Načítavam stránku...

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave realizuje:

  • štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie,
  • štátne skúšky z majstrovského písania na počítači a korešpondencie.

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie a štátnej skúšky z majstrovského písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a návykov žiakov a absolventov stredných škôl, študentov vysokých škôl, resp. ďalších záujemcov z hospodárskej praxe.

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie pozostáva z dvoch častí:

  1. časť: 10 – minútový odpis - žiaci musia mať rýchlosť najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
  2. časť: vyhotovenie dvoch druhov písomností v normalizovanej úprave  v súlade s STN 01 6910 a STN 88 6101 v stanovenom časovom limite.

 

Štátna skúška z majstrovského písania na počítači korešpondencie

Na štátnej skúške z majstrovského písania na počítači a korešpondencie preukazuje uchádzač vedomosti účinne používať klávesnicu v náročnejšej administratívnej a korešpondenčnej praxi, a to overením zručností a návykov:

  • písať na klávesnici rýchlosťou najmenej 350 čistých úderov za minútu a aspoň 99,50 percentnou presnosťou,
  • upraviť základné druhy písomností z oblasti obchodnej korešpondencie normalizovaným spôsobom.

Štátna skúška z majstrovského písania na počítači a korešpondencie sa skladá:

  • z jedného 20-minútového odpisu predloženého textu,
  • z korešpondenčnej časti, a to z normalizovaného vypracovania dvoch rôznych obchodných písomností podľa zadaných dispozícií v časovom limite 60 minút (obchodný list a tabuľka).

 

Organizácia skúšok

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie odborne, organizačne a technicky zabezpečuje Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave v spolupráci s externými členmi komisie pre štátne skúšky.

Hlavným garantom štátnych skúšok je vedúci Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave Ing. Jaromír Novák, PhD.

Odborným garantom je vyučujúca Rozširujúceho štúdia na vyučovanie odborného predmetu ADK - Ing. Anna Kúbeková, PhD., predsedníčka komisie pre štátne skúšky, ktorá zabezpečuje ich obsahovú a odbornú stránku. 

Komisia pre každý termín konania štátnej skúšky je 3-členná (predsedníčka komisie a 2 členovia z komisie pre štátne skúšky).

 

Podmienkou vykonania štátnej skúšky je úspešne vykonať obe časti skúšky.

O úspešnom vykonaní štátnej skúšky vydá Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave vysvedčenie.

 

Klasifikácia odpisu závisí od dosiahnutého percenta presnosti:

STUPNICA:

% chýb do 0,15 známka A – výborne (vynikajúce výsledky)

% chýb do 0,30 známka B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky)

% chýb do 0,50 známka C – dobre (priemerné výsledky)

 

Organizačne štátne skúšky zabezpečuje Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou Národohospodár, prostredníctvom ktorej sú organizované aj všetky príjmy a výdavky spojené s ich vykonávaním.

Každý uchádzač, ktorý sa zúčastní štátnej skúšky:

  • z písania na počítači a korešpondencie zaplatí 20,- €.
  • z majstrovského písania na počítači a korešpondencie zaplatí 30,- €.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?