Pedagogická činnosť

Katedra financií sa v pedagogickej činnosti zameriava na zhromažďovanie, tvorbu a šírenie najnovších teoretických a analýzu empirických poznatkov z oblasti verejných financií, daňovníctva, daňového poradenstva a podnikateľských financií, finančnej, fiškálnej a daňovej politiky, ďalej finančných, daňových analýz a prognóz, rizík a neistôt vo financiách. Okrem toho sa zameriava na systémové, inštitucionálne, účtovné aspekty a poznatky tak z oblasti verejných a podnikateľských financií, ako aj daňovníctva a daňového poradenstva.

Katedra na 1. stupni štúdia gestoruje a spolu s ďalšími pracoviskami fakulty a univerzity sa spolupodieľa na zabezpečení študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie. Na 2. stupni štúdia a v rámci študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie katedra gestoruje študijný program Financie a program Daňovníctvo a daňové poradenstvo. Katedra na 2. stupni štúdia a v úzkej spolupráci s Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií spolugestoruje a s ďalšími katedrami fakulty zabezpečuje výučbu v študijnom programe Medzinárodné financie. Rovnako aj program International Finance ako spoločný program s Nottingham Trent University, ktorý je vyučovaný v anglickom jazyku. Okrem toho katedra na 3. (doktorandskom) stupni štúdia gestoruje a s ďalšími katedrami fakulty zabezpečuje študijný programFinancie a bankovníctvo (v rámci študijného odboru Financie).

 

Vedeckovýskumná činnosť

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na riešenie viacerých projektov v rámci grantovej schémy VEGA (projekty financované Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied).

Výsledky výskumu prezentujú členovia katedry na mnohých medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Publikujú ich vo vedeckých časopisoch a zborníkoch z konferencií, pričom mnohé výsledky aktuálne premietajú do pedagogického procesu.

Kde nás nájdete: 3. poschodie, blok B (stará budova)

Telefón: 02 / 6729 1321