Katedra poistenia a poisťovníctva vznikla po prvý raz na VŠE v roku 1990 a to vyčlenením z Katedry financií. Vedúcou katedry do 31. 12. 1990 bola doc. Ing. Margita Laučíková, CSc.. Od 1. 1. 1991 bola vedúcou katedry doc. Ing. Viktória Čejková, CSc.. V dôsledku organizačných zmien na NHF VŠE realizovaných v roku 1991 sa Katedra poistenia a poisťovníctva zlúčila s Katedrou meny, úveru a bankovníctva a vznikla Katedra peňažníctva. V rámci tejto katedry bolo vytvorené Oddelenie poisťovníctva a vedúcou Oddelenia poisťovníctva v období rokov 1991 – 1995 bola doc. Ing. Viktória Čejková, CSc. Od roku 1995 do roku 1998 bola vedúcou Oddelenia poisťovníctva doc. Ing. Anna Majtánová, PhD. Pracovníci Oddelenia poisťovníctva reagovali na požiadavky finančnej praxe a priebežne pripravovali podklady pre akreditáciu študijného odboru Poisťovníctvo. V akademickom roku 1997/1998 bol Ministerstvom školstva Slovenskej republiky akreditovaný študijný a vedný odbor Poisťovníctvo a následne 1. 2. 1998 vznikla na Národohospodárskej fakulte Katedra poisťovníctva. Základ personálneho zloženia novej katedry tvorili učitelia Oddelenia poisťovníctva na Katedre peňažníctva. Katedra poisťovníctva zabezpečuje štúdium na 1. stupni štúdia, 2. stupni štúdia a aj 3. stupni štúdia.

Počet ukončených doktorandov na Katedre poisťovníctva v odbore Poisťovníctvo je 13. 

Katedra zabezpečuje nasledovné predmety:

  • celouniverzitné predmety: Financie,
  • fakultné povinne voliteľné a výberové predmety: Poisťovníctvo, Riadenie rizík a poistenie
  • povinné predmety študijného programu: Finančná analýza v poisťovniach, Marketing v poisťovníctve, Poistný trh, Účtovníctvo v poisťovniach, Manažment poisťovne, Manažment rizika v poisťovníctve, Zaistenie, Poisťovníctvo, Poistný trh a marketing, Analýza účtovnej závierky v poisťovniach.

Pozornosť predmetom z oblasti poistenia a poisťovníctva a výskumu v týchto oblastiach, sa na VŠE v Bratislave realizovala už pred vznikom samostatnej katedry. Do zakladateľskej generácie učiteľov tejto odbornej orientácie patrili prof. Ing. Milan Majcher, DrSc. prof. Ing. Vladimír Háčik, DrSc. a prof. Ing. Ján Petrenka, CSc.. Od 60-tych rokov 20. storočia sa problematike poisťovníctva venovali najmä doc. Ing. Ján Horňák, CSc. a Doc. Ing. Margita Laučíková, CSc. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia sa oblasť poisťovníctva rozvíjala na fakulte v rámci študijného odboru Financie a do Katedry financií boli organizačne začlenení aj učitelia, ktorí vyučovali problematiku poistenia.Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov na Katedre poisťovníctva. So založením novodobej, samostatnej Katedry poisťovníctva sa spájajú mená pána Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a pani prof. Ing. Anny Majtánovej, PhD, ktorí vynaložili nemalé úsilie, aby mohla katedra vzniknúť a fungovať.

Katedra poisťovníctva je v súčasnosti modernou katedrou zabezpečujúcou svoju prvotnú úlohu – vzdelávať študentov v odbornej profilácii poistenie a poisťovníctvo. Rovnako však zabezpečuje aj svoju úlohu byť vedeckým pracoviskom a nositeľom výskumu v predmetnej oblasti. Členovia katedry publikujú výsledky riešenia výskumných projektov v renomovaných zahraničných i domácich vedeckých časopisoch zaradených do citačných databáz Scopus a Web of Science, a tak v prepočte na tvorivého pracovníka dosahujú kvalitné výkony. Menovať všetky publikácie by zabralo príliš veľký priestor, preto spomenieme z najvýznamnejších publikácií za ostatných 5 rokov aspoň niektoré. Medzi ne patria: Determinants of Insurance Industry Development in Transition Economics: Empirical Analysis of Visegrad Group Data (The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 2014), Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní v oblasti životného poistenia na Slovensku (Ekonomický časopis, 2013), Proaktívny prístup k tvorbe súkromných dôchodkových úspor: kľúčové determinanty (Politická ekonomie, 2017), Experimenting with Purchase History Based Price Discrimination (International Journal of Industrial Organization, 2014), ktorá získala aj Cenu nadácie VÚB pre mladých ekonómov a Comparing a Risky Choice in the Field and Across Lab Procedures (Journal of Economic Psychology, 2017).

Členovia katedry sú aktívni aj v rozvíjaní medzinárodnej spolupráce so zahraničnými univerzitami a výskumnými pracoviskami. Dnes má katedra vybudovanú širokú sieť spolupracujúcich pracovísk, počnúc európskymi, napríklad VŠE Praha, University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku, Cass Business School, City University, Londýn vo Veľkej Británii, University of Strasbourg vo Francúszku, Jonkoping University, v Švédsku, Temple University v USA, na viacerých univerzitách a vysokých školách v Českej republike, Maďarsku a Poľsku, ako aj univerzitách v USA, Austrálii, Hongkongu, Thajsku a v ďalších krajinách.


Katedra poisťovníctva spolupracuje s praxou, najmä s komerčnými poisťovňami a zaisťovňami, Slovenskou asociáciou poisťovní, Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií a ostatnými inštitúciami.

Vedúci Katedry poistenia a poisťovníctva

1990 doc. Ing. Margita Laučiková, CSc.
1991 doc. Ing. Viktória Čejková, CSc.

 

Vedúci Katedry poisťovníctva 

1998 – 2015 prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.
2015 prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.