VÁLEK, Juraj, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborný asistent marketingový manažér fakulty, tajomník oddelenia, katedrový koordinátor AISu a webovej stránky
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Miestnosť 3B.17, 2B.32
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1340 , +421 2 6729 1293
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 11,00 - 11,45

Utorok: 8,30 - 9,15

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Daňová teória a politika 1
 • Daňová teória a politika 2
 • Nepriame dane II
 • Environmentálne zdaňovanie
 • Financie a mena
Publikačná činnosť:

KUŠNÍROVÁ, Jana - RABATINOVÁ, Marcela - VÁLEK, Juraj. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : vybrané aspekty. Recenzenti: Anna Schultzová, Petr David, Dagmar Bednáriková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 352 s. [21,2 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7552-900-8.

VÁLEK, Juraj. The Efficiency of interaction of environmental taxes and emissions trading schemes within the European Union. In Challenges of today politics and society. - Gdansk : Research institute for European policy in the cooperation of the Department of political science at University of Gdansk, 2015. ISBN 978-83-944614-1-6, p. 149-176  [1,33 AH]. VEGA 1/0443/15.

SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela - IHNATIŠINOVÁ, Denisa - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I. Recenzovali: Eva Ivaničová, Eva Mihálová. 2. dopl. a preprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 305 s. [19,07 AH]. VEGA 1/0443/15. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/KjEuXDe0ph>. ISBN 978-80-7478-867-3.

KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. [7,96 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-8168-646-7.

VÁLEK, Juraj - ZUBAĽOVÁ, Alena. Niektoré makroekonomické súvislosti vývoja trhu s liehovinami v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 9, s. 975-989. VEGA 1/0008/11.

 

Publikačná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Verejné financie
 • Nepriame dane
 • Environmentálne zdaňovanie

Na konferencií v Petrohrade (https://www.conferace.com/kopiya-ace-ea-17-1) 18. a 19. mája 2017 bol ocenený s článokom "Environmental protection by environmental taxes"  za vynikajúci výskum (https://www.conferace.com/ace-pride). 

 

Riešené projekty

 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0317/08 Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Doba riešenia projektu 2008- 2010.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0537/09 Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov. Doba riešenia projektu 2009- 2011.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0008/11 Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov. Doba riešenia: 2011 – 2014.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0848/11 Environmentálna regulácia s využitím dane z energií. Doba riešenia: 2011 – 2013.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0443/15 Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov. Doba riešenia projektu 2015 - 2018.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0246/16 Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu. Doba riešenia projektu 2016 - 2019.
 • APVV-15-0322 Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Doba riešenia projektu 7/2016 - 9/2019
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

 

Zahraničné pobyty

 • 01. apríla 2011 – 30. júna 2011 
  Wirtschaftsuniversität Wien,
  Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht