LÁBAJ, Martin, doc. Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

profesor vedúci katedry
Miestnosť 4B.21
4B.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1440
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Martin_Labaj2
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/martin-labaj-11066138/
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

2. stupeň štúdia:

 • Štrukturálne súvislosti v ekonomike
 • Ekonomický rast
 • Odborný seminár z ekonomickej analýzy
 • Empirické analýzy ekonomického rastu

 

3. stupeň štúdia:

 • Kvantitatívne metódy
 • Seminár o empirickom ekonomickom výskume
 • Industriálna ekonómia
 • Makroekonomická politika
Publikačná činnosť:

Kompletný prehľad publikačnej činnosti je dostupný v SEK.

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch

 • LÁBAJ, M. et al. 2018. Market structure and competition in the healthcare industry: Results from a transition economy. The European Journal of Health Econonomis. Available online: https://doi.org/10.1007/s10198-018-0959-1

 • LÁBAJ, M. el al. 2018. Market Structure and Competition in Transition: Results from a Spatial Analysis. In: Aplied Economics. Article DOI: 10.1080/00036846.2017.1374535.

 •  

  HUDCOVSKÝ, M. – LÁBAJ, M. – MORVAY, K. 2017. Employment Growth and Labour Elasticity in V4 Countries: Structural Decomposition Analysis, In Prague Economic Papers Vol. 26 No. 4. https://doi.org/10.18267/j.pep.623

 • LÁBAJ, M. – LUPTÁČIK, M. – NEŽINSKÝ, E. 2016. Drivers of the change in social welfare in European countries. In Dynamic perspectives on managerial decision making : essays in honor of Richard F. Hartl. - Switzerland : Springer International Publishing, 2016. - ISBN 978-3-319-39120-5. p. 233-249.

 • LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - NEŽINSKÝ, Eduard. 2014. Data envelopment analysis for measuring economic growth in terms of welfare beyond GDP. In Empirica : journal of European economics [elektronický zdroj]. - Dordrecht : Springer, 2014. ISSN 0340-8744, 2014, vol. 41, pp. 407-424
 • CUARESMA, Jesus Crespo - LÁBAJ, Martin - PRUŽINSKÝ, Patrik. 2014. Prospective ageing and economic growth in Europe. In The journal of economics of ageing [elektronický zdroj]. - [Amsterdam] : Elsevier, 2014. ISSN 2212-828X, 2014, vol. 3, pp. 50-57

 

Monografie

 • Menbere W. T. - Lábaj M. - Dujava D. 2011. Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: ako naplniť teóriu číslami. Bratislava: IRIS, 2011.

 

Ostatné príspevky v časopisoch

 • LÁBAJ, Martin. Identifikácia výrobných reťazcov v slovenskej ekonomike v roku 2005. In Ekonomický časopis. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 9 (2010), s. 909-921.
 • LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - RUMPELOVÁ, Daniela. Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky na báze input-output analýzy. In Ekonomický časopis, 2008, roč. 56, č. 5, s. 477-494. (0.115 - IF2007). (2008 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
 • LÁBAJ, Martin. Analýza zdrojov ekonomického rastu metódou celkovej produktivity faktorov v Slovenskej republike v rokoch 1995-2006. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 10, s. 976-988. (0.268 - IF2006). (2007 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
 • LÁBAJ, Martin. Dôsledky zavedenia eura v Slovenskej republike v súvislosti s reálnou a nominálnou konvergenciou. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. ISSN 1337-2955, September 2007, roč. 3, č. 3, s. 79-84.
 • LÁBAJ, Martin. Teórie ekonomického rastu v historickej a teoretickej perspektíve. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, Marec 2009, roč. 2, č. 1, s. 60-69. AV 4/2001/08.
 • LÁBAJ, Martin. Moderné teórie ekonomického rastu v teoretickej a historickej perspektíve. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 53-67. AV 4/2001/08.

