Načítavam stránku...

NÁRODOHOSPODÁRSKE NÁUKY
Akademický rok 2016/2017

 

 1. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie. Trhová konkurencia. Nedokonalosti trhu a zásahy štátu do trhového mechanizmu. Voľba medzi efektívnosťou a spravodlivosťou.
 2. Trh tovarov a služieb. Postavenie a rozhodovanie sa ekonomických subjektov na trhu tovarov a služieb. Správanie spotrebiteľa a utváranie dopytu. Správanie firmy, utváranie ponuky.
 3. Náklady a príjmy firmy, zisk firmy. Rozhodovanie sa firmy v pod­mienkach dokonalej konkurencie. Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a formy nedokonalej konkurencie. Dôsledky monopolu a protimonopolné regulovanie.
 4. Trh výrobných faktorov. Postavenie a rozhodovanie sa ekonomických subjektov na trhu výrobných faktorov. Dopyt po výrobných faktoroch. Špecifiká ponuky výrobných faktorov. Ceny výrob­ných faktorov.
 5. Meranie celkového výstupu ekonomiky – HDP, HNP, reálny a nominálny HDP. Metódy výpočtu hrubého domáceho produktu. Nedokonalosti HDP a alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky.
 6. Agregátny dopyt, agregátna ponuka a makroekonomická rovnováha. Klasický a keynesovský prístup ku krivkám AD a AS. Ekonomický cyklus, jeho príčiny, fázy a prejavy. Teórie ekonomického cyklu.
 7. Spotreba, úspory a investície. Teórie spotreby a úspor. Ekonomický rast, jeho zdroje a teórie ekonomického rastu.
 8. Rovnica výmeny a kvantitatívna teória peňazí. Teória preferencie likvidity. Peňažný trh a peňažný multiplikátor.
 9. Podstata inflácie a meranie inflácie. Druhy inflácie. Ekonomické náklady, dôsledky a „liečenie“ inflácie.
 10. Problematika nezamestnanosti. Formy nezamestnanosti. Prirodzená miera nezamest­nanosti. Phillipsova krivka – vzťah medzi infláciou a nezamestnanosťou.
 11. Medzinárodný obchod – pohyb tovarov, služieb a kapitálu. Teória komparatívnych výhod. Formy obchodnej politiky. Medzinárodná ekonomická integrácia.

 

 1. Financie a finančná veda. Definícia financií, ich vývoj a reflexia financií v ekonomickej a finančnej vede. Finančný systém, finančné trhy a ekonomický systém, základné funkcie financií. Financie a ich podsystémy.
 2. Finančný trh, jeho zložky a ich základná charakteristika. Subjekty na finančnom trhu, nástroje finančného trhu, atribúty finančného investovania. Regulácia a dohľad nad finančným trhom.
 3. Podnikové financie ako súčasť financií vo väzbe k ekonomickým sektorom národného hospodárstva. Úloha, postavenie a význam podniku v národnom hospodárstve. Alternatívne ciele, finančná politika a riadenie podniku. Hospodárenie podniku a zdroje financovania podniku. Efektívnosť podnikových financií.
 4. Banková sústava a jej funkcie. Pozícia centrálnej banky v bankovom systéme. Finančné zdravie bánk a jeho faktory, bilancia komerčnej banky a základná charakteristika aktívnych a pasívnych operácií. Členenie a základná charakteristika bankových úverov, spôsoby zabezpečenia úverov a druhy vkladov. Regulácia a dohľad nad bankovníctvom.
 5. Poistenie a charakteristika systému poistných vzťahov. Základné princípy a funkcie poistenia. Riziko, risk manažment krytie prejavov rizika prostredníctvom poistenia. Klasifikácia poistení podľa poistných druhov, základná charakteristika. Spoločné a rozdielne znaky komerčného poistenia a poistenia v systéme sociálneho zabezpečenia.
 6.  Podstata a vývoj peňazí, funkcie peňazí. Peňažné agregáty a peňažná zásoba. Menové sústavy a vývoj peňažných teórií. Menová politika – ciele a druhy menovej politiky, transmisné mechanizmy, nástroje menovej politiky.
 7. Vymedzenie verejného sektora a  verejných financií. Funkcie a zložky verejných financií. Podstata rozpočtového a mimorozpočtového hospodárenia verejnej vlády. Základná charakteristika fiškálnej politiky, jej zamerania, cieľov a nástrojov. Význam a opodstatnenie fungovania štátnych účelových fondov a verejnoprospešných podnikov v národnom hospodárstve. Financie tretieho sektora.
 8. Medzinárodný finančný systém, jeho vývoj a funkcie. Základná charakteristika Medzinárodného menového fondu a Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (ciele, úlohy, organizácia a riadenie). Medzinárodné  financie.

 

 1. Postavenie a úloha hospodárskej politiky v trhovej ekonomike. Zlyhania štátu a trhu.  Ponukovo a dopytovo orientovaná hospodárska politika.
 2. Smery formovania praktickej hospodárskej politiky.
 3. Stabilizačná politika, jej podstata, ciele a nástroje. Skutočný a potenciálny produkt, produkčná medzera – príčiny vzniku a jej dôsledky. Úloha fiškálnej, menovej a vonkajšej hospodárskej politiky pri stabilizácii ekonomiky – ich koordinácia.
 4. Mikroekonomické hospodárske politiky, ich ciele a nástroje.
 5. Inštitucionálny rámec hospodárskej politiky. Ciele a nástroje hospodárskej politiky. Nositelia hospodárskej politiky.

 

Okruhy z predmetu Ekonomická teória (KET), literatúra:

 • LISÝ, J. a kol.: Ekonómia. Bratislava : Iura Edition, 2011. - 631 s. [34,73 AH] + CD-ROM Testy. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-406-5

 

Okruhy z predmetu Financie a mena (KF, KBMF a KPOI), literatúra:

 • SIVÁK, R. a kol.: Financie. Bratislava, Wolters Kluwer, 2015. – 460 s. ISBN 978-80-8168-232-2

 

Okruhy z predmetu Hospodárska politika (KHP), literatúra:

 • LUKÁČIK, J a kol.: Hospodárska politika: Teória a prax. Bratislava : Sprint 2, 2013. 315s. ISBN 978-80-89393-86-2

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?