PASTORÁKOVÁ, Erika, prof. Ing., PhD.

101008 - Katedra poisťovníctva

profesorka dekanka fakulty, vedúca katedry
Miestnosť 2B.23, 5C.28
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1221 , +421 2 6729 1575
Konzultačné hodiny:

Pondelok/ Monday: 13:00 - 14:30

Konzultácie prebiehajú v miestnosti 2B.23. 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Poisťovníctvo
 • Manažment rizika finančných inštitúcií
 • Financie
 • Poistná ekonómia

 

Gestor predmetov

 • Poisťovníctvo
 • Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
 • Manažment rizika finančných inštitúcií
 • Poistná ekonómia
 • Zaistenie
Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie

Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. /  Vučetić, M. et al. In: Information Processing & Management: An International Journal, 2022, Vol. 59, no. 2 (2022), pp. 1-12.

Determinants of Individual Life-Related Insurance Consumption: The Case of the Slovak Republic /  Tomáš Ondruška, Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 8, s. 846-863.

Proaktívny prístup k tvorbe súkromných dôchodkových úspor: kľúčové determinanty / Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová, Jana Péliová. In Politická ekonomie, 2017, 65(6), ISSN 0032-323, s. 709–727.

Determinants of insurance industry development in transition economies: empirical analysis of Visegrad group data / Zuzana Brokešová, Erika Pastoráková, Tomáš Ondruška. In The Geneva papers on risk and insurance - issues and practice. Geneva : The international association for the study of insurance economics, 2014. ISSN 1018-5895. Vol. 39 (2014), pp. 471-492.

Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní v oblasti životného poistenia na Slovensku / Erika Pastoráková, Terézia Janíková, Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 82-100. (0.343 - IF2013).

Javové podoby globalizácie na poistnom trhu v Slovenskej republike / Erika Pastoráková. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035. Roč. 54, č. 8 (2006), s. 785-802. (2006).

Riešenie vybraných rizík občanov systémom spolupráce súkromného a verejného poistenia / Eva Rievajová, Erika Pastoráková. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie = Slovak sociological review. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. ISSN 0049-1225. Roč. 38, č. 5 (2006), s. 454-471. (2006).

Industry concentration and performance: case of life insurance industry / Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška, Erika Pastoráková, Jana Péliová. Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In The Essence and measurement of organizational efficiency. Switzerland: Springer international publishing, 2016. ISBN 978-3-319-21138-1, p. 29-37.

Risks covered by pension systems and the possibility of individual saving for old age / Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 783-790 online.

The Effect of premium framing on life insurance demand / Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška, Miroslav Szabo. In European financial systems 2017, international scientific conference. European financial systems 2017: proceedings of the 14th international scientific conference: June 26-27, 2017, Brno, Czech republic. Brno, Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8609-8, pp. 62-68.

Poistný trh. Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 193 s. [11,23 AH]. ISBN 978-80-225-4431-3.

Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu / Monika Jurkovičová, Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška, Erika Pastoráková, Jana Péliová. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 195 s. [9,67 AH]. ISBN 978-80-225-4450-4.

Ronald Harry Coase a jeho prínos k rozvoju disciplíny právo a ekonómia / Jana Péliová, Erika Pastoráková. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732. Roč. 6, č. 3 (September 2013), s. 7-13.

Impact of the Directive on equal treatment between men and woman on the insurance market in Slovakia / Erika Pastoráková. In Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. ISBN 978-83-7252-638-0, s. 56-363.

Current ethical perception in the area of consumer insurance fraud in Slovakia / Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška, Erika Pastoráková. In Current challenges of ethics in business, economics and finance in european countries [elektronický zdroj] : proceedings of scientific papers / reviewers Gerald Reiner, Gabriela Dubcová. Neuchâtel : Faculty of economics and business University of Neuchâtel, 2013. ISBN 978-2-9700901-0-6. - S. 5-14 [CD-ROM].

Industry concentration and performance: case of life insurance industry / Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška, Erika Pastoráková, Jana Péliová. In The Essence and measurement of organizational efficiency. Switzerland : Springer international publishing, 2016. ISBN 978-3-319-21138-1. P. 29-37.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • poistenie, poistný trh, regulácia a dohľad na poistnom trhu, individuálne zabezpečenie sa jednotlivcov prostredníctvom poistenia, dejiny poisťovníctva

 

Riešené projekty

Zodpovedná riešiteľka výskumných projektov:

