ONDRUŠKA, Tomáš, doc., Ing., PhD.

101008 - Katedra poisťovníctva

docent prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
Miestnosť 2B.43
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1248
Konzultačné hodiny:

Pondelok/Monday: 9:30 - 11:00
Konzultácie prebiehajú v miestnosti 2B.43.

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Riadenie rizík a poistenie
 • Risk Management and Insurance
 • Zaistenie
Publikačná činnosť:

ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E.- BROKEŠOVÁ, Z. Determinants of Individual Life-Related Insurance Consumption: The Case of the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 846-863.

BROKEŠOVÁ, Z. - PASTORÁKOVÁ, E. - ONDRUŠKA, T. Determinants of insurance industry development in transition economies: empirical analysis of Visegrad group data. In The Geneva papers on risk and insurance - issues and practice. - Geneva: The international association for the study of insurance economics, 2014. ISSN 1018-5895. Vol. 39 (2014), pp. 471-492.

PASTORÁKOVÁ, E. - JANÍKOVÁ, T. - BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní v oblasti životného poistenia na Slovensku. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035. Roč. 61, č. 1 (2013), s. 82-100.

JURKOVIČOVÁ, M. - BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E. - PÉLIOVÁ, J. Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, 195 s. ISBN 978-80-225-4450-4.

ONDRUŠKA, T. – PASTORÁKOVÁ, E. – BROKEŠOVÁ, Z. – JURKOVIČOVÁ, M. Poistný vzťah v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 165 s. ISBN 978-80-225-4287-6.

BROKEŠOVÁ, Z. - DRUGDOVÁ, B. - PASTORÁKOVÁ, E. - ONDRUŠKA, T. Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 193 s. ISBN 978-80-225-3761-2.

PASTORÁKOVÁ, E. - BROKEŠOVÁ, Z.  -ONDRUŠKA. T. Poistný trh. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, 193 s. ISBN 978-80-225-4431-3.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • spotrebiteľ a jeho správanie sa na poistnom trhu, dopyt po životnom poistení, determinanty dopytu po poistení, životné poistenie

Riešené projekty

 • KEGA č. 015EU-4/2020 s názvom "Zvyšovanie kompetencií a kritického myslenia študentov ekonomických študijných programov v oblasti riadenia rizík v nadväznosti na procesy digitalizácie, s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe" riešeného v období 1.1.2020 - 31.12.2022.
 • VEGA č. 1/0466/19 s názvom „Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia” riešeného v období 1.1.2019 – 31.12.2022.
 • VEGA č. 1/0827/18 s názvom „Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov” riešeného v období 1.1.2018 – 31.12.2021.
 • IGM č. I-18-106-00 s názvom "Analýza metód a prístupov aplikovateľných na výskum determinantov dopytu po poistení v kontexte inovácií formujúcich poistný trh" riešeného v období 1.1.2018 – 31.12.2018.
 • KEGA s názvom „Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby poistného trhu na báze interaktívnych metód s využitím experimentu” riešeného v období 1.1.2016 – 31.12.2017.
 • VEGA č. 1/0849/15 s názvom „Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu” riešeného v období 1.1.2015 – 31.12.2017.
 • VEGA č. 1/0431/14: "Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte spoločensko-ekonomických zmien" riešený v období 1.1.2014 - 31.12. 2016.
 • VEGA č. 1/1122/11: „Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev“ riešený v období 1.1.2011 – 31.12.2013.
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Španielský jazyk,
 • Ruský jazyk

Ocenenia

 • Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť (2018)
 • SAS Slovakia - Najlepšia študentská práca s použitím softvéru SAS (3. miesto)
 • Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví - Závereční práce akademického roku 2013 – 2014 z oboru komerčního pojištění nebo oboru úzce souvisejícícho (3.miesto)

Zahraničné pobyty

 • Chulalongkorn University, Faculty of Economics, Bangkok, Thajsko (03/2013 – 04/2013)
 • Temple University, Fox School of Business, Department of Risk, Insurance and Healthcare Management, Philadelphia, USA (09/2013 – 11/2013)
 • Poznan University of Economics, Faculty of Economics, Department of Insurance, Poľsko (10/2016)
 • University A.Xhuvani, Faculty of Economy, Albánsko (06/2017)
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta financí a účetníctvi, Česká republika (10/2017)
 • Cape Peninsula University of Technology, Faculty of Business and Management Sciences, Kapské Mesto, Juhoafrická republika (11/2017)
 • Masarykova univerzita v Brne, Ekonomicko-správní fakulta, Česká republika (10/2018)
 • Universidade de Lisboa, ISEG - Lisbon School of Economics & Management, Portugalsko (10/2019)