Rozširujúce štúdium pre predmet ADK

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytuje podľa § 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozširujúce štúdium na vyučovanie odborného predmetu administratíva a korešpondencia (ďalej RŠ).

RŠ sa realizuje externou formou a umožňuje rozšírenie odbornej a pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť v predmete administratíva a korešpondencia (ďalej ADK).

Podmienkou zaradenia záujemcu do kurzu RŠ je ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia. Záujemcovia s neekonomickým vysokoškolským vzdelaním sú povinní zvládnuť diferenčnú skúšku z ekonomiky (zo základov všeobecnej ekonomickej teórie a podnikového hospodárstva), ktorá sa vykonáva v priebehu štúdia.  

RŠ v rozsahu 200 hodín trvá 2 semestre, uskutočňuje sa prezenčne, vo forme dvojdňových konzultácií, ktoré sú priemerne 1-2-krát v mesiaci. Realizuje sa podľa schváleného učebného plánu a končí sa záverečnou skúškou z didaktiky učebného predmetu administratíva a korešpondencia a z obhajoby záverečnej didakticko-odbornej práce v rozsahu 35 – 50 strán.

Absolventi RŠ získajú vysvedčenie o  nadobudnutí pedagogickej spôsobilosti vyučovať predmet administratíva a korešpondencia na stredných školách.

Poplatok za štúdium je vo výške 220,– € za jeden semester.

Vyplnený prihlasovací formulár, ktorý je k dispozícii v prílohe, možno posielať priebežne, a to na adresu Katedry pedagogiky. K prihláške je potrebné priložiť životopis a overené kópie diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa a o absolvovaní pedagogického vzdelávania.

Uchádzačov o štúdium zaraďujeme do kurzu na nasledujúci akademický rok každoročne koncom mája, pričom pri výbere zohľadňujeme dátum doručenia prihlášky, ako aj skutočnosť, či už vyučujú, resp. majú bezprostredne začať vyučovať predmet ADK.

Prílohy:

 

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl

Katedra pedagogiky ponúka v súčasnosti program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania:

Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť, prehĺbiť vedomosti a nadobudnúť zručnosti učiteľov pri výučbe tvorby podnikateľských plánov žiakov v odborných ekonomických predmetoch. Absolvent získa prehľad o súčasnom stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a vybraných krajinách Európskej únie, vedomosti o metodike objavovania a posudzovania podnikateľských nápadov a podnikateľských príležitostí žiakov, vedomosti o jednotlivých častiach podnikateľského plánu a o metodike vypracovania podnikateľských plánov, ako aj o metodike prezentovania a obhajoby podnikateľských plánov žiakmi s dôrazom na finančné projekcie. Aplikovaním získaných vedomostí pri vypracovaní vzorového podnikateľského plánu na vybraný predmet podnikania nadobudne zručnosti pri tvorbe podnikateľských plánov a ich prezentovaní a obhajobe pred publikom.  

Rozsah vzdelávania je 35 hodín (z toho prezenčnou formou 20 hodín), pričom na ukončenie vzdelávacieho programu je nevyhnutná 80 %-ná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.

Za absolvovanie vzdelávania získava učiteľ 10 kreditov – 7 kreditov za rozsah vzdelávania a 3 kredity za spôsob ukončenia záverečnou prezentáciou a pohovorom pred 3-člennou komisiou.

Poplatok za vzdelávanie je vo výške 50,- €.

Prílohy: