SIVÁK, Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

profesor prorektor pre rozvoj univerzity
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť E3.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5361
Životopis:
sivak_rudolf.pdf
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
 • Riziko a neistota vo financiách
 • Teória a politika podnikateľských subjektov
 • Riadenie rizík vo financiách

 

Gestor predmetov

 • Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
 • Riziko a neistota vo financiách
 • Teória a politika podnikateľských subjektov
 • Financie
 • Riadenie rizík vo financiách
Publikačná činnosť:

Prehľad vybranej publikačnej činnosti:

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 14

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 7

Vedecké práce v zahraničných a v domácich karentovaných časopisoch 17, z toho 11 v zahraničí

Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch 48

Skriptá a učebné texty 7

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 22

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 13

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 25

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 87

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 13

Vedecko-výskumná činnosť:

Zameranie pedagogickej a výskumnej činnosti:

Oblasť: Teória a politika podnikateľských financií, Riziká a neistoty vo financiách a bankovníctve

2001 – doteraz

 • garant vedného odboru Financie na III. stupni štúdia, predseda komisie na obhajoby dizertačných prác v tomto odbore, garant študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie II. stupeň

2001 – doteraz

 • garant pre menovanie docentov a profesorov pre odbor Financie, bankovníctvo a investovanie

 

Riešené projekty za posledných 10 rokov:

2008 – 2010 Projekt VEGA - Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v podnikateľských subjektoch v SR, zodpovedný riešiteľ

2010 – 2015 Projekt - Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí, odborný garant aktivity 1.3 Vybudovanie laboratória pre finančné analýzy

2011 – 2013 Projekt – VEGA „Modely finančných kríz“, zodpovedný riešiteľ

2014 – 2016 Projekt – VEGA „Riadenie kapitálu a rizík v podmienkach makroekonomických šokov“, zodpovedný riešiteľ

2016 – 2018 Projekt APVV „Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem“, riešiteľ

2017 – 2019 Projekt VEGA „Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy“, zodpovedný riešiteľ

Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Ruský jazyk

Ocenenia v SR:

 • Cena literárneho fondu za publikačnú činnosť v rokoch 2005 – 2015, zlatá medaila SOPK 2015, pamätné medaily viacerých univerzít v SR a v zahraničí, Zlatý biatec za rok 2015 za osobný prínos k ekonomickej vede a pedagogickú činnosť, Osobnosť Bratislavy 2016, Veľká medaila Svätého Gorazda za mimoriadny prínos v rozvoji Vysokého školstva na Slovensku a v zahraničí 2017.

Medzinárodné ocenenia:

 • 2013 – štátne vyznamenanie udelené prezidentom Poľskej republiky „Kryż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej“ za rozvoj spolupráce medzi Poľskom a Slovenskou republikou v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu

Školiteľ doktorandov:

 • Počet doktorandov, ktorí ukončili štúdium PhD. – 8
 • Počet doktorandov, ktorým je v súčasnosti školiteľom - 2

Člen viacerých komisií na hodnotenie činnosti ekonomických subjektov v Slovenskej republike - Podnikateľ roka, Krištáľové krídlo (do roku 2017), Zlatá minca

Člen viacerých vedeckých rád univerzít a vysokých škôl v Slovenskej a v Českej republike (VR EU v Bratislave, VR NHF EU v Bratislave, VR VŠE v Prahe, VR TnUAD v Trenčíne, VR SAV, člen Európskej akadémie vied a umení, člen Rady programu podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce s výskumnými organizáciami Agentúry na podporu výskumu a vývoja)