SILANIČ, Peter, Mgr. Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

odborný asistent
Miestnosť 4B43
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1493
Konzultačné hodiny:

Utorok (Tuesday) 14:30-16:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Mikroekonomické politiky I., II.
Publikačná činnosť:

Entry and competition in a transition economy: the case of Slovakia. LÁBAJ, Martin - SILANIČ, Peter - WEISS, Christoph. Entry and competition in a transition economy: the case of Slovakia. In Department of Economic Policy Working Paper Series. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Economic Policy, 2013. ISSN 1339-0430, 2013, wP No. 3, p. 1-17.

Analýza dopadu znižovania dovoznej náročnosti automobilového priemyslu na celkovú produkciu SR - kvantifikácia na základe input-output modelu. SILANIČ, Peter - FIFEKOVÁ, Elena. Analýza dopadu znižovania dovoznej náročnosti automobilového priemyslu na celkovú produkciu SR - kvantifikácia na základe input-output modelu. In Ekonomický rast a štruktúra ekonomiky : vedecký monografický zborník : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/11 a VEGA 1/0795/12 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3567-0, s. 99-110.

Hodrickov-Prescottov filter ako nástroj analýzy potenciálneho produktu a produkčnej medzery. SILANIČ, Peter. Hodrickov-Prescottov filter ako nástroj analýzy potenciálneho produktu a produkčnej medzery. In Zborník z prvého česko-slovenského workshopu mladých ekonómov v Belušských Slatinách 2012 : Belušské Slatiny 5. 10. 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3498-7, s. [1-9]. VEGA 1/0421/11.

Efektívna hospodárska súťaž ako predpoklad ekonomického rastu. SILANIČ, Peter. Efektívna hospodárska súťaž ako predpoklad ekonomického rastu. In Ekonomický rast a štruktúra ekonomiky : vedecký monografický zborník : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/11 a VEGA 1/0795/12 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3567-0, s. 72-80.

Monte Carlo simulácia variancie dopytu. SILANIČ, Peter. Monte Carlo simulácia variancie dopytu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 141-147. VEGA 1/0421/1.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Mikroekonomické politiky,
  • Industrial organization,
  • Hospodárska súťaž,
  • Regulácia
Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk