Načítavam stránku...

Okruhy na bakalárske štátnice z Hospodárskej politiky a stratégie rozvoja

študijný program Národné hospodárstvo

pre akademický rok 2016/2017

 

 1. Inštitucionálne prostredie hospodárskej politiky (ciele, nástroje a nositelia hospodárskej politiky). Liberálna a intervencionistická hospodárska politika.
 2. Makroekonomické hospodárske politiky, ciele, nástroje.
 3. Mikroekonomické hospodárske politiky, ciele, nástroje.
 4. Sociálno-ekonomický rozvoj, jeho základné determinanty. Charakteristika svetových rozvojových trendov. Prechod z druhej vlny k tretej vlne civilizačného vývoja. Rozvojové stratégie EÚ, USA, Číny.
 5. Charakteristika jednotlivých fáz dlhodobého cyklu, prínos Kondratieva a Schumpetra k dlhým vlnám. Charakteristika totálnych inovácií.
 6. Systém národných účtov. Obsah systému národných účtov a princípy týchto účtov. Sektorové členenie systému národných účtov. Zmysel a využiteľnosť národných účtov.
 7. Účty a bilančné položky v systéme národných účtov. Bežné účty, účty akumulácie a súvahový účet. Tvorba, rozdeľovania a použitie dôchodkov v systéme národných účtov.
 8. Tabuľky dodávok a použitia. Princípy týchto tabuliek a ukazovatele, ktoré z nich možno získať. Charakteristika medzispotreby, konečného použitia. Možnosti využitia takýchto tabuliek pri makroekonomických analýzach.
 9. Makroekonomické agregáty v systéme národných účtov. Výpočet HDP troma metódami z hľadiska systému národných účtov. Zložky pridanej hodnoty a ich bilancovanie v národných účtoch a tabuľkách dodávok a použitia.
 1. Empirický výskum, základné kategórie výskumu, prístupy k empirickému výskumu, fázy empirického výskumu, zber a spracovanie údajov, vzťahy medzi skúmanými javmi
 2. Nevyrovnané pôsobenie globalizácie. Začarovaný kruh chudoby, príčiny vzniku a možnosti jeho eliminovania. Svetový demografický vývoj, jeho tendencie a dôsledky.
 3. Trvalo udržateľný rozvoj, jeho vymedzenie, výzvy, dimenzie. Celoplanetárne rozpory. Základné hypotézy súvisiace s environmentálnou záťažou z hľadiska ekonomickej úrovne krajín.
 1. Ekonomická integrácia v Európe - vývoj, dopady a smerovanie. Politika rozširovania EÚ – význam, smerovanie, financovanie predvstupovej pomoci. Štrukturálna politika EÚ -  jej formovanie, ciele, význam v kontexte  plnenia cieľov stratégie Európa 2020, finančné nástroje (ESF, EFRD, Kohézny fond).
 2. Inštitucionálny rámec Európskej únie - chronológia vývoja, úlohy, vzájomné vzťahy a ich úloha v integračnom procese. Právny rámec Európskej únie a zmeny pri rozhodovaní podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Európska občianska iniciatíva).
 3. Hospodárska politika Európskej únie, jej formovanie, ciele, princípy. Stratégia Európa 2020.  Politiky EÚ v zmysle právomocí EU  (politiky EÚ vo výlučnej právomoci EÚ, politiky EÚ vo výlučnej právomoci členských štátov, spoločné politiky EU.

 

Literatúra:

 1. LUKÁČIK, J a kol.: Hospodárska politika Teória a prax. Bratislava : Sprint 2, 2013. 315s. ISBN 978-80-89393-86-2
 2. Vincúr, P. – Fifeková, E.: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja. Bratislava: Sprint dva. 2010.
 3. Fülöp, P.- Karabínoš, S. - Lábaj, M.: Národné účty. Bratislava: Ekonóm. 2010.
 4. Vidová,J.: Hospodárska politika Európskej únie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. 2012. ISBN 978-80-225-3451-2
 5. Vidová,J.: Hospodárska politika Európskej únie. Vybrané problémy. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. 2013. ISBN 978-80-225-3722-3

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?