VÁLEK, Juraj, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docent vedúci katedry, vedúci oddelenia
Oddelenie daňovníctva
Miestnosť 3B.21; 3B.32
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1364 , 1340
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Zdaňovanie negatívnych externalít
 • Daňovníctvo

Garant premetu

 • Daňovníctvo
 • Zdaňovanie negatívnych externalít
 • Odborná prax
 • Daňové systémy v EÚ
 • Financie životného prostredia
Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
  Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)
Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)
Dizertačné (tretí stupeň)
/ Dissertation (third degree)
Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised theses
0 10 1
Počet obhájených prác
/ Number of defended theses
52 95 0

k 1.3.2023

Výučba predmetov - vývoj :

 • Verejné financie, I. stupeň štúdia, semináre akademický rok 2008/2009,
 • Financie a mena, 1. stupeň štúdia, semináre, akademický rok 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
 • Environmentálne zdaňovanie, II. stupeň štúdia, prednášky, semináre, akademický rok 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 • Financie, I. stupeň štúdia, semináre, akademický rok 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
 • Daňová teória a politika II., II. stupeň štúdia, semináre, akademický rok 2013/2014, 2014/2015
 • Nepriame dane II., II. stupeň štúdia, prednášky a semináre, akademický rok 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
 • Daňovníctvo, I. stupeň štúdia, semináre, od akademického roka 2009/2010 až po súčasnosť, prednášky akademický rok 2022/2023
 • Zdaňovanie negatívnych externalít, II. stupeň štúdia, prednášky a semináre, akademický rok 2021/2022, 2022/2023
 • Vedecký seminár 1, III. stupeň štúdia, konzultácie 2022/2023
Publikačná činnosť:

KUŠNÍROVÁ, Jana [33 %, 7 AH] - RABATINOVÁ, Marcela [34 %, 7 AH] - VÁLEK, Juraj [33 %, 7 AH]. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : vybrané aspekty. Recenzenti: Anna Schultzová, Petr David, Dagmar Bednáriková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 352 s. [21,2 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7552-900-8.

SCHULTZOVÁ, Anna - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava - RABATINOVÁ, Marcela - VÁLEK, Juraj. Identifikácia potenciálne nezodpovedného správania sa spoločností voči správcovi dane. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roAEC VÁLEK, Juraj [100 %, 1,32 AH]. Elimination of Negative Externalities in International Tax Policy. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 47-74 [1,35 AH ]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].

National Ecomonic Practicies: Influence of Tax Policies on the Economic Processes of the Old and the New EUNational Ecomonic Practicies: Influence of Tax Policies on the Economic Processes of the Old and the New EUDemocracies / Jana Kušnírová, Juraj Válek, Juraj Dedinský. - VEGA 1/0679/23. In: Slovak Journal of PoliticalSciences [elektronický zdroj] = Slovenská politologická revue. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius inTrnava. Faculty of Social Sciences., 2022. - ISSN 1335-9096. - Vol. 22, no. 2 (2022), pp. 243-275.

RABATINOVÁ, Marcela [34 %] - VÁLEK, Juraj [33 %] - KUŠNÍROVÁ, Jana [33 %]. Taxation System in Slovakia: National Features and Prospects of Integration. In Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. - Hershey : Business Science Reference/IGI Global, 2019. ISBN 978-1-5225-7760-7, s. 207-224 online. VEGA 1/0443/15.

VÁLEK, Juraj [100 %]. Impact of the European Union Membership in Illicit Trade in Selected Goods (Case of Slovakia). - Registrovaný vo: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2019, vol. 7, no. 1, pp. 49-66. VEGA 1/0246/16.

VÁLEK, Juraj [50 %] - ZUBAĽOVÁ, Alena [50 %]. Niektoré makroekonomické súvislosti vývoja trhu s liehovinami v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 9, s. 975-989. VEGA 1/0008/11.

