BOÓR, Matej, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborný asistent
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Miestnosť 3B.06
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1316
Konzultačné hodiny:

Utorok: 15,00 - 15,45

Štvrtok: 14,00 - 14,45

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Verejné financie
  • Financie
Publikačná činnosť:

OCHOTNICKÝ, Pavol - BOÓR, Matej - SZITÁSIOVÁ, Valéria. Majú štrukturálne fondy a tzv. "veľkosť regionálnej vlády" v Slovenskej republike anticyklické a stabilizačné efekty? In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 1, s. 9-23. VEGA 1/0375/12.

BELIČKOVÁ, Kornélia - BOÓR, Matej. Reflecting the current debt crisis in the budgetary theories. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník abstraktov] : XVIII. ročník mezinárodní odborné konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 12. - 13. 4. 2013 : konference se pořádá u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. ISBN 978-80-245-1929-6, s. [1-9].

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Stabilizačné efekty veľkosti vlády

 

Riešené projekty

  • VEGA Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej regiónoch (spoluriešiteľ)
  • VEGA 1/0838/14 (2014 - 2016) - Dlhové epizódy, fiškálna politika a fiškálne pravidlá (spoluriešiteľ)
Ďalšie informácie:

Zahraničné pobyty

  • 2014/2015 - Univerzita v Cagliari (Taliansko)