BELIČKOVÁ, Kornélia, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docentka vedúci oddelenia
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Miestnosť 3B.13
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6279 1333
Konzultačné hodiny:

Streda: 13,30 - 15,00

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Financie
 • Rozpočtová teória a politika
 • Financie tretieho sektora

Gestor predmetov

 • Dejiny financií
 • Rozpočtová teória a politika
 • Financie životného prostredia
 • Financie tretieho sektora
 • Odborná prax
Publikačná činnosť:
 1. Beličková Kornélia a kol.: Rozpočtová teória, politika a prax. recenzovaná vysokoškolská učebnica. IURA Edition, Bratislava 2010
 2. Sylvia Bukovová, Kornélia Beličková. Neziskové organizácie tretieho sektora v čase hospodárskej krízy = Non-governmental organization ngos sector in times of economic crisis /
  In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác / Darina Zwiebová a kolektív ; zostavil Martin Matušovič. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. - ISBN 978-80-970622-1-7
 3. Kornélia Beličková, Marián Kristeľ. Reforma výdavkovej strany rozpočtu Európskej únie /
  In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. - ISSN 0013-3035. - Roč. 59, č. 10 (2011), s. 1005-1017. (0.274 - IF2011)
 4. Kornélia Beličková, Matej Boór. Reflecting the current debt crisis in the budgetary theories /
  In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [elektronický zdroj] : [zborník abstraktov] : XVIII. ročník mezinárodní odborné konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 12. - 13. 4. 2013 : konference se pořádá u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. - ISBN 978-80-245-1929-6 – databáza Web of Science – CPCI-SSH.
 5. Kornélia Beličková, Jozef Laciňák. Dobrovoľníctvo včera, dnes a zajtra / In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. - ISSN 1336-1732. - Roč. 6, č. 3 (September 2013)
 6. Kornélia Beličková, Jozef Laciňák. Vybrané environmentálne aktivity organizácií tretieho sektora 9 / In Environmentálna regulácia s využitím dane z energií : (vybrané problémy) / Anton Čiernik, Jana Kubicová a kolektív ; recenzenti: Milan Majcher, Otto Sobek. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80225-3795-7
 7. Kornélia Beličková, Jozef Laciňák. Činnosť mimovládnych neziskových organizácií v kontexte environmentálnej výkonnosti SR = Activities of NGOs in the context of environmental performance of Slovak Republic / - VEGA 1/0848/11. In Financie a riziko [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013 = Finance and risk : proceedings of the 15th international scientific conference / zostavovateľské práce: Zuzana Neupauerová, Dominika Janečková ; recenzenti: Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3765-0
 8. Kornélia Beličková, Sylvia Bukovová. Sociálne a ekonomické premeny tretieho sektora na začiatku tretieho tisícročia / In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. - ISSN 1336-1732. - Roč. 7, č. 1 (2014)
 9. Kornélia Beličková, Marián Kristeľ. Reform of the EU budget / - 1. vyd. - Bučovice : Nakladatelství Martin Stříž, 2014. - 15 s. - (Policy paper series of Mendel European Centre ; Volume 4 (11/2014)). - Spôsob prístupu: http://www.striz.cz/mec/MEC-2014-EN-04.pdf. - ISBN 978-80-87106-80-8
 10. Kornélia Beličková, Jozef Laciňák. Reasons and causes for the development of the third sector / In Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : Bratislava, Slovak Republic, 24. - 25. november 2014 : vol. 1 / editors: Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská ; reviewers: Martin Alexy, Kornélia Beličková. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3991-3 – databáza Web of Science – CPCI-SSH.

 

Obhájené DDP a ukončení PhD. študenti

 1. Reforma rozpočtu Európskej únie a dopady na štátny rozpočet Slovenskej republiky [elektronický zdroj] : dizertačná práca : 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie / Marián Kristeľ ; škol. Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2010. - CD-ROM
 2. Financovanie tretieho sektora a rozvoj ekonomiky [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Sylvia Bukovová ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2010. - 138 s. : príl. - Spôsob prístupu: https://ais2.euba.sk/kis/repository/default/ais/zaverecneprace/2006%252F2007/D/NHF/12786v1/12786v1
 3. Finančné zdroje neziskových organizácií a meranie ich efektívnosti : dizertačná práca / Juraj Zelezník ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Bratislava, 2012. - 124 s. : príl. Finančné zdroje neziskových organizácií a meranie ich efektívnosti [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Juraj Zelezník ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2012. - CD-ROM
 4. Meranie ekonomických dopadov environmentálnych projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Matúš Rakovský ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2013. - CD-ROM : príl. - Spôsob prístupu: https://ais2.euba.sk/kis/repository/defaultais.bo.vs.es.ESPraca$PopisSuboru@1da8f11
 5. Determinanty rozvoja tretieho sektora [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Jozef Laciňák ; školiteľ: Kornélia Beličková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2014. - CD-ROM. - Spôsob prístupu: http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpSigla=eubratislava&crzpID=3e35a488-1dfc-4076-87a1-c5b028139b27
 6. Trendy inovačných aktivít tretieho sektora vo väzbe na jeho výkonnosť [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Dagmar Bednáriková ; školiteľ: Kornélia Beličková. – Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2014. - CD-ROM : grafy, tab. - Spôsob prístupu: http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpSigla=eubratislava&crzpID=5ee64471-273f-4c80-915f-945bdd83ddcc
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Rozpočtová teória, politika a prax.
 • Tretí (neziskový, mimovládny, charitatívny, filantropický, dobrovoľnícky) sektor - jeho aktuálne ekonomicko-finančné otázky.
Ďalšie informácie:

Činnosti a aktivity

 1. Stáž pedagogických pracovníkov VŠE v SŠP 1991
 2. CEEPUS Network Number. A-0010-01/02; Budapest University of Economic and Public Administration. 
  01.05.2002 - 31.05.2002
 3. Uznesením číslo 228 z 31. januára 2007 NR SR zvolená za členku Dozornej komisie Slovenského rozhlasu; Predsedníčka Dozornej komisie 2007-2009
 4. Menovacím dekrétom MPSVaR SR číslo 3073/2009-II/1 vymenovaná v súlade s rozhodnutím komisie pre výber externých hodnotiteľov pre národné a pilotné projekty za externého hodnotiteľa pre národné a pilotné projekty v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 5. Uznesením číslo 1842 z 9. decembra 2009 NR SR zvolená za členku Dozornej komisie Slovenského rozhlasu; Predsedníčka Dozornej komisie 2010
 6. Členka Správnej rady Nadácie Jána Cikkera od 01.01.2009
 7. Konzultantka projektu Neziskovej organizácie EPIC Slovensko (dcérskej spoločnosti škótskej EPIC organizácie) „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania“ (2016-2017).
 8. Konzultantka národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (2018 -2020).