OCHOTNICKÝ, Pavol, prof. Ing., CSc.

101006 - Katedra financií

profesor vedúci katedry
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1321
Konzultačné hodiny:

Pondelok 10,00 -12,00

Streda 10,00 - 12,00

 

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Finančná ekonometria a aplikované financie
 • Teórie vo financiách
 • Analýza a prognóza vo financiách
 • Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
 • Financie a peňažníctvo
 • Vedecký seminár

 

Gestor predmetov

 • Finančná ekonometria a aplikované financie
 • Analýza a prognóza vo financiách
 • Verejné financie II.
Publikačná činnosť:

Ochotnický, P.: Fiškálna udržateľnosť. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2012. - 133 s. [6,8 AH] [6,8 AH] : grafy, príl., tab. - (Ekonómia ; 453). - ISBN 978-80-8078-538-3

Wilson, N., Ochotnický, P., Káčer, M.: Creation and destruction in transition economies: The SME sector in Slovakia. International Small Business Journal. doi:10.1177/0266242614558892, 2014

Wilson, N., Ochotnický, P., Káčer, M.: Sovereign credit ratings and the new European union member states. ITMS 26140230005. In The Journal of Credit Risk. - London : Incisive Media, 2014. - ISSN 1744-6619. - Vol. 10, no. 4 (2014), pp. 3-43.

Alexy, M., Ochotnický, P., Káčer, M.: Visegrad four countries and their sovereign credit rating. In Ekonomický časopis = Journal of economics. Bratislava. ISSN 0013-3035. - Roč. 62, č. 5 (2014), s. 447-472. (2014).

Ochotnický, P.: Výber produkčnej funkcie pri odhade potenciálneho produktu. In Ekonomický časopis Journal of economics. ;Bratislava. ISSN 0013-3035. - Roč. 56, č. 8 (2008), s.800-815. 

Ochotnický, P., Sivák, R.: US financial crisis in the context of the economic theory. In La theorie economique moderne et la reformation de l'economie Russe. - Moscou-Nice : Economika, 2010. ISBN 978-5-282-03033-4, s. 59-65.

Ochotnický, P., Lajzová, B, Kiseľáková, D.: Cenová konkurencieschopnosť a zdanenie energetických vstupov. In Ekonomický časopis = Journal of economics. Bratislava, ISSN 0013-3035. - Roč. 59, č. 8 (2011), s. 786-801. 

Sivák, R., Ochotnický, P., Čambalová, A: .Fiškálna udržateľnosť penzijných systémov. ITMS26240120032. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. - ISSN 0032-3233. - Roč. 59, č. 6 (2011), s. 723-742. (2011).

Ochotnický, P., Sivák, R.: Systémové účinky tzv. privatizačnej pasce na transformáciu slovenskej ekonomiky. In Ekonomický časopis = Journal of economics. Bratislava : Slovak Academic Press, 2001. - ISSN 0013-3035. - Roč. 49, č. 4 (2001), s. 753-768.

Sivák, R., Ochotnický, P.,, Kuchta, Ľ.: Fiškálna udržateľnosť systému zdravotníctva SR / Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický, Ľuboš Kuchta. - ITMS 26240120032. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. - ISSN 0032-3233. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 481-499. (2014).

Ochotnický, P.: Zamestnanosť v rámci stratégie SRN v rokoch 1965-1986. In Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - Roč. 39, č. 5 (1991), s. 359-363.

Ochotnický, P.: Nerovnovážne stavy na trhu práce SR In Ekonomický časopis = Journal of economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 42, č. 1 (1994), s. 18-27.

Ochotnický, P. Dlhodobá nezamestnanosť a formovanie miezd v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis = Journal of economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 43, č. 9 (1995), s. 699-709.

Nonneman, W., Ochotnický, P.: Public finance management reform in the Slovak Republic versus the Belgian public finance management system. In Ekonomický časopis = Journal of economics. – Bratislava. ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 2 (2006), s. 183-198. (2006).

Lašiak, A., Ochotnický, P.: Hospodársky rast v ekonomike Slovenska v rokoch 1950 - 1985. In Ekonomicko-matematický obzor. - Praha : Ekonomický ústav ČSAV, 1988. - ISSN 0013-3027. - Roč. 24, č. 2 (1988), s. 135-144.

Ochotnický, P.: Modelová analýza efektov vládnych výdavkov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2001. - 147 s. : grafy, sch., tab. - ISBN 80-225-1421-7

Ochotnický, P.: Employment policies and programmes in Slovakia. In: Employment policies and programmes in central and eastern Europe / Edited by Martin Godfrey and Peter Richards. - Geneva : International Labour Office, 1997. - ISBN 92-2-109515-0. - [S. 147-155].

Ochotnický, P. et all.: Analýza a prognóza vo financiách. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2012. - 190 s. [11,45 AH] [11,45 AH]. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-484-3

Ochotnický, P., Hofreiter, M..: Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. In: Publikácia SOPK, Bratislava: ISBN 978-80-89105-64-9.

Ochotnický, P.: Skúmanie substitučných procesov v ekonomike SSR pomocou transcendentnej logaritmickej produkčnej funkcie. In Informačné systémy. - Bratislava : ALFA, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry. - Roč. 16, č. 4 (august 1987), s. 399-412.

Ochotnický, P.: Simulačný minimodel vybraných zdrojov pracovných síl. In Informačné systémy. - Bratislava : ALFA, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry. - Roč. 19, č. 2 (apríl 1990), s. 151-165.

Ochotnický, P., Boór, M., Szitásiová, V.: Majú štrukturálne fondy a tzv. "veľkosť regionálnej vlády" v Slovenskej republike anticyklické a stabilizačné efekty? In Nová ekonomika = the New economy. – Bratislava. 2014. - ISSN 1336-1732. - Roč. 7, č. 1 (2014), s. 9-23.

Huber, P., Ochotnický, P.: Problems of the local market dominated by one large enterprise: an overview of central and eastern Europe and a case study of a Slovakian region . In The regional dimension of unemployment in transition countries: a challenge for labour market and social policies. - Paris : OECD, 1995. - ISBN 92-64-04443-4. - S. 347-368.

Ochotnický, P.: Reformné princípy pre udržateľné penzijné systémy. In Důchodová reforma - jak dál? [elektronický zdroj] : sborník z 3. mezinárodní vědecké konference : 27. listopadu 2012, Praha. ISBN 978-80-7408-075-3. - S. [1-14].

Ochotnický, P : Svetová finančná a hospodárska kríza verzus transformačná recesia SR . In Management challenges in the 21st century [elektronický zdroj] : managing the unexpected: crisis and its impact on companies doing business in Slovakia : conference proceedings / zborník recenzovaných príspevkov : Bratislava, april 28, 2009 ISBN 978-80-89306-05-3. - S. 35-41.

Mozdík, P., Ochotnický, P.: IS-LM model : potvrdenie existencie investičnej či privatizačnej pasce v ekonomike Slovenska. In BIATEC : odborný bankový časopis = banking journal. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2001. - ISSN 1335-0900. - Roč. 9, č. 11 (November 2001), s. 17-20.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Ratingové procesy, Predikčné modely zlyhania firiem, Fiškálna udržateľnosť, Modelovanie cyklických súvislostí verejných financií,
 • Zabudované stabilizátory a ich efekty, 
 • Systém riadenia verejných financií,
 • Ekonometria a aplikované financie,
 • Expertízna činnosť v problematike zamestnanosti a trhu práce