slovo podujatia patrilo mimoriadnej profesorke Erike Pastorákovej, ktorá vedecký seminár otvorila a predstavila históriu, ako aj súčasné postavenie Katedry poisťovníctva. Následne prítomných previedla životom a myšlienkami Jána Alojza Wagnera, ktorého zásluhy v oblasti poisťovníctva sú nepochybné. Zdôraznila, že táto popredná osobnosť slovenského poisťovníctva sa vo veľkej miere pričinila o rozvoj poisťovníctva v SR, a viažu sa však k nemu aj významné výsledky v oblasti prírodných vied a astronómie. Cieľom ďalšej prezentácie v rámci semináru, ktorú prezentoval odborný asistent Tomáš Ondruška, bolo zodpovedať na otázku: na akého klienta si poisťovne brúsia zuby? Zamerali sme sa na oblasť životného poistenia, kde sme spoločne so zúčastnenými prechádzali rôzne faktory, ktoré majú vplyv na záujem jednotlivcov o kúpu životného poistenia. Postupne, podľa individuálnych demografických a ekonomických faktorov sme konfrontovali výsledky realizovaného výskumu s odhadom účastníkov. Zaujímavosťou bolo, že kým v prípade vplyvu pohlavia na záujem poistenia bol medzi účastníkmi jednotný názor v prospech väčšieho záujmu zo strany žien, tak pri iných faktoroch ako vek, vzdelanie a pod. to už také jednoznačné nebolo. Na záver sme vymedzili typického jednotlivca, ktorý má záujem o životné poistenie, pričom študenti a hostia mohli zistiť, ako sa ich predstavy líšia od výsledkov výskumu. Následne, denná doktorandka Monika Jurkovičová vo svojej prezentácii poukázala na rôzne tajomstvá psychológie pri kúpe poistenia, na ktoré poukazuje behaviorálna ekonómia, ktorá sa teší čoraz väčšej obľube. Monika Jurkovičová poukázala nielen na rozdiely vo faktoroch ovplyvňujúcich záujem o poistenie z pohľadu neoklasickej a behaviorálnej ekonómie, ale aj na takzvaný „Decoy Effect“, kedy sa pridaním tretej alternatívy v rámci výberu z dvoch možností značne ovplyvní rozhodovanie jednotlivcov v prospech želaného výsledku. Gender problematika je na poli poisťovníctva stále aktuálna téma, i keď Gender smernica je v platnosti už nejaký čas. Vo svojej prezentácii, ktorú interná doktorandka Terézia Janíková nazvala "Muži z Marsu a ženy z Venuše." Aj pri poistení?, chcela poukázať na rôzne aspekty rozhodovania sa žien a mužov v oblasti poistenia. Z prezentácie vyplynulo, že muži a ženy sú síce ovplyvnení rôznymi skutočnosťami, i keď výsledky realizovaného výskumu na katedre hovoria o tom, že pohlavie nie je kľúčovým faktorom pri prijímaní rozhodnutí v životnom poistení. Vo svojom príspevku Terézia Janíková zdôraznila aj rôzne rizikové faktory v prípade mužov a žien, a prezentáciu zakončila dopadmi Gender smernice na oblasť poisťovníctva. Bodku za seminárom dala odborná asistentka Zuzana Brokešová s prezentáciou s názvom Rozumieme alebo iba veríme, že rozumieme poisteniu? Svojim príspevkom tak otvorila večne živú tému, ktorou je nízka finančná gramotnosť obyvateľstva. Oblasť poisťovníctva trpí touto skutočnosťou ešte vo väčšej miere, predovšetkým z hľadiska pochopenia princípov fungovania poistenia a väzieb v poistnom vzťahu. Na čo však Zuzana Brokešová vo svojom vystúpení upriamila pozornosť je nadmerná sebadôvera v posudzovaní vlastných poznatkov o poistení. Práve táto mylná predstava väčšej kompetentnosti jednotlivcov je zakorenená v ich mysliach a má obrovské dôsledky na neskoršie pocity sklamania a negatívne hodnotenia, ktorými trpí celý poisťovací sektor. Vedecký seminár, na ktorom niektorí členovia Katedry poisťovníctva predstavili publiku svoje výsledky vedecko-výskumnej práce svoj účel splnil. Účastníci si tak mohli nielen rozšíriť svoj pohľad na problematiku poisťovníctva, ale aj aktuálne témy, ktoré hýbu svetom poisťovníctva.

 

Fotogaléria

SeminarKPOI 01

SeminarKPOI 02

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?