VÁLEK, Juraj [100 %]. The Effect of entry into the European Union on the Slovak beer industry and its consequences for the tax taken from the excise duty on beer. In Beverages. - Basel, Switzerland : MDPI AG, 2015. ISSN 2306-5710, 2015, vol. 1, no. 4, pp.320-328 online. VEGA 1/0443/15.

VÁLEK, Juraj [50 %] - KUŠNÍROVÁ, Jana [50 %]. Environmentálny aspekt dane z motorových vozidiel a vybraných spotrebných daní v podmienkach Slovenskej republiky. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 3, s. 113-122. VEGA 1/0008/11.

VÁLEK, Juraj [100 %]. Functioning of the emissions trading scheme and environmental taxes. In Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego. międzynarodową konferencję naukową. Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego. - Kraków : Uniwersytet Ekonmiczny w Krakowie, 2016. ISBN 978-83-934124-6-4, s. 267-274. VEGA 1/0443/15.

VÁLEK, Juraj. The Efficiency of interaction of environmental taxes and emissions trading schemes within the European Union. In Challenges of today politics and society. - Gdansk : Research institute for European policy in the cooperation of the Department of political science at University of Gdansk, 2015. ISBN 978-83-944614-1-6, p. 149-176  [1,33 AH]. VEGA 1/0443/15.

SCHULTZOVÁ, Anna [40 %, 10,4 AH] - RABATINOVÁ, Marcela [26 %, 6,6 AH] - IHNATIŠINOVÁ, Denisa [15 %, 3,8 AH] - VÁLEK, Juraj [19 %, 4,8 AH]. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Mariana Mistríková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 399 s. [25,6 AH]. VEGA 1/0356/19. ISBN 978-80-7552-509-3.

KUŠNÍROVÁ, Jana [53 %, 3,8 AH] - VÁLEK, Juraj [47 %, 3,4 AH]. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. [185 s.] [7,2 AH]. ISBN 978-80-571-0403-2.

Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). Zostavovateľ: Juraj Válek ; recenzenti: Viktória Bobáková, Petr Dvořák, Bojka Hamerníková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100] s. [5 AH]. APVV-15-0322. ISBN 978-80-225-4606-5.

Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
  Celkovo / Overall  
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs 355  
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases 3  
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the research/artictic/other outputs 104  
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases 14  
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at the international, national level 0  

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8805-2440

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Spotrebné dane
 • Environmentálne zdaňovanie
 • Verejné financie

Na konferencií v Petrohrade (https://www.conferace.com/kopiya-ace-ea-17-1) 18. a 19. mája 2017 bol ocenený s článokom "Environmental protection by environmental taxes"  za vynikajúci výskum (https://www.conferace.com/ace-pride). / He actively performs at conferences at home and abroad. He presented the article "Environmental protection by environmental taxes" at a conference in St. Petersburg in 2017, where he was awarded for the best research presented at this conference.

 Riešené projekty

 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0317/08 Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Doba riešenia projektu 2008- 2010.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0537/09 Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov. Doba riešenia projektu 2009- 2011.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0008/11 Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov. Doba riešenia: 2011 – 2014.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0848/11 Environmentálna regulácia s využitím dane z energií. Doba riešenia: 2011 – 2013.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0443/15 Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov. Doba riešenia projektu 2015 - 2018.

Projekt Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov bol vyhodnotený komisiou VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy ako najkvalitnejší v roku 2018 spomedzi ukončených projektov v danom roku, kde bol okrem iného aj vysoko hodnotený fakt, že sa riešiteľský tím zaoberal aj možnosťou aplikácie daní z odpadu. Práve problematike environmentálnych daní sa venoval Ing. Juraj Válek, PhD. /The Tax Policy project and its impact on the effective collection of taxes and the elimination of tax evasion was evaluated by the VEGA commission no. 13 for economic and legal sciences as the best in 2018 among the completed projects in the given year, where, among other things, the fact that the research team dealt with the possibility of applying waste taxes was highly valued. It was the issue of environmental taxes that Ing. Juraj Valek, PhD. 

