KUŠNÍROVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docentka prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
Oddelenie daňovníctva
Miestnosť 1C.28, 2B38
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1146 , +421 2 6729 1288
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

Špeciálny seminár z daňovníctva

Daňová teória a politika

Priame dane II.

Daňovníctvo

Publikačná činnosť:

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov :  vybrané aspekty.  KUŠNÍROVÁ, Jana - RABATINOVÁ, Marcela - VÁLEK, Juraj.   1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017

Vysokoškolské učebnice vydané z zahraničných vydavateľstvách

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike KUŠNÍROVÁ, Jana , 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016.

Vysokoškolské učebnice vydané z zahraničných vydavateľstvách

Daňové analýzy : praktikum / Jana Kušnírová. 1. vyd. Bratislava : 2013

Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov / Jana Kušnírová, Juraj Válek, 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • The global crisis and its impacts on business in EU countries / Jana Kušnírová. - In European journal of transformation studies. - Tbilisi : Europe Our House, 2013.
 • Corporate Tax As a Direct Tool for Supporting the Public Sector in the Slovak Republic KUŠNÍROVÁ, Jana.. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2018, vol. 6, no. 1, pp. 78-89 online
 • The Impact of Industry 4.0 on Changes in the Sectoral Structures of the Economies and Equity Markets Within the Selected EU Countries CHOVANCOVÁ, Božena - KUŠNÍROVÁ, Jana - ÁRENDÁŠ, Peter - MATUŠOVIČ, Denis.. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 2, pp

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

The Effectiveness of Recovery Tax Arrears in the Slovak Republic. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj . In Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking. - Chennai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2306-367X, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 2594-2606.

Harmonization of environmental taxes introtudeced in EU. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 81-92 online.

Daňový výdavok versus harmonizácia dane z príjmov právnickej osoby v Európskom priestore. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj . Juraj Válek. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2016. ISSN 2377-9748, 2016, vol. 2, no. 4, pp. 131-151  [online].

Zdaňovanie ako forma ochrany životného prostredia.VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2016. ISSN 2377-9748, 2016, vol. 2, no. 3, pp. 108-123 [online].

Corporate income tax and its status in the tax system of the Slovak Republic / Jana Kušnírová. In LE&M : Journal on Law, Economy and Management. - [London] : STS Science Centre, 2015. Vol. 5, no. 1 (2015,) p. 24-29.

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 • Podpora investícií do vedy a výskumu formou daňových úľav pre podniky v Slovenskej republike a vo Veľkej Británii / Jana Kušnírová. In the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava : Roč. 6, č. 1 2013
 • Daňové úľavy ako podpora podnikania v Slovenskej republike / Jana Kušnírová, Marcela Rabatinová. In the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : 2014. Roč. 7, č. 2 2014
 • Environmentálny aspekt dane z motorových vozidiel a vybraných spotrebných daní v podmienkach Slovenskej republiky / Juraj Válek, Jana Kušnírová. In the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Roč. 7, č. 3 2014
 • Vybrané aspekty zdaňovania bankového sektora / Jana Kušnírová, Marcela Rabatinová. In Finančné trhy : vedecký časopis. Bratislava : Derivát, 2015. Č. 3 2015
 • The Bank levies in Slovakia and in other EU countries / Marcela Rabatinová, Jana Kušnírová. In Finančné trhy : vedecký časopis. Bratislava : Derivát, 2015. Č. 4 2015
 • Výkon ekonomiky vs. výnos korporátnej dane.KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj . In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-12 online.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách

 • Economic and Social processes in the Society Reflected in Tax Instruments (Case I. - Corporate Tax in Slovakia). KUŠNÍROVÁ, Jana. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 101-123 [1,15 AH].
 • Faktory ovplyvňujúce podnikanie právnických osôb vo vybraných krajinách Európy / Jana Kušnírová. In Medzinárodný vedecký zborník II. Srbsko : Srbské rozvojové združenie, 2015
 • Business enterprise of legal entities i the Slovak Republic / Jana Kušnírová. In Current issues of society and politics Tbilisi : Europe Our Hous Press and Authors, 2012
 • Vybrané aspekty daňovej politiky s dôrazom na financovanie tretieho sektora / Jana Kušnírová. In Medzinárodný vedecký zborník. Srbsko : Srbské rozvojové združenie, 2014

