VELICHOVÁ, Ľudmila, doc. Ing., PhD.

101009 - Katedra pedagogiky

docentka
Miestnosť 4C.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1488
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Didaktika daňovníctva
 • Didaktika cvičnej firmy
 • Cvičná firma
 • Cvičná pre učiteľov
 • Cudzojazyčná korešpondencia (RPŠ)
 • Cvičná firma v nemeckom jazyku
 • Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti
 • Tvorba odborných prác

 

Gestor predmetov

 • Didaktika daňovníctva
 • Didaktika cvičnej firmy
 • Cvičná firma
 • Cvičná pre učiteľov
 • Cvičná firma v nemeckom jazyku
Publikačná činnosť:

Velichová, Ľ.: Rozhodovacie procesy v cvičnej firme. Monografia. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2014, 130 s., ISBN 978-80-225-3836-7

Velichová, Ľ.: Podnikateľské vzdelávanie – podpora podnikavosti a tvorba podnikateľských projektov. Monografia. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3396-6

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Vybrané problémy marketingu (teoretická časť). Monografia. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 120 s. (podiel 60 s.), ISBN 978-80-225-2586-2

Velichová, Ľ.: Efektívnosť vyučovacích metód a jej meranie. (podiel 70 s.) In: Králová, A. – Novák, J. a kol.: Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. Monografie. Praha: Press21, s. r. o. 2014

Velichová, Ľ.: Cvičná firma – Tvorba podnikateľských plánov. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4160-2

Velichová, Ľ.: Aktuálne otázky výučby daňovníctva. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2008, 70 s., ISBN 978-80-225-2593-0

Velichová, Ľ.: Nové trendy v cvičnej firme. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 60 s., ISBN 978-80-225-2592-3

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Vybrané problémy marketingu (praktická časť). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 130 s. (podiel 60 s.), ISBN 978-80-225-2585-5

Velichová, Ľ.: Didaktika cvičnej firmy – teória a prax. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2010, ISBN 978-80-225-3055-2.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Maturujem z ekonomiky a ekonómie. (podiel 87 s.) Bratislava: SPN, 2014. ISBN 978-80-10-02575-6

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 1. ročník obchodných akadémií. Bratislava: SPN, Piate, prepracované vydanie, 2016, ISBN 978-80-10-03041-5

Orbánová D. Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 2. ročník obchodných akadémií. Bratislava: SPN, Štvrté, prepracované vydanie, 2016, ISBN 978-80-10-03021-7

Orbánová D. Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 3. ročník obchodných akadémií. Tretie, prepracované vydanie Bratislava: SPN, 2016. ISBN 978-80-10-02914-3

Orbánová D. Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 4. ročník obchodných akadémií. Druhé, prepracované vydanie. Bratislava: SPN, 2016. ISBN 978-80-10-02915-0

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Praktická ekonomika I pre stredné umelecké školy. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010, ISBN 978-80-10-01828-4

Orbánová, D. – Velichová, Ľ. Praktická ekonomika II pre stredné umelecké školy. Bratislava: SPN – Mladé letá, s. r. o., 2012, ISBN 978-80-10-02029-4

Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • koordinátorka Slovenského centra cvičných firiem na NHF EU v Bratislave
 • členka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska
 • predsedníčka hodnotiacej komisie na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem,
 • dokumentaristka pre Cedefop a Európsku informačnú a odborovú sieť v odbornom vzdelávaní a príprave ReferNet v spolupráci so Slovenským národným observatóriom
 • predsedníčka atestačnej komisie na vykonanie 1. a 2. atestácie v kategórii učiteľ na vyučovanie odborných ekonomických predmetov a v kategórii majster odbornej výchovy pre ekonomiku a služby