KOVÁČ GERULOVÁ Lukrécia, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Miestnosť 3B.03
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1383
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2022/ls_kh_2022.pdf

Pedagogická činnosť:
 • Financie
 • Local finance
Publikačná činnosť:
 • BUČEK, Milan - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia - KOVÁČ, Urban. Teoreticko-metodologické prístupy k regionálnej konvergencii v EÚ. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 149 s. [9,768 AH]. ISBN 978-80-225-3151-1.
 • KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia - KOVÁČ, Urban - BUČEK, Milan. Regionálna konvergencia EÚ z pohľadu teórie a empírie. - Registrovaný: Web of Science. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-210-5210-9, s. 9-16.
 • ZUBAĽOVÁ, Alena - GERULOVÁ, Lukrécia - GEŠKO, Martin. Daňové teórie a ich využitie v praxi: daňová teória a politika II. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 198 s. [12,93 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-487-4.
 • BUČEK, Milan - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Regionálna konvergencia resp. divergencia na pozadí teoretických koncepcií. In Regionální disparity : elektronický časopis. - Ostrava ; Karviná: Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2009. ISSN 1802-9450, únor 2009, č. 4, s. 15-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0125900/RD_0904.pdf>.
 • NEUBAUEROVÁ, Erika - BELKOVICSOVÁ, Daša - BORZA, Michal - DUDOVÁ, Iveta - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia - NEUPAUEROVÁ, Zuzana - PIETRUCHOVÁ, Oľga - POLONYOVÁ, Simona - ZUBAĽOVÁ, Alena. Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni : analytická štúdia. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2011. 154 s. [7,70 AH]. ITMS 27130230003, ITMS 27130230002. ISBN 978-80-89125-16-6.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu: verejné financie, miestne financie

Ďalšie informácie:

Zahraničné pobyty:

 • University of Glasgow, Department of Central and East European Studies, Veľká Británia, feb. – august 2008
 • Joanneum Research Graz, Institut fur Technologie- und Regionalpolitik, Rakúsko, feb. – máj 2007
 • Universidad de Málaga, Španielsko, júl 2007
 • Universidad de Granada, Španielsko, feb.- jún 2001

Jazyky – španielsky, nemecký, anglický