KUŠNÍROVÁ, Jana, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Miestnosť 1C.28, 2B38
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1146 , +421 2 6729 1288
Konzultačné hodiny:

Pondelok 8,30 - 9,15

Utorok 8,30 - 9,15

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Priame dane II.
 • Priame dane I.
 • Daňová teória a politika I
Publikačná činnosť:

Kapitoly v zahraničných vedeckých monografiách

 • Current challenges of tax policy in the selected European countries (Ukraine, Hungary, The Czech Republic,Slovakia). Jana Kušnírová. In Challenges of today politics and society / Reviewers: Arkadiusz Modrzejewski. - Gdansk : Research institute for European policy in the cooperation of the Department of political science at University of Gdansk, 2015.

 

Vysokoškolské učebnice

 • Daňové analýzy : praktikum / Jana Kušnírová. 1. vyd. Bratislava : 2013
 • Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov / Jana Kušnírová, Juraj Válek, 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch

 • The global crisis and its impacts on business in EU countries / Jana Kušnírová. - In European journal of transformation studies. - Tbilisi : Europe Our House, 2013.
 • Corporate income tax and its status in the tax system of the Slovak Republic / Jana Kušnírová. In LE&M : Journal on Law, Economy and Management. - [London] : STS Science Centre, 2015. Vol. 5, no. 1 (2015,) p. 24-29.

 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 • Podpora investícií do vedy a výskumu formou daňových úľav pre podniky v Slovenskej republike a vo Veľkej Británii / Jana Kušnírová. In the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava : Roč. 6, č. 1 2013
 • Daňové úľavy ako podpora podnikania v Slovenskej republike / Jana Kušnírová, Marcela Rabatinová. In the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : 2014. Roč. 7, č. 2 2014
 • Environmentálny aspekt dane z motorových vozidiel a vybraných spotrebných daní v podmienkach Slovenskej republiky / Juraj Válek, Jana Kušnírová. In the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Roč. 7, č. 3 2014
 • Vybrané aspekty zdaňovania bankového sektora / Jana Kušnírová, Marcela Rabatinová. In Finančné trhy : vedecký časopis. Bratislava : Derivát, 2015. Č. 3 2015
 • The Bank levies in Slovakia and in other EU countries / Marcela Rabatinová, Jana Kušnírová. In Finančné trhy : vedecký časopis. Bratislava : Derivát, 2015. Č. 4 2015

 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách

 • Business enterprise of legal entities i the Slovak Republic / Jana Kušnírová. In Current issues of society and politics Tbilisi : Europe Our Hous Press and Authors, 2012
 • Vybrané aspekty daňovej politiky s dôrazom na financovanie tretieho sektora / Jana Kušnírová. In Medzinárodný vedecký zborník. Srbsko : Srbské rozvojové združenie, 2014
 • Faktory ovplyvňujúce podnikanie právnických osôb vo vybraných krajinách Európy / Jana Kušnírová. In Medzinárodný vedecký zborník II. Srbsko : Srbské rozvojové združenie, 2015

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách

 • Globálna kríza a jej dopady na právnické osoby v krajinách Európskej únie / Jana Kušnírová.
 • In Aktuálne výzvy svetovej politiky : recenzovaný vedecký zborník Bratislava : Central European Education Institute, 2014
 • Control mechanisms in the tax practice / Jana Kušnírová. In Nové výzvy v oblasti verejných financií recenzovaný zborník vedeckých statí Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015
 • Increase efficiency of colection taxes vs. improving international information exchange / Jana Kušnírová. In Nové výzvy v oblasti verejných financií recenzovaný zborník vedeckých statí Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Súčasné dôchodkové daňové teórie / Jana Kušnírová. In The 11th annual doctoral conference of Faculty of finance and accounting, university of Economics, Prague : collection of papers 2010 - volume I. - Prague : University of economics, Faculty of finance and accounting, 2010.
 • Efektívny výber daňových príjmov z pohľadu danových pohľadávok / Jana Kušnírová. In Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy : CD příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Ostrava, 2011.

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Optimal corporate taxation (EU zone versus national individuality) / Jana Kušnírová. In Financie a riziko: recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie KF , NHF 2012 Bratislava 2012.
 • Sociálny aspekt v daňovom systéme Slovenskej / Jana Kušnírová. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2013, Veľký Meder
 • Impact on tax collection business in Slovakia after 2008 / Juraj Válek, Jana Kušnírová. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries: conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 2014, Bratislava,
 • The Impact of direct taxes on long-term sustainability of sustainability of public finances, with an emphasis on income tax and corporation tax / Jana Kušnírová. In Nové výzvy v oblasti verejných financií : elektronický zborník príspevkov z workshopu : Bratislava, 2014
 • Challenges to a corporate taxation in selected countries / Jana Kušnírová. In Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : Bratislava, Slovak Republic, 2014 : vol. 2014
 • Impact on tax collection business in Slovakia after 2008 / Juraj Válek, Jana Kušnírová. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : proceedings of the 8th international conference on currency, banking and international finance : 2014, Bratislava
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Efektívnosť daňového systému v Slovenskej republike s dôrazom na daň z príjmov právnických osôb,
 • Výber daní a daňové zaťaženie právnických osôb v Slovenskej republike,
 • Vývoj zdaňovanie spoločností v krajinách EÚ

 

Riešené projekty

 • Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0443/15
  Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov
  Doba riešenia projektu: 01/2015 – 12/2018
  Vedúci projektu: prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.
  Pozícia v projekte: zástupca vedúceho projektu
 • Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0238/13
  Dane a efektívnosť nástrojov finančného reinžiniergu pri zvyšovaní výkonnosti podnikov v čase krízy.
  Doba riešenia projektu: 01/2013 – 12/2015
  Vedúci projektu: doc. Ing. Jana Kubicová, PhD., MBA
  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ
 • Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0008/11
  Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú 
  udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov.
  Doba riešenia projektu: 01/2011 – 12/2014
  Vedúci projektu: prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.
  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ
 • Projekt Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie 
  civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032)
  Doba riešenia: 2007 – 2013
  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ a finančný manažér
 • Projekt Vplyv európskych integračných procesov na poistný trh v SR 
  Doba riešenia: 2003 – 2006
  Vedúci projektu: doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. 
  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