BELANOVÁ, Katarína, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docentka
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 1C.26
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1146
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2021/zs_kh.pdf

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Riziko a neistota vo financiách
  • Teória a politika podnikateľských financií
  • Teória a politika podnikateľských financií (AJ)
Publikačná činnosť:

Belanová, K.: Financovanie školstva a spojov. In: Beňová, E. a kol.: Praktikum z financií verejnoprospešných subjektov. Bratislava: Ekonóm, 2004.

Belanová, K.: Financovanie spojov. Financovanie školstva. In: Beňová, E. a kol.: Financie verejnoprospešných subjektov. Bratislava: Ekonóm, 2005.

Belanová, K.: Finančno - ekonomické aspekty ochrany životného prostredia (recenzia). In: Ekonomický časopis, roč. 53, č. 1, 2005.

Belanová, K.: Počítačová podpora hodnotenia rizík a neistôt investičných projektov. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu, Bratislava, 2006.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • podnikateľské financie - podnikateľské prostredie v SR, malé a stredné podniky, hodnotenie investičných projektov podnikateľských subjektov, osobitosti financií jednotlivých odvetví národného hospodárstva, trvalo udržateľný rozvoj, ekonomické aspekty ochrany životného prostredia.