Na Vysokej škole obchodnej sa zriadil v roku 1950 Ústav finančnej ekonomiky, ktorý na seba prevzal úlohy spojené s výchovou vysokoškolsky vzdelaných finančných ekonómov a rozvíjaním finančnej vedy. Na činnosť ústavu nadviazala Katedra financií, ktorá vznikla v školskom roku 1951/52. So vznikom katedry je spätý aj vznik študijného odboru Financie. Pri svojom vzniku katedra nemala takmer vôbec interných učiteľov a pedagogický proces zabezpečovalo 13 externistov. Vedúcim katedry bol tiež externý učiteľ - Pavol Majling. K učiteľom, ktorí vytvorili katedru v päťdesiatych rokoch patrili najmä Ing. Pavol Gallo, Ing. Milan Majcher, Ing. Jozef Rosa, Ing. Vladimír Háčik, Ing. Ján Petrenka, Ing. Otto Sobek a Ing. Ladislav Unčovský.

V roku 1953 sa na VŠE vytvorili tri fakulty a Katedra financií ako gestor študijného odboru Financie sa rozvíjala v štruktúre Fakulty vnútorného obchodu a financií. Zabezpečovala výučbu základného predmetu financie, ktorý bol v učebnom pláne každého študijného odboru na celej VŠE a okrem toho bola gestorom širokej palety predmetov na vlastnom študijnom odbore Financie, ktorý bol od šk. roku 1958/59 začlenený na Fakultu všeobecnoekonomickú. Odvtedy sa Katedra financií ďalej rozvíjala ako súčasť organizačnej štruktúry FNH resp. NHF ako integrované pedagogické a vedecko-výskumné pracovisko pre celú oblasť financií a meny.

Koncom 60. rokov sa uskutočnilo organizačné rozčlenenie Katedry financií na tri oddelenia (sekcie):

 • Oddelenie financií podnikateľskej sféry
 • Oddelenie verejných financií
 • Oddelenie peňažného obehu a úveru

V šk. roku 1968/69 sa na krátke obdobie odčlenila časť katedry a z nej bola vytvorená Katedra peňažného obehu a meny. Táto katedra však bola k 1.12.1970 znovu zaradená do Katedry financií. 

V sedemdesiatych rokoch popri plnení pedagogických povinností učitelia katedry intenzívne rozvíjali spoluprácu s Katedrou financií VŠE Praha a viacerými zahraničnými vysokými školami (Kyjev, Moskva, Katovice, Berlín). Spolupráca sa rozvíjala formou študijných pobytov učiteľov, bezdevízovej zahraničnej výmennej praxe študentov, účasťou na medzinárodných konferenciách, organizovaním ŠVOČ a pod. Výsledkom spolupráce boli viaceré monografie , vysokoškolské skriptá a spoločné odborné články. Spoločne sa riešila aj výskumná úloha s Humboltovou univerzitou v Berlíne. Úspešná bola aj spolupráca s výskumnými ústavmi, centrálnymi orgánmi a podnikmi. Začiatkom osemdesiatych rokov sa v súlade s požiadavkami praxe v rámci študijného odboru Financie vytvorili dve študijné zamerania a to: bankovníctvo a financie odvetví. Organizačná štruktúra katedry (členenie na tri oddelenia) trvala až do roku 1989. 

V roku 1990 sa na NHF uskutočnila reorganizácia katedier a z Katedry financií boli vytvorené 4 katedry:

 • Katedra verejných financií a finančnej kontroly
 • Katedra meny, úveru a bankovníctva
 • Katedra podnikateľských financií a burzovníctva
 • Katedra poistenia a poisťovníctva

V roku 1992 sa zmenil názov Katedry verejných financií a finančnej kontroly na Katedra verejných financií. V nadväznosti na prebiehajúce zmeny na fakulte sa k 1.9.2000 zmenil názov katedry na Katedra financií, ktorá mala dve oddelenia:

 • Oddelenie verejných financií
 • Oddelenie teórie a politiky podnikateľských financií

V roku 2007 prišlo k zmene organizácie Katedry financií. Táto má v súčasnosti tri oddelenia:

 • Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
 • Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
 • Oddelenie podnikateľských financií

Od januára 2024 prišlo k zmene názvu oddelení na katedre :

 • Oddelenie daňovníctva
 • Oddelenie podnikateľských financií
 • Oddelenie verejných financií