Načítavam stránku...

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme štúdia (súbežné)

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) súbežné je určené pre študentov dennej formy inžinierskeho štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Prihlasovať sa naň môžu študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia, a to každoročne na základe oznamu zverejneného na stránke katedry spravidla vo februári – marci príslušného roka. Prihlásení záujemcovia budú pozvaní na stretnutie, kde sa dozvedia všetky potrebné informácie. 

 

Samotné štúdium trvá štyri semestre a realizuje sa dennou formou súbežne so štúdiom na vlastnom študijnom programe inžinierskeho štúdia, a to podľa schváleného študijného plánu.

Súčasťou štúdia je aj vykonanie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave. Štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborných ekonomických predmetov pred skúšobnou komisiou.

 

Poplatok za túto formu DPŠ je vo výške 50,– € za semester.

Každý študujúci dostane počas štúdia zdarma základnú študijnú literatúru pre všetky predmety v rámci DPŠ. V cene je obsiahnuté aj zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave.

Prihlášku na toto štúdium nájdete tu.

 

Prílohy:

 

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme štúdia

Štúdium je vhodné pre uchádzačov, ktorí:

 • učia na stredných školách,
 • plánujú učiť na stredných, prípadne vysokých školách,
 • chcú získať ďalšiu kvalifikáciu, využiteľnú nielen v školstve, ale aj v hospodárskej praxi (štátna a verejná správa, firemné vzdelávanie, vzdelávanie pre verejnosť a i.),
 • majú záujem o vlastný osobnostný rozvoj a moderné trendy vo výchove a vzdelávaní.

Štúdium je široko koncipované – absolvent získa:

 • pedagogickú spôsobilosť učiť odborné ekonomické predmety na stredných (vysokých) školách v SR,
 • poznatky z oblasti školskej a rodinnej výchovy, práce učiteľa a prístupu k žiakom,
 • poznatky z psychológie užitočné pre sebapoznanie aj poznanie a ovplyvňovanie iných ľudí,
 • didaktické zručnosti pri využívaní moderných vyučovacích koncepcií a metód,
 • zručnosti využívať rôzne e-learningové nástroje,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti.

Prečo študovať práve u nás:

 • bezkonkurenčne najnižšia cena doplňujúceho pedagogického štúdia na Slovensku,
 • dobré meno s dlhoročnou tradíciou poskytovania tohto typu štúdia,
 • príjemné partnerské prostredie a individuálny prístup k študentom,
 • poskytnutie základnej literatúry pre všetky predmety,
 • zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách,
 • využiteľnosť nadobudnutých vedomostí, zručností a skúseností nielen v pedagogickej praxi.

 

Prílohy:

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?