POBUDOVÁ, Daniela, Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

odborná asistentka
Miestnosť 4B07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1487
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Pobudova
Pedagogická činnosť:
  • Hospodárska politika
  • Ekonomický rozvoj I.
  • Kvantitatívne metódy v ekonómií
Publikačná činnosť:

GABRIELOVÁ, Herta - RUMPELOVÁ, Daniela. Vplyv silného rastu na zmeny štruktúry a trhu práce v slovenskej ekonomike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2007. ISSN 0013-3035, 2007, roč. 55, č. 6, s. 554-569.

OKÁLI, Ivan - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - JECK, Tomáš - MORVAY, Karol - RUMPELOVÁ, Daniela - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2007. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 5, s. 435-476. (0.262 - IF2008).

 LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - RUMPELOVÁ, Daniela. Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky na báze input-output analýzy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 5, s. 477-494. (0.262 - IF2

Vedecká monografia:

Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Gestor projektu: Milan Šikula. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008. 274 s. ISBN 978-80-7144-168-7

Vysokoškolské učebnice:

VINCÚR, Pavol - RUMPELOVÁ, Daniela - ZAJAC, Štefan - KOVÁČ, Urban - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - OCHOTNICKÝ, Pavol - RUBLÍKOVÁ, Eva - ŠARMÍR, Eduard. Úvod do prognostiky. Bratislava : Sprint, 2007. 389 s. ISBN 978-80-89085-85-9.

Účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách:  

POBUDOVÁ, Daniela. Health Care Models and Their Effectiveness. In ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : Economic and Social Challenges. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. ISBN 978-80-87291-25-2. ISSN 2571-1776; e-ISSN 2694-796X, pp. 455-468 online. VEGA 1/0431/16.

POBUDOVÁ, Daniela. Non-effectiveness of the farmaceutical market in the Slovak republic, In. ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the Internation Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges. Čelandá: Vysoká škola PRIGO, 2020.

Ostatné príspevky:

POBUDOVÁ, Daniela. Cross-National Comparisons of Health System. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 1338-3590, 2019, vol. 11, no. 1, s. 5-20 online. APVV-18-0425.

POBUDOVÁ, Daniela. Zdravie 2020 – dosiahnutie nedosiahnuteľného? In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 120-128 CD-ROM. [ITMS 26240120032].

POBUDOVÁ, Daniela. Hrozí personálny kolaps v slovenskom zdravotníctve? In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 109-119 CD ROM. [ITMS 26240120032].

POBUDOVÁ, Daniela. Lieková politika na Slovensku v kontexte medzinárodného porovnania. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 129-140 CD ROM. [ITMS 26240120032].

Vedecko-výskumná činnosť:

#Lekárne: Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu
Typ projektu: Projekt APVV-18-0425, riešiteľ
Doba riešenia: júl 2019 – jún 2023

Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk