PÉLIOVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docentka prorektorka pre manažovanie akademických projektov
Oddelenie verejných financií
Miestnosť E3.26, 3B.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5376 , +421 2 6729 1395
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Manažment verejných financií
 • Financie územnosprávnych celkov
 • Experimentálna ekonómia
 • Verejné financie v AJ
 • Finančná politika

 

Gestor predmetov

 • Manažment verejných financií
 • Finančná politika
 • Experimentálna ekonómia
Publikačná činnosť:

Monografie / Monographs

NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 230 s.

PÉLIOVÁ, Jana et al. Vplyv regulácie na rozhodovanie ekonomických subjektov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 153 s.

PÉLIOVÁ, Jana. Využívanie ekonomických experimentov vo verejných financiách. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 137 s.

 

Učebnice / Textbooks

SCHULTZOVÁ, Anna et al. Daňovníctvo. Bratislava : SÚVAHA, 2002. 263 s.

VINCÚROVÁ, Zuzana - PÉLIOVÁ, Jana. Základy teórie verejných financií. Bratislava : MERKURY s.r.o., 2006. 136 s.

 

Články / Articles

BROKEŠOVÁ, Zuzana - DECK, Cary - PÉLIOVÁ, Jana. Experimenting with purchase history based price discrimination. In Journal of Economic Psychology. Elsevier B.V., 2017. vol. 67, pp. 203-212.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167487016307085?via%3Dihub

ALEXY, Martin et al. Risk attitude elicitation methods: Do they tell similar stories? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 9, s. 847-877.

https://www.sav.sk/journals/uploads/1219143009%2016%20Alexy%20+%20RS.pdf

BROKEŠOVÁ, Zuzana - DECK, Cary - PÉLIOVÁ, Jana. Comparing a risky choice in the field and across lab procedures. In International Journal of Industrial Organization. - [s.l.] : Elsevier B.V., 2014. ISSN 0167-7187, 2014, vol. 37, pp. 229-237.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718714001064?via%3Dihub

OCHOTNICKÝ, Pavol - PÉLIOVÁ, Jana. Dôsledky európskej integrácie na vývoj finančných trhov. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005, 2005, roč. 10, č. 3, s. 14-15.

BELITSKI, Maksim - PÉLIOVÁ, Jana. Analýza ad-hoc monetárnych šokov v strednej a východnej Európe. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, September 2009, roč. 2, č. 3, s. 86-99.

BELITSKI, Maksim - PÉLIOVÁ, Jana. Output sustainability to exogenous and endogenous shocks: evidence from emerging economies. In International journal of sustainable economy (IJSE). - Slovenia, 2011. ISSN 1756-5804, 2011, vol. 3, no. 3, s. 255-280.

PÉLIOVÁ, Jana. Využívanie ekonomických experimentov na mechanizmus dobrovoľného prispievania. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, September 2012, roč. 5, č. 3, s. 82-92. ITMS 26240120032.

PÉLIOVÁ, Jana. Teoretické prístupy k reforme manažmentu financií. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Marec 2013, roč. 6, č. 1, s. 5-15. ITMS 26240120032.

PÉLIOVÁ, Jana - PASTORÁKOVÁ, Erika. Ronald Harry Coase a jeho prínos k rozvoju disciplíny právo a ekonómia. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, September 2013, roč. 6, č. 3, s. 7-13. ITMS 26240120032.

SIVÁK, Rudolf - PÉLIOVÁ, Jana. The euro and the Slovak economy in a period of financial crisis. In Argumenta Oeconomica Cracoviensia [elektronický zdroj]. - Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. ISSN 1642-168X, 2012, no. 8, s. 125-132 [online]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=c32554cd-9101-423c-a307-381669f1e4e2&articleid=8aa7e423-7b72-4fdf-9839-4af9399f200b#a8aa7e423-7b72-4fdf-9839-4af9399f200b>.

PÉLIOVÁ, Jana (dizert.). Vybrané problémy reformy verejných financií (fiškálna decentralizácia a jej postavenie vo verejných financiách) : dizertačná práca. Škol. Jozef Sokira. Bratislava, 2008. 162 s.

PÉLIOVÁ, Jana. Správanie sa ekonomických subjektov v podmienkach limitovanej straty - experimentálny prístup : habilitačná prednáška : odbor Financie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 41 s. Habilitačné a inauguračné prednášky.

PÉLIOVÁ, Jana - KOVÁČ, Urban. Verejná ekonomika a ekonomická sloboda. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 600-602.

KOVÁČ, Urban et al. Návšteva držiteľa Nobelovej ceny Edwarda C. Prescotta na Slovensku a jeho prínos pre ekonomickú vedu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 1, s. 85-91.

PÉLIOVÁ, Jana - KOVÁČ, Urban - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Profesor Ľuboš Pástor na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 2, s. 206-210.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Verejné financie,
 • efektívnosť verejných financií,
 • fiškálna decentralizácia,
 • experimentálna ekonómia

 

Riešené projekty

 • Projekt excelentnosti ITMS 26240120032
  2009 - súčasnosť
  ZRIADENIE A PREVÁDZKOVANIE VÝSKUMNÉHO LABORATÓRIA
  Zodpovedná osoba: prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 • VEGA 1/0503/08 
  Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II. 
  Vedúca projektu: doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
 • VEGA 1/0426/08.
  2008 - 2010
  Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky 
  Vedúca projektu: doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.
 • VEGA 1/0441/10 
  2010-2011
  Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov - experimentálna metóda. 
  Vedúca projektu: Ing. Jana Péliová, PhD.
 • VEGA 1/0375/12
  2012 – 2013 
  Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej regiónoch
  Vedúci projektu: mimoriadny prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
 • VEGA 1/0232/13
  2013-2014
  Vplyv regulácie trhov na rizikové rozhodnutia ekonomických subjektov
  Vedúca projektu: Ing. Jana Péliová, PhD.
Ďalšie informácie:

Zahraničné pobyty

 • 2010 – Krakov, Poľsko, prednáškový pobyt, CEEPUS
 • 2011 – San Sebastian, Španielsko, prednáškový pobyt, Erasmus teaching mobility
 • 2012 – Economic Science Institute, Chapman university, Fulbright visiting scholar
 • 2012 – Vilnius, Litva, prednáškový pobyt, Erasmus teaching mobility