RABATINOVÁ, Marcela, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka konzultant pre odbornú prax pre 2. stupeň štúdia v SJ a AJ
Oddelenie daňovníctva
Miestnosť 1C.26
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1146
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Daňovníctvo / Daňová teória a politika 1
 • Priame dane
 • Nepriame dane
Publikačná činnosť:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

KUŠNÍROVÁ, Jana [33 %, 7 AH] - RABATINOVÁ, Marcela [34 %, 7 AH] - VÁLEK, Juraj [33 %, 7 AH]. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : vybrané aspekty. Recenzenti: Anna Schultzová, Petr David, Dagmar Bednáriková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 352 s. [21,2 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7552-900-8.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

SCHULTZOVÁ, Anna [40 %, 10,4 AH] - RABATINOVÁ, Marcela [26 %, 6,6 AH] - IHNATIŠINOVÁ, Denisa [15 %, 3,8 AH] - VÁLEK, Juraj [19 %, 4,8 AH]. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Mariana Mistríková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 399 s. [25,6 AH]. VEGA 1/0356/19. ISBN 978-80-7552-509-3.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

RABATINOVÁ, Marcela [100 %]. Selected Aspects of Fiscal Policy in Central Europe: Case of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2018, vol. 6, no. 1, pp. 90-100 online. VEGA 1/0443/15.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

RABATINOVÁ, Marcela. Impact of the crisis on the household consumption trends in Slovakia. In Journal on Law, Economy & Management. - London : STS Science Centre. ISSN 2048-4186, 2015, vol. 5, no. 1, p. 37-40. VEGA 1/0443/15.

RABATINOVÁ, Marcela [50 %] - SCHULTZOVÁ, Anna [50 %]. Analysis of Compliance Behaviour and Encouraging Tax Compliance. In Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking. - Chennai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2306-367X, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 2715-2723 online. VEGA 1/0443/15.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

RABATINOVÁ, Marcela. Value added tax in the united Europe - selected problems. In Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. ISBN 978-83-7252-638-0, s. 503-514. VEGA 1/0008/11.

RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie práce v krajinách Vyšehradskej štvorky. In KUŹNIAR, Zbigniew. Medzinárodný vedecký zborník II. - Báčsky Petrovec, [Srbsko] : Srbské rozvojové združenie, 2015. ISBN 978-86-80394-01-5, s. 132-139. VEGA 1/0443/15.

RABATINOVÁ, Marcela. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Instruments (Case II - Value Added Tax in Slovakia). In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 124-147 [1,24 AH]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].

RABATINOVÁ, Marcela [34 %] - VÁLEK, Juraj [33 %] - KUŠNÍROVÁ, Jana [33 %]. Taxation System in Slovakia: National Features and Prospects of Integration. In Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. - Hershey : Business Science Reference/IGI Global, 2019. ISBN 978-1-5225-7760-7, s. 207-224 online. VEGA 1/0443/15.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

RABATINOVÁ, Marcela. Európsky akčný plán v oblasti DPH a zavedenie konečného systému DPH v EÚ. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.

RABATINOVÁ, Marcela. Digitálna konkurencieschopnosť členských štátov EÚ a jej meranie. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0779/19 (50 %), APVV-15-0322 (50 %).

RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie digitálnej ekonomiky : (iniciatíva EÚ, OECD a jednotlivých členských štátov EÚ v oblasti priamych daní). In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0779/19.

RABATINOVÁ, Marcela. Súčasný vývoj e-commerce v Európe v kontexte pandémie Covid-19. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-8] online. VEGA č. 1/0779/19 (50%), APVV-20-0338 (30%), APVV-15-0322 (20%).

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

SCHULTZOVÁ, Anna [50 %] - RABATINOVÁ, Marcela [50 %]. VAT Control Statement - a Tool to Detect VAT Evasion and Fraud in the Slovak Republic. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats:  [conference proceedings] : 7. International Scientific Conference : Spa Nový Smokovec - Congress Centre, High Tatras, Slovac Republic 25 - 29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 849-854.