 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0246/16 Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu. Doba riešenia projektu 2016 - 2019. Zástupca vedúceho projektu.
 • APVV-15-0322 Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Doba riešenia projektu 7/2016 - 12/2019. Finančný manažér a spoluriešitel projektu.
 • Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0466/19 Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia. Doba riešenia projektu:       01/2019 – 12/2022; spoluriešitel.
 • Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0356/19 Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii. Doba riešenia projektu: 01/2019 – 12/2022; spoluriešitel.

Aktuálne riešené projekty

 • Vedecko – výskumný projekt UNIVNET 0201/0007/20 Realizácia prognostických a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle a s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť. Doba riešenia projektu: 01/2019 – 12/2022 - spoluriešiteľ a finančný manažér projektu; UNIVNET - Implementation of forecasting and research and development activities in search of new technologies and techniques for maximum effective waste recovery, especially in the automotive industry and in order to minimize negative impacts on the environment and save, semi-solver and financial project manager; Year of the beginning of the project solution: 2019; Year of completion of the project solution: 2022

 • Vedecko – výskumný projekt APVV-20-0338 Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne. Doba riešenia projektu 7/2021 - 12/2025. Finančný manažér a spoluriešitel projektu.
 • Vedecko-výskumný projekt VEGA č. 1/0679/23 Zadĺženosť hospodárskych subjektov a krajín Európskej únie.
Ďalšie informácie:

Aktivity na katedre :

 • zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť 2022-2023;
 • AIS koordinátor;
 • správca webovej stránky katedry;
 • vedúci oddelenia Daňovníctvo a daňové poradenstvo.

Iné aktivity :

 • tajomník programovej rady pri akreditácií študíjného programu Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo na I. stupni; študíjného programu Fianncie a dane na II. stupni a študíjného programu Financie na III. stupni štúdia v roku 2021,
 • Člen organizačného výboru konferencie FINANCIE A RIZIKO XVI. ročník medzinárodnej konferencie, 24. novembra 2014/Member of the organizing committee of the conference FINANCE AND RISK XVI. year of the international conference, November 24, 2014,
 • Člen organizačného výboru konferencie FINANCIE A RIZIKO XV. ročník medzinárodnej konferencie, 23. novembra 2015/Member of the organizing committee of the conference FINANCE AND RISK XV. year of the international conference, November 23, 2015,
 • Člen organizačného výboru vedeckej konferencie Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, 15. až 17. mája 2019/Member of the organizing committee of the scientific conference Competitiveness, Economic Growth and Survival of Companies, 15-17 May 2019.
 • Člen subodborovej komisie pre študijný program financie, v študijnom odbore ekonómia a manažment NHF EU v Bratislave (od 11. marca 2022 po súčasnosť)

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

Zahraničné pobyty

 • 01. apríla 2011 – 30. júna 2011, SAIA, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Departmentgebäude D3, 2. Stock

Doplnkové informácie

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /Higher education and further qualification growth
  Názov vysokej školy alebo inštitúcie /
Name of the university or institution
Rok / Year  Odbor a program /
Study field and programme
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / Second degree of higher education Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava 2008 Financie / Finance
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of higher education Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava 2011 Financie a bankovníctvo/Finance and banking
Titul docent / Associate professor Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava 2020 Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investments

 

Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other
Názov inštitúcie / Name of the institution Rok / Year
Doplňujúce pedagogické štúdium / Complementary pedagogical study Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava 2014
Štatistické medódy v analýze dát / statistical methods in data analysis ACREA Centrum výuky 2012
študijný pobyt/study visit  Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für  Österreichisches und Internationales Steuerrecht 2011

 

Člen akademického senátu NHF EUBA/Member of the NHF EUBA Academic Senate

Akademický senát NHF EUBA/Academic Senate of NHF EUBA

2018 - 2022

2022 - 2026

Člen akademického senátu EUBA/Member of the EUBA Academic Senate

Akademický senát EUBA/Academic Senate of EUBA 2019 - 2023