Katedra hospodárskej politiky sa vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti zameriava na teóriu a prax hospodárskej politiky s cieľom rozvíjať ekonomické myslenie a poskytovať študentom teoretické základy ako aj empirické a inštitucionálne poznatky o hospodárskej politike s aplikáciou na problémy SR a EÚ. Výučba a vedecký výskum sú nedeliteľnými súčasťami činnosti katedry. Zapájaním študentov a doktorandov do riešenia vedeckovýskumných úloh na katedre a inovatívnymi metódami výučby, opierajúcej sa o učebné texty používanými i na zahraničných univerzitách budú absolventi študijného programu Hospodárska politika na 2. a 3. stupni štúdia pripravovaní na meniace sa potreby hospodárskej praxe ako ekonomickí analytici, v bankách, vo verejnom sektore, vo výskumných ústavoch, medzinárodných inštitúciách ako i na vedeckú dráhu.

Pedagogická činnosť

V oblasti pedagogickej činnosti  našim cieľom nie je len poskytovať najnovšie poznatky z teórie a praxe hospodárskej politiky, ale podstatne prispievať k rozvíjaniu ekonomického myslenia študentov. Obsah a k tomu používané učebné texty musia byť porovnateľné so študijnými programami v zahraničí pri zvýšení podielu foriem výučby vyžadujúcich väčšiu samostatnosť študentov a ich aktívnu účasť v pedagogickom procese počas celého semestra. Cieľom nemôže byť len vedieť zodpovedať položenú otázku, ale vedieť položiť relevantnú otázku.

Vedeckovýskumná činnosť

Základným znakom univerzitnej výučby je jej previazanosť s vedeckým výskumom. V súlade s vyššie definovaným hlavným zameraním katedry novými výzvami pre oblasť hospodárskej politiky sa ukazujú demografické problémy a problémy ochrany životného prostredia („environmental economics“, vrátane problematiky energie a neobnoviteľných zdrojov) a z nich vyplývajúce nové oblasti ekonomického výskumu. Európska komisia výstižne charakterizovala tieto výzvy vypísaním projektu pod názvom: „Europe moving towards a new path of economic growth and social development“. Vedúci katedry HP je jedným z účastníkov konzorcia, vedeného rakúskym ústavom pre hospodársky výskum (WIFO, prof. Ainginger). Predmetom výskumu, resp. časť projektu, ktorá spadá do zodpovednosti vedúceho katedry HP je ekoefektívnosť a makroekonomická konvergencia krajín EÚ. Metodickým základom tohto výskumu sú neparametrické odhady produkčných funkcií (production frontier approach), meranie efektívnosti a produktivity rozšírené o dopady na životné prostredie (ekoefektívnosť ako nový indikátor merania výkonnosti ekonomiky). Táto oblasť kvantitatívnej hospodárskej politiky, ktorej základy položili nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu R. Frisch a J. Tinbergen je novou ťažiskovou oblasťou výskumu katedry HP. Druhou oblasťou výskumu s priamym prepojením na slovenskú ekonomiku je analýza štrukturálnych závislostí v ekonomikách na báze input-output modelov.

Katedra je gestorom študijného odboru Národné hospodárstvo na I. stupni štúdia, študijného programu Hospodárska politika na II. stupni štúdia a spolugestoruje študijný odbor Ekonomická teória na III. stupni štúdia - špecializácia Hospodárska politika.

Kde nás nájdete: 4. poschodie, blok B (stará budova)

Telefón: +421 2 624 12 114, +421 2 672 91 440


Vedenie katedry:

LÁBAJ, Martin, doc. Ing., PhD.

LÁBAJ, Martin, doc. Ing., PhD.

vedúci katedry

profesor

4B.21 4B.21 +421 2 6729 1440
 
MORVAY, Karol, Ing., PhD.

MORVAY, Karol, Ing., PhD.

zástupca vedúceho katedry

docent

4B.21 +421 2 6729 1440
 
NEŽINSKÝ, Eduard, Ing., PhD.

NEŽINSKÝ, Eduard, Ing., PhD.

zástupca vedúceho katedry

docent

4B.34 +421 2 6729 1454
 
KALIŠ, Richard, Ing., PhD.

KALIŠ, Richard, Ing., PhD.

tajomník katedry

odborný asistent

4B.12 +421 2 6729 1412
 
MAÁROVÁ, Katarína

MAÁROVÁ, Katarína

sekretárka

4B.48 +421 2 6729 1486