Katedra poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 31.05.2012 organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Vývojové trendy v poisťovníctve 2012“.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo sústrediť nové poznatky, ktoré vyplývajú z významných zmien v oblasti poisťovníctva, pričom reagovala na aktuálne problémy poistného sektora, ktoré sú odrazom súčasného diania ale aj budúcich trendov finančného trhu. Uvedený cieľ konferencie sa podaril úspešne naplniť nielen účasťou zástupcov vedeckej obce ale aj poistnej praxe a taktiež bohatou diskusiou.

Organizačný výbor pod vedením prof. Ing. Anny MAJTÁNOVEJ, PhD. by rád vyjadril úprimnú vďaku všetkým zúčastneným a vystupujúcim, menovite vystupujúcim v plenárnom rokovaní JUDr.  Petrovi PÉNZEŠOVI, LL.M., PhD. z Národnej banky Slovenska, Ing. Miroslavovi ČAMEKOVI zo Slovenskej asociácie poisťovní, Ing. Zuzane REPOVEJ z Kancelárie Slovenského jadrového poisťovacieho poolu c/o Allianz –Slovenská poisťovňa, a. s., RNDr. Ivici CHAČATURIANOVEJ zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a. s. a prof. dr hab. Irene JEDRZEJCZYK z vysokej školy SGGW vo Varšave, ktorých vystúpenia podnietili zaujímavú a odbornú diskusiu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.