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách

 • Výdavky domácností na vybrané komodity VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana.. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020
 • Postavenie dane z poistenia v daňových systémoch vybraných európskych krajín. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj . In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-9]
 • Increase efficiency of colection taxes vs. improving international information exchange / Jana Kušnírová. In Nové výzvy v oblasti verejných financií recenzovaný zborník vedeckých statí Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015
 • In Aktuálne výzvy svetovej politiky : recenzovaný vedecký zborník Bratislava : Central European Education Institute, 2014
 • Control mechanisms in the tax practice / Jana Kušnírová. In Nové výzvy v oblasti verejných financií recenzovaný zborník vedeckých statí Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Selected aspects of the corporate income taxes in the European area KUŠNÍROVÁ, Jana .. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 545-553.
 • Efektívny výber daňových príjmov z pohľadu danových pohľadávok / Jana Kušnírová. In Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy : CD příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Ostrava, 2011.
 • Súčasné dôchodkové daňové teórie / Jana Kušnírová. In The 11th annual doctoral conference of Faculty of finance and accounting, university of Economics, Prague : collection of papers 2010 - volume I. - Prague : University of economics, Faculty of finance and accounting, 2010.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Dopady ekologických daní na konkurencieschopnosť krajín. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. 1-8 CD-ROM.
 • Impact on tax collection business in Slovakia after 2008 / Juraj Válek, Jana Kušnírová. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries: conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 2014, Bratislava,
 • The Impact of direct taxes on long-term sustainability of sustainability of public finances, with an emphasis on income tax and corporation tax / Jana Kušnírová. In Nové výzvy v oblasti verejných financií : elektronický zborník príspevkov z workshopu : Bratislava, 2014
 • Challenges to a corporate taxation in selected countries / Jana Kušnírová. In Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : Bratislava, Slovak Republic, 2014 : vol. 2014
 • Impact on tax collection business in Slovakia after 2008 / Juraj Válek, Jana Kušnírová. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : proceedings of the 8th international conference on currency, banking and international finance : 2014, Bratislava
 • Optimal corporate taxation (EU zone versus national individuality) / Jana Kušnírová. In Financie a riziko: recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie KF , NHF 2012 Bratislava 2012.
 • Sociálny aspekt v daňovom systéme Slovenskej / Jana Kušnírová. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2013, Veľký Meder
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Efektívnosť daňového systému v Slovenskej republike s dôrazom na daň z príjmov právnických osôb,
 • Výber daní a daňové zaťaženie právnických osôb v Slovenskej republike,
 • Vývoj zdaňovanie spoločností v krajinách EÚ

Riešené projekty

Vedecko – výskumný projekt UNIVNET 0201/0007/20 Realizácia prognostických a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle a s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť

Doba riešenia projektu:           01/2019 – 12/2022

Vedúci projektu:                      prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0466/19 Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia

Doba riešenia projektu:           01/2019 – 12/2022

Vedúci projektu:                      Ing. Zuzana Brokešová, PhD.

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0356/19 Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii

Doba riešenia projektu:           01/2019 – 12/2022

Vedúci projektu:                      Ing. Marcel Novák, PhD.

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1//161//0246/16 Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu

Doba riešenia projektu:           01/2016 – 12/2019

Vedúci projektu:                      prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt APVV-15-0322 Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem

Doba riešenia projektu:           06/2017  – 12/2019

Vedúci projektu:                      prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD.

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt BFB-PA26-005 bilaterálna aktivita BFB-PA26-006 rámci opatrenia B programu SK08 cezhraničná spolupráca Ekonomicko-politické aspekty demokratickej tranzície Ukrajiny

Doba riešenia projektu:           02/2017  – 06/2017

Pozícia v projekte:                   koordinátor, finančný expert

Inštitúcia:                                 Central European Education Institute, s. r. o.

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0443/15 Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov

Doba riešenia projektu:           01/2015 – 12/2018

Vedúci projektu:                      prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

Pozícia v projekte:                   zástupca vedúceho projektu

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0238/13 Dane a efektívnosť nástrojov finančného reinžiniergu pri zvyšovaní výkonnosti podnikov v čase krízy.

Doba riešenia projektu:           01/2013 – 12/2015

Vedúci projektu:                      doc. Ing. Jana Kubicová, PhD., MBA

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0008/11 Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov.

Doba riešenia projektu:           01/2011 – 12/2014

Vedúci projektu:                      prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0317/08 Vplyv nepriamych daní na spotrebu.

Doba riešenia projektu:           01/2008 – 12/2010

Vedúci projektu:                      prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie projektu:                výskumný projekt

Vedecko – výskumný grantový projekt č. 2135003 Vplyv európskych integračných procesov na poistný trh v SR.

Doba riešenia projektu:           01/2005 – 12/2007

Vedúci projektu:                      prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Pozícia v projekte:                   spoluriešiteľ

Inštitúcia:                                 Ekonomická univerzita v Bratislave