VALACHOVÁ, Andrea, Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

odborná asistentka
Miestnosť 4B34
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1454
Konzultačné hodiny:

Streda (Wednesday) 9:30-11:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Ekonómia rozvoja
 • Ekonomický rozvoj
Publikačná činnosť:

Index lepšieho života ako možnosť merania sociálno-ekonomického rozvoja ekonomiky
FIFEKOVÁ, Elena - VONDROVÁ, Andrea. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 91-98. ITMS 26240120032.

Meranie ekonomického rastu a jeho význam pre hospodársku politiku
BLAŠKOVÁ, Mária - VONDROVÁ, Andrea. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 43-53.

Posun od kvantity ku kvalite pri meraní ekonomického rastu pre lepšiu hospodársku politiku
VONDROVÁ, Andrea. In Ekonomický rast a štruktúra ekonomiky : vedecký monografický zborník : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/11 a VEGA 1/0795/12 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3567-0, s. 81-87.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Aktuálne problémy hospodárskej politiky, sociálno-ekonomického rozvoja a zvyšovania výkonnosti ekonomiky.

 

Riešené projekty

 • Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR
  Evidenčné číslo projektu: 1/0795/12
  Doba riešenia projektu: 2012 - 2014
 • Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast
  Evidenčné číslo projektu: 1/0421/11
  Doba riešenia projektu: 2011 - 2013