 • Projekt z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre oblasť vzdelávania: Príprava na úspech vo svete financií (projektová manažérka), projekt z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre oblasť vzdelávania, 2022 - 2023
 • ESF: Podpora rozvoja kľúčových kompetencií žiakov stredných škôl v digitalizovanom prostredí (projektová manažérka), Európsky sociálny fond, Operačný program Ľudské zdroje, 2020 - 2023
 • KEGA: Zvyšovanie kompetencií a kritického myslenia študentov ekonomických študijných programov v oblasti riadenia rizík v nadväznosti na procesy digitalizácie, s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe, 2020 - 2022
 • KEGA: Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby poistného trhu na báze interaktívnych metód s využitím experimentu, 2016 - 2017
 • VEGA: Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte spoločensko-ekonomických zmien, 2014 - 2016
 • VEGA: Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev, 2011 – 2013
 • VEGA: Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II., 2008 – 2010
 • VEGA: Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh I., 2006
 • Grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých pedagógov: Vplyv európskych integračných procesov na poistný trh v SR, 2005 – 2007
 • Inštitucionálna koordinátorka na NHF EU v Bratislave: implementácia projektu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj AHELO na slovenských vysokých školách "Projekt AHELO" (Assessment of Higher Education Learning Outcomes – Feasibility Study) - oblasť Ekonómia, 2012,
 • Finančná manažérka projektu ESF riešenom na OF EU v Bratislave: Manažment predaja vo francúzskom jazyku

Spoluriešiteľka:

 • APVV: Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne (spoluriešiteľka), Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV), 2021 - 2025
 • ESF: Revízia vnútorného systému zabezpečovania kvality na EU v Bratislave (senior metodik), Európsky sociálny fond, Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Ľudské zdroje, 2022 - 2023
 • INTERREG: Social Entrepreneurship Education and Development Hub - SEED-Hub, (spoluriešiteľka), INTERREG V-A Slovensko – Rakúsko, 2020 - 2022
 • KEGA: Implementácia experimentálnej ekonómie ako inovatívnej pedagogickej metódy pre rozvoj nových zručností v rámci ekonomického vzdelávania, (spoluriešiteľka), 2021 - 2023
 • VEGA: Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia, 2019 - 2022
 • VEGA: Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu, 2015 - 2017
 • OP Výskum a vývoj Kód ITMS projektu: 26240120032 Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí, 2007-2013.
 • OP Výskum a vývoj: Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave, 2012-2014
 • Implementácia požiadaviek regionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania (so zameraním na OA v SR), projekt ESF riešený na Katedre pedagogiky NHF EU v Bratislave, 2006 - 2008
 • VEGA: Vplyv regulácie trhov na rizikové rozhodnutia ekonomických subjektov, 2013 - 2014
 • VEGA: Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov – experimentálna metóda, 2011 - 2012
 • VEGA: Aktuársky a ekonomický dopad zavedenia Solventnosti II v životnom poistení, 2011 - 2012
 • VEGA: Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike, 2009 - 2011
 • Medzinárodný projekt česko-slovenskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce MŠ SR a MŠ ČR: Proces transformácie poisťovníctva SR a ČR na vstup do EÚ, 2000 - 2001
 • VEGA: Mechanizmus európskej integrácie v oblasti poisťovníctva, 2000 - 2001
 • VEGA: transformácia poisťovníctva v súvislosti s tendenciami začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie, 1999 - 2000
 • VEGA: Segmentácia poistného trhu, 1997 - 1998
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Maďarský jazyk

 

Činnosti, aktivity a ocenenia

 • dekanka NHF EU v Bratislave
 • Predsedníčka správnej rady nadácie NÁRODOHOSPODÁR
 • členka Riadiaceho výboru pre projekt EUBA na ceste k HR Award
 • členka hodnotiacej komisie pre grantovú schému na podporu finančného vzdelávania – Národná banka Slovenska
 • členka Vedeckej rady Národohospodářské fakulty VŠE v Prahe
 • členka Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
 • členka Odborovej komisie Hospodařská politika na NF VŠE v Prahe
 • členka Subodborovej komisie Financie na NHF EU v Bratislave
 • členka redakčnej rady časopisu Politická ekonomie
 • členka komisií pre štátne skúšky a obhajoby dizertačných prác – FN VŠE v Prahe
 • členka komisií pre štátne skúšky a obhajoby dizertačných prác – Provozně ekonomická fakulta MU v Brne
 • členka komisií pre štátne skúšky a obhajoby dizertačných prác – NHF EU v Bratislave
 • členka komisií pre habilitačné a inauguračné konania – FN VŠE v Prahe
 • členka komisií pre habilitačné a inauguračné konania – EU v Bratislave
 • posudzovateľka (spravodajca – hodnotiteľ) študijných programov na VŠE v Prahe v rámci inštitucionálnej akreditácie
 • členka pracovnej skupiny k zmenám vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve pri Ministerstve financií SR
 • cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť v kategórii vysokoškolská učebnica (Dejiny poisťovníctva)

 

Zahraničné pobyty

 • 11/2013 CERGE-EI, Praha, projekt Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia
 • 09/2013 Universidad de Granada, Facultad de Educación y Humanidades (Ceuta), ERASMUS
 • 09/2012 Lithuanian University of Pedagogical Sciences, Faculty of Social Sciences, ERASMUS
 • 05/2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, bilaterálne dohody
 • 09/2011 La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián (EUEE), ERASMUS
 • 05/2011 Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics, ERASMUS
 • 04/2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, bilaterálne dohody
 • 05/2010 Vysoká škola ekonomická v Prahe, Národohospodářská fakulta, bilaterálne dohody
 • 05/1999 Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics, CEEPUS