NOVÁK, Jaromír, Ing., PhD.

101009 - Katedra pedagogiky

odborný asistent vedúci katedry
Miestnosť 4C.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1452 , +421 2 6729 1145
Konzultačné hodiny:

Streda: 09.00 – 11.00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • didaktika účtovníctva
 • IKT v ekonomickom vzdelávaní
 • didaktika personalistiky
 • didaktika manažmentu
 • tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti
Publikačná činnosť:

Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Novák, J. – Šlosár, R. Bratislava. SPN – Mladé letá, 2019. Štvrté, aktualizované vydanie. ISBN 978-80-10-03590-8

Informačno-komunikačné technológie v ekonomickom vzdelávaní. Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4622-5

Didaktika účtovníctva pre stredoškolských učiteľov. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4616-4

Modely projektov v ekonomickom vzdelávaní. Pasiar, L. a kol. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4515-0

Didaktika základov účtovníctva. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4511-2

Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Berková, K. – Novák, J. – Pasiar, L. Prostějov: Computer Media, 2018. ISBN 978-80-7402-316-3

Didaktika účtovníctva B. Druhé, prepracované vydanie. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4403-0

Didaktika účtovníctva C. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2016. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. ISBN 978-80-225-4264-7

Odborová didaktika. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4037-7

Didaktika účtovníctva A. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4038-4

Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. Králová, A. – Novák, J. a kol. Praha: Press21, 2014. ISBN 978-80-905181-5-5

Didaktika manažmentu. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3812-1

Didaktika personalistiky. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3573-1

Finančná gramotnosť na základných školách. Šlosár, R. a kol. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3306-5

Finančná gramotnosť na stredných školách. Šlosár, R. a kol. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3305-8

Didaktika účtovníctva II. Tretie, prepracované a doplnené vydanie. Šlosár, R. – Horáčková, A. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3258-7

Didaktika účtovníctva III. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2010. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. ISBN 978-80-225-2983-9

Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy: Texty na čítanie s porozumením. Novák, J. – Kuláková, M. Bratislava. NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2830-6

Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy: Prezentácie. Novák, J. – Humenská, Z. Bratislava. NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2831-3

Didaktika personalistiky. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2818-4

Didaktika manažmentu. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2680-7

Didaktika odborných ekonomických predmetov. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. ISBN 978-80-225-2730-9

Aktuálne otázky výučby účtovníctva II. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2588-6

Aktuálne otázky výučby manažmentu. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2591-6

Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • člen Vedeckej rady NHF EU v Bratislave
 • člen Akademického senátu NHF EU v Bratislave
 • člen Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • člen Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť
 • člen Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Social Technologies (MRUNI, Vilnius, Litva)
 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science (ČZU, Praha, Česká republika)
 • člen Edičnej komisie na NHF EU v Bratislave
 • člen Akreditačnej komisie NHF EU v Bratislave
 • člen Disciplinárnej komisie NHF EU v Bratislave
 • revízor Nadácie Národohospodár