VIDOVÁ, Jarmila, Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

odborná asistentka
Miestnosť 4B20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1420
Konzultačné hodiny:

Utorok (Tuesday): 10:00 - 11:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Hospodárska politika Európskej únie
 • Investície a inovácie v ekonomike

 

Gestor predmetov

 • Hospodárska politika Európskej únie
 • Investície a inovácie v ekonomike.
Publikačná činnosť:

Monografie

 • Aktuálne problémy bytovej politiky, výstavby a kvality života / Jarmila Vidová. - Bratislava : Vydavateľstvo Daniel NETRI, 2008. - 98 s. [4,601 AH]. - ISBN 978-80-969567-8-4
 • Investičná teória a politika. Vybrané problémy. Vydavateľstvo Daniel NETRI, Bratislava 2008. [3,978 AH]. ISBN 978-80-969567-7-7
 • Mikroekonomické súvislosti spotreby a kvality života domácností SR [elektronický zdroj] : [monografia] / Vieroslava Holková a kol. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - CD-ROM [175] s. [9,814 AH]. - VEGA 1/0608/08. - ISBN 978-80-225-3123-8
 • Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej republike [elektronický zdroj] : [vedecká monografia] / Jarmila Vidová. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - CD-ROM [111] s. [6,18 AH]. - VEGA 1/0514/08. - ISBN 978-80-225-3092-7
 • Holková Vieroslava – Vidová Jarmila – Veselková Alexandra – Valach Matej. 
 • Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte. 1. vyd. Vydavateľstvo EKONÓM. Bratislava. 2013. strán 204. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3787-2

 

Skriptá a učebné texty (počet/AH)

 • Investičná teória a politika : semináre / Jarmila Vidová. - Bratislava : Ekonóm, 2002. - 107 s. : obr., tab. [5,604 AH]. - ISBN 80-225-1545-0
 • Hospodárska politika Európskej únie / Jarmila Vidová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - 147 s. [8,155 AH]. - ISBN 978-80-225-3451-2
 • Hospodárska politika Európskej únie : pomôcka na semináre / Jarmila Vidová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - 107 s. [5,604 AH]. - ISBN 978-80-225-3474-1

 

Vysokoškolské učebnice

 • Investície a inovácie v ekonomike. / Jarmila Vidová - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 238 s. [10,342 AH]. - ISBN 978-80-225-3621-9
 • Hospodárska politika Európskej únie. Vybrané problémy / Jarmila Vidová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 358 s. [22,600 AH]. - ISBN 978-80-225-3722-3

 

Práce v domácich karentovaných časopisoch

 • Zriaďovanie priemyselných parkov a ich vplyv na vývoj nezamestnanosti v ekonomike / Jarmila Vidová. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. - ISSN 0013-3035. - Roč. 59, č. 8 (2011), s. 841-855.

 

Práce v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch

 • Theory of urbanity and its effect on housing development and housing / Jarmila Vidová. - In e-Journal of New World Sciences Academy. - Turkiye, 2011. - ISSN 1306-3111. - Vol. 6, Num. 2 (2011) s. 242-253.
 • Industrial parks - history, their present and influence on employment / Jarmila Vidová.
  In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým = Review of economic perspectives. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010. - ISSN 1213-2446. - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 41-58.
 • Reštrukturalizácia priemyslu Slovenska - východiskové podmienky a dosiahnuté výsledky / aut. Jarmila Vidová. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = quarterly journal of the University of Economics Bratislava = Economic review. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2004. - ISSN 0323-262X. - Roč. 33, č. 2 (2004), s. 172-180.
 • Základné tendencie medzinárodného pohybu kapitálu / Jarmila Vidová.
  In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005. - ISSN 0323-262X. - Roč. 34, č. 3 (2005), s. 336-344.
 • Investičný proces v teoretickom i praktickom kontexte / Jarmila Vidová. - VEGA 1/0514/08.
  In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal = The New economy. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 3 (September 2009), s. 44-51.
 • Priame zahraničné investície a vývoj HDP = Foreign direct in investment and development / Jarmila Vidová. - VEGA 1/0514/08. - In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. - ISSN 1336-9105. - Roč. 5, č. 2/3 (2010), s. 10-18.
 • Analýza vývoja tvorby hrubého kapitálu ako zložky hrubého domáceho produktu / Jarmila Vidová. - VEGA 1/0514/08. - In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. - ISSN 1336-9105. - Roč. 5, č. 4 (2010), s. 36-45.
 • Sociálno-ekonomické aspekty kvality bývania a kvality života / Jarmila Vidová. - VEGA 1/0570/11. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. - ISSN 1336-1732. - Roč. 4, č. 1 (Marec 2011), s. 60-72.


VIDOVÁ,J.: Investičná teória a politika : semináre - Bratislava : Ekonóm, 2002. - 107 s. : obr., tab. - ISBN 80-225-1545-0

VIDOVÁ,J.: Reštrukturalizácia priemyslu Slovenska – východiskové podmienky a dosiahnuté výsledky, Ekonomické rozhľady, vedecký časopis EU v Bratislave, 2/2004, Bratislava. S.172, ISSN 0323-262X 

VIDOVÁ,J.: Základné tendencie medzinárodného pohybu kapitálu, Ekonomické rozhľady, vedecký časopis EU v Bratislave, 3/2005, Bratislava. S.336, ISSN 0323-262X 

VIDOVÁ,J.: Financovanie bytovej výstavby v Slovenskej republike, Ekonomické rozhľady, vedecký časopis EU v Bratislave, 2/2007, Bratislava. S.244, ISSN 0323-262X

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • V pedagogickom procese a pri vedení bakalársky a diplomových prác sa zameriava na problematiku hospodárskej politiky Európskej únie, problémy investičnej teórie a politiky, s osobitným akcentom na problematiku podpory malého a stredného podnikania, investičného rozhodovania. Okrem uvedeného je predmetom jej výskumu aj problematika bytovej politiky, systémom financovania bytovej výstavby.

 

Riešené projekty

Zodpovedný riešiteľ

 • VEGA č. 45, (1/0514/08) „Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v SR“. Doba riešenia: 2008-2010

Spoluriešiteľ

 • Výskumná úloha č. 0025/97 „Investície a inovácie ako faktory ekonomického rozvoja.“ 1997 -2000. Oponentúra 2000.
 • Výskumná úloha č. 0037/2000 „ Hospodárska politika, ekonomický rast, ekonomické rovnováhy ekonomiky SR na prahu milénia“. 2000-2003. Oponentúra 2003.
 • Výskumná úloha č. 150019/03 Komparácia výsledkov transformačného procesu v Slovenskej a Českej republike, (2003 – 2005). Oponentúra 2005.
 • IGP č. 160039/05 Progresívne metódy merania pri spotrebiteľských prieskumoch v neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby.
 • VEGA č. 1/0570/11 „Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodnutia v európskom priestore“. 2011-2013
 • VEGA č. 1/0421/11 „Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast“. Doba riešenia: 2011-2013
 • VEGA 1/0906/12 Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ. Doba riešenia: 2012 - 2014
Ďalšie informácie:

Činnosti a aktivity

 • členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Ekonomické spektrum
 • aktivity v oblasti tretieho sektora