SCHULTZOVÁ, Anna [25 %] - RABATINOVÁ, Marcela [25 %] - BENKO, Peter [25 %] - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava [25 %]. Prístupy správy daní k eliminácií daňových únikov a daňových podvodov. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

RABATINOVÁ, Marcela. Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 11, s. 12-20.

RABATINOVÁ, Marcela. Dodanie a nájom nehnuteľností z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 6, s. 16-30.

RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 7-8, s. 19-34.

RABATINOVÁ, Marcela. Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 11, s. 14-27.

RABATINOVÁ, Marcela. Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 4, s. 31-37.

RABATINOVÁ, Marcela. Daňovo-odvodové povinnosti študentov v postavení podnikateľov (SZČO) v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 9, s. 13-24.

RABATINOVÁ, Marcela. Tuzemský reverse charge a DPH v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 12, s. 13-23.

RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 6, s. 9-15.

RABATINOVÁ, Marcela. Odpočítanie dane z tovarov a služieb pri registrácii platiteľa dane v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 10, s. 14-20.

RABATINOVÁ, Marcela. Reťazové obchody v rámci EÚ z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2021. In DPH v praxi. - Bratislava : Wolters Kluwer. ISSN 1338-7006, 2021, roč. 10, č. 11, s. 12-20.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Efektívnosť systému DPH a daňové úniky
 • Vplyv nepriamych daní na spotrebu
 • Efektívne zdanenie práce
 • Efektívny výber daňových príjmov

Riešené vedeckovýskumné projekty

 • VEGA č. 1/0317/08: Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Doba riešenia projektu 2008-2010. Spoluriešiteľ.
 • VEGA č. 1/0792/10: Modelovanie opatrení proti neprijateľnému vyhýbaniu sa daniam s ohľadom na efektívnosť zdanenia a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s použitím metód operačnej analýzy. Doba riešenia projektu 2010-2011. Spoluriešiteľ.
 • VEGA č. 1/0008/11 Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov. Doba riešenia: 2011-2014. Zástupca.
 • VEGA č.1/0238/13: Dane a efektívnosť nástrojov finančného reinžinieringu pri zvyšovaní výkonnosti podnikov v čase krízy. Doba riešenia projektu: 2013-2014. Spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0443/15: Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov. Doba riešenia projektu: 2015-2019. Spoluriešiteľ. / "Tax policy and its impact on the effective collection of taxes and elimination of tax evasion". Co-researcher.
 • VEGA č. 1/0776/16: Zdaňovanie finančného sektora a harmonizačné tendencie v Európskej únii. Doba riešenia projektu: 2016-2018. Spoluriešiteľ.
 • APVV-15-0322: Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Doba riešenia projektu: 2016-2019. Spoluriešiteľ. / "Competitiveness, economic growth and survival of companies". Co-researcher.
 • VEGA 1/0779/19: Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania, možné riešenia a ich predpoklady. Doba riešenia projektu: 2019-2021. Spoluriešiteľ. / "Challenges of digitization of the economy in the area of taxation, possible solutions and their assumptions". Co-researcher.

Aktuálne riešené vedecko-výskumné projekty

 • UNIVNET 0201/0007/20Realizácia prognostických a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle a s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť. Doba riešenia projektu: 01/2019 – 12/2022. Spoluriešiteľ. / "Implementation of forecasting and research and development activities in search of new technologies and techniques for maximum effective waste recovery, especially in the automotive industry and in order to minimize negative impacts on the environment and save". Co-researcher.
 • APVV-20-0338 Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne. Doba riešenia projektu: 7/2021 - 12/2025. Spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0884/21 Finančná podpora podnikateľského prostredia najmä MSP v kontexte riešenia dôsledkov koronakrízy. Doba riešenia projektu: 2021 - 2022. Spoluriešiteľ. / "Financial support for the business environment, especially for SMEs, in the context of addressing the consequences of the corona crisis. Co-researcher.
Ďalšie informácie:

Jazyky: anglický jazyk