 Skriptá

 • LÁBAJ, Martin. Ekonomický rast a rovnováha : praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 115 s.
 • LÁBAJ, Martin. Ekonomický rast a rovnováha. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 110 s. [5,914 AH]. VEGA 1/0605/08. ISBN 978-80-225-2849-8.
 • FÜLÖP, Peter - KARABÍNOŠ, Stanislav - LÁBAJ, Martin. Národné účty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 126 s. [5,498 AH]. ISBN 978-80-225-2950-1.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

Zameriava sa na problematiku ekonomického rozvoja a analýzu zdrojov ekonomického rastu. Predmetom výskumu sú zároveň štrukturálne súvislosti v národnom hospodárstve a ich analýza prostredníctvom Leontiefovho modelu (a jeho rôznych modifikácií)

 

Aktuálne projekty:

Zodpovedný riešieľ
#Lekárne: Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu
Typ projektu: Projekt APVV-18-0425
Doba riešenia: júl 2019 – jún 2023

Riešiteľ
MAGYC: Migration Governance and asylum crises
Typ projektu: H2020-SC6-MIGRATION
Doba riešenia: 2018 - trvá

Riešiteľ
INEG: Nerovnosť a ekonomický rast
Typ projektu: Projekt APVV-15-0765
Zodpovedný riešiteľ: Mikuláš Luptáčik
Doba riešenia: júl 2016 – jún 2020

 

Projekty pre prax:

Riešiteľ projektu
Vypracovanie štúdie „Národohospodársky význam automobilového priemyslu pre Slovensko“
Zodpovedný riešiteľ: Mikuláš Luptáčik
Typ projektu: projekt pre prax (ZAP SR)
Doba riešenia projektu: 2013

Riešiteľ projektu
Vypracovanie vedeckej štúdie „Spracovateľský priemysel Slovenskej republiky: stav a perspektívy rozvoja“
Zodpovedný riešiteľ: Mikuláš Luptáčik
Typ projektu: projekt pre prax (ZSP SR, ZAP SR)
Doba riešenia projektu: 2015 - 2016

Riešiteľ projektu
Vypracovanie vedeckej štúdie „Papierenský priemysel na Slovensku: rozvojové trendy a národohospodárske súvislosti“
Zodpovedný riešiteľ: Mikuláš Luptáčik
Typ projektu: projekt pre prax (Zväz CPP SR, Mondi SCP, a.s.)
Doba riešenia projektu: 2016 - 2017

Výskumné projekty

Riešiteľ
WWWforEUROPE: Welfare, Wealth and Work
Zodpovedný riešiteľ: Mikuláš Luptáčik
Evidenčné číslo projektu: FP-SSH-2011-1
Doba riešenia projektu: 2012 - 2016


Riešiteľ
CENTROPE Capacity – Regional Development Report
Vedúci projektu za EÚ SAV: Karol Frank
Doba riešenia: 2010 – 2012
Typ grantu: EÚ EFRR - CENTRAL Europe


Zodpovedný riešiteľ
Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku
Evidenčné číslo projektu: 1/0313/14
Doba riešenia projektu: 2014 – 2017


Zástupca zodpovedného riešiteľa
Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast
Zodpovedný riešiteľ: Fifeková Elena
Evidenčné číslo projektu: 1/0421/11
Doba riešenia projektu 2011- 2013


Riešiteľ (2012-2013 zástupca zodpovedného riešiteľa)
Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mikuláš Luptáčik
Evidenčné číslo projektu: 1/0906/12
Doba riešenia projektu: 2012 – 2014


Riešiteľ projektu
Štrukturálne zmeny v slovenskej ekonomike - predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja
Zodpovedný riešiteľ: Karol Morvay
Riešiteľské pracovisko: Ekonomický ústav SAV, NHF EU v Bratislave
Evidenčné číslo projektu: APVV-0750-11
Doba riešenia projektu: 2012 - 2015


Riešiteľ
Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ: Ján Lisý
Evidenčné číslo projektu: ITMS 26140230005
Doba riešenia projektu: 2012 - 2014