SCHULTZOVÁ, Anna, prof. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

profesorka vedúca oddelenia
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Miestnosť 3B.32
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1374
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 10,00 - 10,45

Utorok: 11,00 - 11,45

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Daňovníctvo - daňová teória a politika 1 (NHF)
  • Daňové sústavy štátov EÚ
  • Daňovníctvo (FHI)

 

Gestor predmetov

  • Daňovníctvo - daňová teória a politika 1 (NHF)
  • Daňové sústavy štátov EÚ
  • Daňovníctvo (FHI)
Publikačná činnosť:

Schultzová A. a kol.: Daňovníctvo (daňová teória a politika). Bratislava: Iura Edition, 2007, ISBN 978-80-8078-161-3.

Schultzová, A.: Daňové sústavy štátov EÚ. Bratislava: EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2333-2

Schultzová A. a kol: Verejné financie (vybrané otázky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania). Bratislava EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2326-4.

Schultzová, A.: Spolupráca členských štátov EÚ pri odhaľovaní daňových podvodov. Ekonomický časopis roč. 53, č. 3 (2005), ISSN 0013-3035.

Schultzová, A.: Zosúlaďovanie daňovej legislatívy čl. štátov EÚ v oblasti úspor fyzických osôb. Ekonomický časopis 6/2006, ISSN 0013-3035

Schultzová, A., Rievajová, E.: Trh práce a stratégia zamestnanosti v európskom priestore. Ekonomický časopis č. 7/2005, ISSN 0013-3035

Schultzová, A.: Uplatňovanie daňových princípov v daňovej politike štátu. Acta academica karviniensia č. 2/2004, ISSN 1212-415X

Schultzová, A.: Výmena daňových informácií v štátoch Európskej únie. Národohospodářsky obzor č. 4/2004, ISSN 1213-2446

Schultzová, A.: Sledovanie pohybu tovarov medzi členskými štátmi EÚ. Národohospodářsky obzor č. 2/2005, ISSN 1213-2446

Schultzová, A.: Odvod dane z pridanej hodnoty do rozpočtu EÚ a subjekty zapojené do systému riadenia vlastných zdrojov ES. Acta academica karviniensia 1/2005, ISSN 1212-415X

Schultzová, A.: Ponímanie daňových príjmov vo verejných rozpočtoch. Acta Oeconomica Pragensia. Vedecký zborník VŠE v Prahe. ISSN 0572-3043, roč. 6/1997

Schultzová, A.: Postavenie daňových subjektov v krajinách OECD so zameraním na nástroje daňových úradov a opatrenia na ochranu daňových subjektov. Acta Oeconomica Pragensia. Vedecký zborník VŠE v Prahe. ISSN 0572-3043, roč. 6/1998

Schultzová, A.: Vplyv daní a odvodov na motiváciu subjektov pracovať. Acta oeconomica cassoviensia 10/2006, ISBN 80-225-2200-7

Schultzová, A.: Význam medzinárodnej spolupráce colných orgánov pri eliminácií daňových únokov v oblasti spotrebných daní po roku 2004. Nová ekonomika 1-2/2008, ISSN 1336-1732

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • oblasti verejných financií (účinnosť verejných financií v podmienkach trhovej ekonomiky, zdroje financovania verejných potrieb, alternatívne prístupy k financovaniu verejného sektora, optimalizácia verejných výdavkov a príjmov, strednofobé prognózovanie fiškálnej politiky a pod.) 
  • verejné financie v doktorandskom štúdiu
  • daňová politika SR, daňová politika Európskej únie