BELANOVÁ, Katarína, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docentka konzultant pre odbornú prax pre 1. stupeň štúdia v SJ a AJ
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 1C.26
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1146
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Financie v SJ, AJ

  • Úvod do podnikateľských financií v SJ, AJ

Publikačná činnosť:

BELANOVÁ, Katarína. Investičné rozhodovanie podnikateľských subjektov. Recenzenti Rudolf Sivák, Miloš Hofreiter. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 76 s. [3,97 AH]. VEGA 1/0236/15. ISBN 978-80-225-4113-8.

SIVÁK, Rudolf - BELANOVÁ, Katarína - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Financie podnikateľskej sféry. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Miloš Hofreiter. 2. vydanie, prepracované. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 341 s. [18,40 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-42-3.

BELANOVÁ, Katarína - GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. “Too Much Debt Will Kill You”:  Although Not in Central Europe, Yet. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 981-1001 online. VEGA 1/0688/20.

BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Urban Kováč. 4. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 131 s. [5,184 AH]. ISBN 978-80-225-4830-4.

OCHOTNICKÝ, Pavol - SIVÁK, Rudolf - LÁBAJ, Martin - MAJZLÍKOVÁ, Erika - ENGEĽ, Marek - BELANOVÁ, Katarína - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - HOFREITER, Miloš - PROKEŠOVÁ, Andrea. Adaptation of Economies to Innovative Technological and Material Changes in the Automotive Industry. In Analysis of the State, Forecasts and New Technologies of Waste Recovery in the Automotive Industry. - Lüdenscheid : RAM - Verlag, 2021. ISBN 978-3-96595-008-5, pp. 28-50. UNIVNET 0201/0082/19.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • podnikateľské financie - podnikateľské prostredie v SR, malé a stredné podniky, hodnotenie investičných projektov podnikateľských subjektov, osobitosti financií jednotlivých odvetví národného hospodárstva, trvalo udržateľný rozvoj, ekonomické aspekty ochrany životného prostredia.