MAJZLÍKOVÁ, Erika, Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

docentka
Miestnosť 4B.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1455
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Erika_Majzlikova_Stracova 
Pedagogická činnosť:

Bachelor degree

 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Hospodárska politika

Master degree

 • Štruktúrálne súvislosti v ekonomike
 • Odborný seminár z ekonomickej analýzy 
Publikačná činnosť:
Orcid ID: https://orcid.org/ 0000-0001-7704-371X
Scopus

Publications:

 • LÁBAJ, Martin a Erika MAJZLÍKOVÁ. Drivers of Deindustrialisation in Internationally Fragmented Production Structures. Cambridge Journal of Economics. Oxford: Oxford University Press, 2021. ISSN 0309-166X.
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela, Boris HOŠOFF a Erika MAJZLÍKOVÁ. Brexit – theVisegradCountries’ Perspective. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journalforeconomictheoryeconomicpolicysocial and economicforecasting. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2019, 67(10), 1013-1034. ISSN 0013-3035.
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - STRACOVÁ, Erika. Analysis of theImpact of the CETA TradeAgreementbetweenthe EU and Canada on the Slovak Economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journalforeconomictheoryeconomicpolicysocial and economicforecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 8, s. 771-797. VEGA 2/0109/16, ITMS 26240120032.
 • KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - MORVAY, Karol - STRACOVÁ, Erika. DevelopmentTrends and theImportance of Paper Industry forthe Slovak Economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journalforeconomictheoryeconomicpolicysocial and economicforecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 9, s. 861-887. ITMS 26240120032.

Vedecko-výskumná činnosť:

Research interests:

 • economic development
 • input-output analysis
 • automation
 • economic policy

 

Conferences: 

 • 27th International Input-Output Association Conference, 30.6. – 5.7. 2019, Glasgow
 • CzechEconomic Society and Slovak Economic Association Meeting, 11. – 13.9.2019, Brno
 • Input-Output Workshop, 15.3.2018, Brémy
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM2018), 21. – 22.9.2018, Bratislava
 • 10th biennialconference of theCzechEconomic Society, 1.12.2018, Praha
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM2017), 29. - 30.9.2017, Košice

 

Research projects::  

 • APVV:Inequality and EconomicGrowth2015 – 2020
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Ekonomické a spoločenské implikácie automatizácie a iných foriem technologického pokroku, 2020
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Sociálno-ekonomické dopady Priemyslu 4.0 na zamestnanosť na Slovensku a vo vybraných krajinách, 2018
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Sociálno-ekonomické aspekty deindustrializácie, 2017
 • VEGA: Input-output Analysis of EuropeanIntegration

 

Projects for stakeholders and professionals organizations in Slovakia:

Riešiteľ projektu 
Vypracovanie vedeckej štúdie „Papierenský priemysel na Slovensku: rozvojové trendy a  národohospodárske súvislosti“ 
Zodpovedný riešiteľ: Mikuláš Luptáčik 
Typ projektu: projekt pre prax (Zväz CPP SR, Mondi SCP, a.s.) 
Doba riešenia projektu: 2016 - 2017