Načítavam stránku...

Projekt "Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov", ktorého vedúcou bola prof. Ing. Anna Schultzová, PhD., bol vyhodnotený komisiou VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy, ako najkvalitnejší v roku 2018, spomedzi ukončených projektov v danom roku.

Spoluriešiteľmi projektu boli Ing. Jana Kušnírová PhD., Ing. Juraj Válek PhD., Ing. Marcela Rabatinová PhD. a Ing. Peter Benko.

Hodnotenie komisie : "Výstupy projektu potvrdili, že často samotný systém daní a ich mechanizmus vytvárajú predpoklady pre daňové úniky. Riešitelia prezentovali vo výstupoch návrh nového systému DPH v EÚ, ktorý by predstavoval taký systém obchodných vzťahov v EÚ, ktorý môže byť bezpečnejší a menej náchylný na daňové úniky. Nevyhnutným predpokladom obmedzenia daňových únikov a daňových podvodov je vzájomná spolupráca členských štátov a ich spoľahlivá výmena informácií o transakciách, ako aj o daňových subjektoch, obmedzenie hotovostných platieb a iné. Z praktického hľadiska daňovej politiky možno za významný počin považovať fakt, že sa riešiteľský tím zaoberal aj možnosťou aplikácie daní z odpadu." 

Prehľad najvýznamnejších výsledkov projektov VEGA ukončených v roku 2018 si môžete pozrieť tu.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?