RABATINOVÁ, Marcela, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Miestnosť 1C.26
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1146
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 11,00 - 11,45

Utorok: 8,00 - 8,45

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Nepriame dane I.
  • Priame dane 
  • Daňová teória a politika 1
Publikačná činnosť:

RABATINOVÁ, M.: In: SCHULTZOVÁ, A. a kol.: Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 194 s. [9,874 AH] : grafy, tab. - VEGA 1/0317/08. - ISBN 978-80-225-2991-4

RABATINOVÁ, M.: Nevyhnutonosť revízie pravidiel odpisovania na účely spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov korporácií. VEGA 1/4642/07.
In: Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal = The New economy. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 2 (June 2009), s. 98-108

RABATINOVÁ, M.: In: KITOVÁ, D. a kol.: Daňovníctvo: daňová teória a politika : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2009. - 113 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-265-

RABATINOVÁ, M.: Meranie výnosnosti DPH - VEGA č. 1/0317/08. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8.

RABATINOVÁ, M.: Zdaňovanie služieb od 1. januára 2010 daňou z pridanej hodnoty.In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 16-22.

RABATINOVÁ, M.:Zdaňovanie študentov daňou z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 5 (2010), s. 13-18.

RABATINOVÁ, M.: Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 8-15.

SCHULTZOVÁ, A.; RABATINOVÁ, M.: Dane zo spotreby. Skriptum. 1.vydanie. Bratislava: vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 200 s. ISBN 978-80-225-2643-2

RABATINOVÁ, M.: Územná samospráva a teória fiškálneho federalizmu. In: Neubauerová, E. a kol.: Financie územnosprávnych celkov. Bratislava: EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2, kap.3, s.70-85 (5,1 %).

RABATINOVÁ, M.: Development in the Field of Housing Financing in the Slovak Republic. Targeted at Mortgage Loans. In: Sergi, B.S. (ed.) - Bagatelas, W.T. (ed.) - Kubicová, J. (ed.): Business Opportunities in Slovakia and Central Europe. Bratislava: Iura Edition, 2005. ISBN: 80-8078-056-0. s. 370. Chapter 4, p. 75-90.

RABATINOVÁ, M.: In: Kubicová, J. a kol.: Teórie verejných financií - Praktikum. Bratislava: EKONÓM, 2005, 280 s. ISBN 80-225-1999-5, podiel 1,88 AH/16,019 AH (11 %).

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Efektívnosť DPH a potreba prehodnotenia systému DPH.
  • Vplyv nepriamych daní na spotrebu.
  • Analýza ukazovateľov efektívneho zdanenia práce v SR a v EÚ. Zmena efektívneho zdanenia práce po vstupe SR do EÚ.
  • Analýza daňového zaťaženia v SR a v EÚ.
  • Vplyv pravidiel odpisovania na účely spoločného základu dane z príjmov spoločností.