BELIČKOVÁ, Kornélia, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docentka vedúci oddelenia
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Miestnosť 3B.31
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6279 1381
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2022/ls_kh_2022.pdf

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Financie
 • Rozpočtová teória a politika
 • Financie tretieho sektora

Gestor predmetov

 • Dejiny financií
 • Rozpočtová teória a politika
 • Financie životného prostredia
 • Financie tretieho sektora
 • Odborná prax
Publikačná činnosť:
 1. AFC01  BELIČKOVÁ, Kornélia - BOÓR, Matej. The Role of state budget in environmental protection : the case of European union countries. - Registrovaný: Web of Science. In Theoretical and practical aspects of public finance 2016. Conference. Theoretical and practical aspects of public finance 2016 : proceedings of the 21th international conference : Praha, 15 and 16 April 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2155-8, s. 193-198. F1/97/2015.

                 Ohlasy:
  [3] KRAJČÍROVÁ, Renáta - FERENCZI VAŇOVÁ, Alexandra - BOJŇANSKÝ, Jozef. Local Fee for Municipal Waste as a Part of Tax Budget Reevnues of Municipalities. In International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resiliient Global Agriculture and Food Systems: Proceedings (Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom). Wolters Kluwer ČR, Prague, 2018. Pp. 1550-1557. ISBN 978-80-7598-180-6

  AAA01  BALÁŽI, Peter - BELIČKOVÁ, Kornélia - LACIŇÁK, Jozef - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Historiografia financií na území Slovenska. Recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 270 s. [17,41 AH]. VEGA 1/0919/15. ISBN 978-80-7552-484-3.

                 Ohlasy:
  [6] BUKOVOVÁ, Sylvia. [Historiografia financií na území Slovenska]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 2, s. 196-197. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3., Registrované v: WOS
  [5] KOCUREK, Martin. Financial historiography in the territory of Slovakia. In POLITICKA EKONOMIE. ISSN 0032-3233, 2019, vol. 67, no. 2, pp. 220-223., Registrované v: WOS
  [4] DVORNICKÝ, Igor. Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-14.
  [6] BOÓR, Matej. [Historiografia financií na území Slovenska]. In Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2017. ISSN 0018-2575, 2017, roč. 65, č. 3, s. 556. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3., Registrované v: WOS

  AFC01  BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Maria Theresa and Personalities Shaping the Model of State Administration in the Mirror of Cameralistic Sciencies. In Science and Education. Trends and Prospects. Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). - New York : Yunona Publishing, 2018. ISBN 978-0-9988574-2-0, p. 12-23 online.

  ADF01  BELIČKOVÁ, Kornélia. Existencia a pôsobenie organizácií tretieho sektora v druhej dekáde dvadsiateho prvého storočia v kontexte konkurencieschopnosti, ekonomického rastu a prežitia firiem. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 5-14 online. APVV-15-0322.

  ADE01  BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Current Problems of the Financial Position of Slovak Households. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: RSCI (Russian Science Citation Index). In Economics and Finance : Scientific journal. - Dnepropetrovsk : University of Dnepropetrovsk. ISSN 2311-3413, 2018, no. 11, pp. 4-12. VEGA 1/0215/18.

  AFD01  BELIČKOVÁ, Kornélia. Transformácia, integrácia a univerzálnosť organizácií tretieho sektora v kontexte "Premeny nášho sveta: Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj". In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.

  AFC01  STARÍČKOVÁ, Zuzana - BELIČKOVÁ, Kornélia. Impact of Innovation and Technology of the Humanitarian Aid to the Population. In Science, Technology and Innovations. International Scientific Conferences. Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences. - Lisbon : Pegasus Publishing, 2019. ISBN 978-989-54130-5-9, p. 5-20. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0239/19.

  ACA01  BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - BOÓR, Matej. Rozpočtová teória, politika a prax. Recenzovali: Pavol Ochotnický, Radovan Majerský. 2. prepracované a doplnené vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [207 s.] [14,48 AH]. ISBN 978-80-7598-630-6.

  ADE01  BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Is Financial Literacy the Way to Financial Independence? In Economics and Finance : Scientific journal. - Dnepropetrovsk : University of Dnepropetrovsk. ISSN 2311-3413, 2019, no. 8, pp. 4-19. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0239/19.

  AAA01  BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika. Financie domácností - teoretické východiská a praktické aspekty v období tretej dekády 21. storočia. Recenzovali: Anetta Čaplánová, Romana Provazníková. 1. vydanie. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2020. 114 s. [7,9 AH]. VEGA 1/0215/18. ISBN 978-86-7103-548-4. Možnosť stiahnutia tu.

  GAI01   BELIČKOVÁ, Kornélia. Dopadové hodnotenie. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 26 s. Dostupné na : <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/f8275c64-4bbf-468b-9001-af47b5370c1e/Dopadové%20hodnotenie.pdf>.

