MORVAY, Karol, doc. Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

docent
Miestnosť 4B38
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1438
Konzultačné hodiny:

Streda (Wednesday) 13:30 - 15:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Makroekonomická analýza a prognóza
  • Národné účty
Publikačná činnosť:

Morvay, K. a kol. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, 2005. ISBN 80-7144-143-0.

Morvay, K. a kol: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2011 a výhľad do roku 2013. Ekonomický ústav SAV, 2012.

Morvay, K. Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku. In Ekonomický časopis. Roč. 58, č. 2 / 2010.

Morvay, K. Osobitosti vývoja štruktúry príjmov v slovenskej ekonomike. In: Ekonomický časopis, ročník 61, č. 4/2013.

Morvay, K. (ed.): Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Zborník výskumných prác. Ekonomický ústav SAV, Bratislava 2013. ISBN 978-80-7144-216-5.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Ekonomický rast a stabilita, vzťahy makroekonomického vývoja a trhu práce, hospodárska politika krajín strednej a východnej Európy

 

Riešené projekty

  • projekt APVV "Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike- predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja"
Ďalšie informácie:

Činnosti a aktivity

  • člen Rady Protimonopolného úradu SR
  • člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru Ekonomická teória NHF