Načítavam stránku...

Katedra poistenia a poisťovníctva vznikla po prvý raz na VŠE v roku 1990 a to vyčlenením z Katedry financií. Vedúcou katedry do 31. 12. 1990 bola doc. Ing. Margita Laučíková, CSc.. Od 1. 1. 1991 bola vedúcou katedry doc. Ing. Viktória Čejková, CSc.. V dôsledku organizačných zmien na NHF VŠE realizovaných v roku 1991 sa Katedra poistenia a poisťovníctva zlúčila s Katedrou meny, úveru a bankovníctva a vznikla Katedra peňažníctva. V rámci tejto katedry bolo vytvorené Oddelenie poisťovníctva a vedúcou Oddelenia poisťovníctva v období rokov 1991 – 1995 bola doc. Ing. Viktória Čejková, CSc. Od roku 1995 do roku 1998 bola vedúcou Oddelenia poisťovníctva doc. Ing. Anna Majtánová, PhD. Pracovníci Oddelenia poisťovníctva reagovali na požiadavky finančnej praxe a priebežne pripravovali podklady pre akreditáciu študijného odboru Poisťovníctvo. V akademickom roku 1997/1998 bol Ministerstvom školstva Slovenskej republiky akreditovaný študijný a vedný odbor Poisťovníctvo a následne 1. 2. 1998 vznikla na Národohospodárskej fakulte Katedra poisťovníctva. Základ personálneho zloženia novej katedry tvorili učitelia Oddelenia poisťovníctva na Katedre peňažníctva. Vedúcou katedry od jej vzniku až po súčasnosť je prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. Katedra poisťovníctva zabezpečuje štúdium na 1. stupni štúdia, 2. stupni štúdia a aj 3. stupni štúdia.

Počet ukončených doktorandov na Katedre poisťovníctva v odbore Poisťovníctvo je 9. 

Katedra zabezpečuje nasledovné predmety:

  • celouniverzitné predmety: Financie a mena,
  • fakultné povinné predmety: Teória poistenia,
  • povinné predmety študijného programu: Finančná analýza v poisťovniach, Marketing v poisťovníctve, Podnikové poistenie, Podnikanie komerčných poisťovní, Poistenie medzinárodných rizík, Poistenie podnikateľských rizík, Poistný trh, Špeciálny seminár, Účtovníctvo v poisťovniach, Zaistenie, Životné poistenie, Teória poistenia, Poistný trh a marketing, Analýza účtovnej závierky v poisťovniach.

Pozornosť predmetom z oblasti poistenia a poisťovníctva a výskumu v týchto oblastiach, sa na VŠE v Bratislave realizovala už pred vznikom samostatnej katedry. Do zakladateľskej generácie učiteľov tejto odbornej orientácie patrili prof. Ing. Milan Majcher, DrSc. prof. Ing. Vladimír Háčik, DrSc. a prof. Ing. Ján Petrenka, CSc.. Od 60-tych rokov 20. storočia sa problematike poisťovníctva venovali najmä doc. Ing. Ján Horňák, CSc. a Doc. Ing. Margita Laučíková, CSc. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia sa oblasť poisťovníctva rozvíjala na fakulte v rámci študijného odboru Financie a do Katedry financií boli organizačne začlenení aj učitelia, ktorí vyučovali problematiku poistenia.Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov na Katedre poisťovníctva

Rokprofesoridocentiodborní asistenti CSc., PhD.odborní asistentiasistentispolu
2000/01 0 1 3 2 0 6
2001/02 0 1 4 4 1 10
2002/03 0 1 2 4 1 8
2003/04 0 1 4 4 1 10
2004/05 1 0 4 6 0 11
2005/06 1 0 4 3 1 9
2006/07 1 0 4 2 1 8
2007/08 1 0 5 0 1 7
2008/09 1 1 6 0 0 8
2009/10 1 1 5 0 0 7
2010/11 1 1 5 0 0 7
2011/12 1 1 4 0 0 6
2012/13 1 1 5 0 0 7
2013/14 1 1 5 0 0 7
2014/15 1 1 5 0 0 7

Katedra poisťovníctva má za sebou bohatú vedeckovýskumnú činnosť. V minulosti riešila projekty v rámci VEGA napríkladSegmentácia poistného trhu, Zdokonaľovanie systému technických rezerv a platobnej schopnosti v poisťovniach, Aktuálne problémy poisťovníctva Slovenskej republiky v procese liberalizácie trhu, Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II , ďalej projekt KEGA Nová ekonómia - e-learningové štúdium . V súčasnosti rieši projekty VEGA: Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva a Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev .

Katedra poisťovníctva intenzívne rozvíja spoluprácu najmä s Katedrou financií VŠE Praha a viacerými zahraničnými vysokými školami - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) vo Waršave, Akadémia ekonomiczna v Krakove, Akadémia ekonomiczna v Katoviciach, Masarykova univerzita v Brne, Mendelova zemědelská a lesnícka univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Baťu v Zlíne, Slezská univerzita v Opavě, VŠB Ostrava. Spolupráca sa rozvíja riešením spoločných projektov, najmä s Českou republikou, účasťou na medzinárodných konferenciách, výmenou pedagogických a výskumných poznatkov, a pod. Výsledkom je spoločná monografia, vedecké články, medzinárodné vedecké konferencie. Pracovníci Katedry poisťovníctva sa zúčastňujú na medzinárodných výmenných programoch.

Katedra poisťovníctva spolupracuje s praxou, najmä s komerčnými poisťovňami, Slovenskou asociáciou poisťovní, Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií a ostatnými inštitúciami.

Vedúci Katedry poistenia a poisťovníctva

1990 doc. Ing. Margita Laučiková, CSc.
1991 doc. Ing. Viktória Čejková, CSc.

 

Vedúci Katedry poisťovníctva 

1998 – 2015 prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.
2015 doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?