  ADF01  BELIČKOVÁ, Kornélia - PÁNKOVÁ, Henrieta. Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 4, s. [1-12] online. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0239/19.

 

Obhájené DDP a ukončení PhD. študenti

 1. Reforma rozpočtu Európskej únie a dopady na štátny rozpočet Slovenskej republiky [elektronický zdroj] : dizertačná práca : 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie / Marián Kristeľ ; škol. Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2010. - CD-ROM
 2. Financovanie tretieho sektora a rozvoj ekonomiky [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Sylvia Bukovová ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2010. - 138 s. : príl. - Spôsob prístupu: https://ais2.euba.sk/kis/repository/default/ais/zaverecneprace/2006%252F2007/D/NHF/12786v1/12786v1
 3. Finančné zdroje neziskových organizácií a meranie ich efektívnosti : dizertačná práca / Juraj Zelezník ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Bratislava, 2012. - 124 s. : príl. Finančné zdroje neziskových organizácií a meranie ich efektívnosti [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Juraj Zelezník ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2012. - CD-ROM
 4. Meranie ekonomických dopadov environmentálnych projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Matúš Rakovský ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2013. - CD-ROM : príl. - Spôsob prístupu: https://ais2.euba.sk/kis/repository/defaultais.bo.vs.es.ESPraca$PopisSuboru@1da8f11
 5. Determinanty rozvoja tretieho sektora [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Jozef Laciňák ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2014. - CD-ROM. - Spôsob prístupu: http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpSigla=eubratislava&crzpID=3e35a488-1dfc-4076-87a1-c5b028139b27
 6. Trendy inovačných aktivít tretieho sektora vo väzbe na jeho výkonnosť [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Dagmar Bednáriková ; školiteľ: Kornélia Beličková. – Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2014. - CD-ROM : grafy, tab. - Spôsob prístupu: http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpSigla=eubratislava&crzpID=5ee64471-273f-4c80-915f-945bdd83ddcc
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Rozpočtová teória, politika a prax.
 • Tretí (neziskový, mimovládny, charitatívny, filantropický, dobrovoľnícky) sektor - jeho aktuálne ekonomicko-finančné otázky.
Ďalšie informácie:

Činnosti a aktivity

 1. Stáž pedagogických pracovníkov VŠE v Slovenskej štátnej poisťovni – 05/1991

 2. CEEPUS Network Number. A-0010-01/02; Budapest University of Economic and Public Administration. 01.05.2002 - 31.05.2002

 3.  Uznesením číslo 228 z 31. januára 2007 NR SR zvolená za členku Dozornej komisie Slovenského rozhlasu; Predsedníčka Dozornej komisie 2007-2009

 4. Menovacím dekrétom MPSVaR SR číslo 3073/2009-II/1 vymenovaná v súlade s rozhodnutím komisie pre výber externých hodnotiteľov pre národné a pilotné projekty za 

 5. Uznesením číslo 1842 z 9. decembra 2009 NR SR zvolená za členku Dozornej komisie Slovenského rozhlasu; Predsedníčka Dozornej komisie 2010

 6. Členka Správnej rady Nadácie Jána Cikkera od 01.01.2009 po súčasnosť

 7. Konzultantka projektu Neziskovej organizácie EPIC Slovensko (dcérskej spoločnosti škótskej EPIC organizácie) „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania“ (2016-2017).

 8. Konzultantka národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (2018 -2020).

 9. Rozhodnutím Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (uznesenie VR SAAVŠ č. 12/4) zo dňa 23.1.2020 zaradená do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, absolventka Školenia posudzovateľov SAAVŠ - Základný modul 06/2020, Školenia posudzovateľov SAAVŠ - Základný modul + štandardy 01/2021

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/f8275c64-4bbf-468b-9001-af47b5370c1e/Dopadov%C3%A9%20hodnotenie.pdf

https://nhf.euba.sk/zamestnanec/userprofile/belickova-kornelia

https://www.jan-cikker.org/nadacia-jana-cikkera/

https://kvf.vse.cz/veda/conference-tapapf/

https://www.google.com/search?q=korn%C3%A9lia+beli%C4%8Dkov%C3%A1+rozpo%C4%8Dtov%C3%A1&sxsrf=ACYBGNRdEA95CURFwaXxG4Ruuez0OQVCOw:1582122739949&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=yKaDpn_4SxZ-7M%253A%252CvL7sF0JQbI9_dM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTajUstwqLMBFtBJ-njkbRndhmR0g&sa=X&ved=2ahUKEwjZh5-_6t3nAhWDGewKHU9sCdoQ9QEwAnoECAoQBQ#imgrc=yKaDpn_4SxZ-7M: