Katedra ekonómie už od svojho vzniku kládla dôraz nielen na pedagogickú činnosť, ale aj na rozvoj vedecko-výskumnej činnosti. Základom pre dynamický rozvoj vedy a výskumu bolo presvedčenie členov katedry, že nedeliteľnou súčasťou pôsobenia špičkovej vysokej školy v Európskom vzdelávacom a vedecko-výskumnom priestore je kvalitné vzdelávanie a medzinárodne uznávaná vedecko-výskumná činnosť. Projekty vedecko-výskumnej činnosti KE sú prioritne orientované na základný a aplikovaný výskum a ich prepojenie s vysokoškolským vzdelávaním, spoluprácou so spoločenskou a hospodárskou praxou doma a v zahraničí.

V súčasnosti katedra orientuje svoje vedecko-výskumné aktivity na nasledovné oblasti výskumu:

 

Overcoming Digital Divide in Europe and Southeast Asia ODDEA, Project 101086381, Call: HORIZON-MSCA-2021-SE-01-1

Doba riešenia projektu: 2022 - 2026

Koordinátor projektu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Členovia projektu za KE: prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Eva Sirakovová, PhD.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je prispieť v regióne juhovýchodnej Ázie k formovaniu skupiny výskumníkov, ktorí sa dôsledným, interdisciplinárnym a systematickým spôsobom zamerajú na procesy digitalizácie a identifikovať podobnosti a rozdiely v procese digitalizácie medzi oboma regiónmi (Európa vs. Ázia).

Doplňujúce informácie o projekte: Pandémia COVID-19 zvýraznila potrebu digitalizácie, pretože jednotlivci aj vlády využili digitálne technológie a zručnosti na riešenie vedeckých a sociálno-ekonomických výziev, ktoré pandémia predstavovala. Digitalizácia pomohla udržať ekonomiky a spoločnosť tým, že umožnila prácu na diaľku, sledovanie šírenia vírusu a urýchlenie výskumu potenciálnej liečby a vakcín. Tým sa zdôraznila potreba odolnej digitálnej transformácie a posilnenia digitálnej ekonomiky a spoločnosti. V skutočnosti Európska komisia urobila z digitalizácie Európy jednu zo svojich kľúčových priorít s cieľom vytvorenia „digitálnej dekády“. Dôležitosť digitalizácie však presahuje Európu, keďže z digitálnej transformácie môžu ťažiť aj krajiny pridružené k EÚ, ako je Čierna Hora, a rozvojové krajiny juhovýchodnej Ázie ako Indonézia, Malajzia a Thajsko. Môže pomôcť týmto krajinám urýchliť ich hospodársky rast, dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a zlepšiť kvalitu života ich občanov.

 

Master Studies in Sustainable Development and Management, MASUDEM, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, Projekt č. 101082797

Doba riešenia projektu: 2022 - 2025

Koordinátor projektu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Členovia projektu za KE: prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Eva Sirakovová, PhD.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu MASUDEM je podporiť trvalo udržateľný rozvoj a vytváranie pracovných miest v Indonézii a Thajsku (Región 5) prostredníctvom rozvoja a skvalitňovania učebných osnov a kapacít akademických a administratívnych pracovníkov na partnerských univerzitách v týchto krajinách.

Doplňujúce informácie o projekte: Projekt je zameraný na riešenie kritickej potreby podporovať udržateľný rast a zelenú dohodu a bude nápomocný pri dosahovaní týchto cieľov v partnerských krajinách. V priebehu riešenia projektu sa na univerzitách partnerských krajín uskutoční vývoj a akreditácia nového magisterského programu/Sústredenie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a manažmentu. Tento nový program bude podporený vývojom relevantných modulov študijného programu, dokumentáciou kurzu a študijných textov, ako aj rekvalifikáciou akademických pracovníkov partnerských krajín vyučujúcich v programe. Okrem toho budú služby pre študentov magisterského programu v súlade s osvedčenými postupmi a vyškolení administratívni pracovníci budú zodpovední za ich poskytovanie.

 

Zadlžovanie sa ekonomických subjektov a krajín v Európskej únii

Číslo projektu VEGA: 1/0679/23
Doba riešenia projektu: 2023 - 2026
Vedúci projektu: Ing. Marcel Novák, PhD.
Riešitelia projektu z KE: Ing. Ľubomír Darmo, PhD. - zástupca vedúceho projektu, Ing. Ivana Lennerová, PhD., prof. Ing. Ján Lisý, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD., Ing. Peter Leško, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., Ing. Zuzana Brinčíková, PhD., doc. Ing. Marta Martincová, PhD.  
Hlavný cieľ projektu: Na základe zhodnotenia vplyvu udržateľnosti verejného dlhu a konvergencie daňových príjmov na makroekonomickú stabilitu krajín a ekonomických subjektov pripravíme návrh systémových riešení v oblasti zadlžovania krajín, domácností a firiem.
Doplňujúce informácie o projekte: Výsledkom zadlžovania sa krajín v súčasnom období je narastajúci dlh a rastúce zadlžovanie sa ekonomických subjektov, najmä ako dôsledok pandémie a rastu cien. Dochádza k problémom spojeným so splácaním dlhu a k zvýšenému riziku nesplácania záväzkov - nárast rizikovej prirážky, Na makroúrovni vláda stráca manévrovací priestor na fiškálnu stimuláciu ekonomiky - osobitne v situácii nízkych úrokových sadzieb a vysokej inflácie. Zadlženosť slovenských domácností rastie najvyšším tempom z krajín EÚ a vyžaduje si ďalšie opatrenia v oblasti makroprudenciálnej politiky. Projekt sa zameria na analýzu udržateľnosti verejného dlhu, hľadanie riešení pre elimináciu rastu zadlženosti domácností a opatrení pre stabilitu rozpočtových príjmov s ohľadom na pripravované reformy vychádzajúce zo schváleného Plánu obnovy a odolnosti v SR a krajinách EÚ. Navrhne systémové riešenia v oblasti zadlžovania sa krajín, domácnosti a firiem. Predstaví nové schémy v oblasti správy a výberu daní s ohľadom na ricardiánsku ekvivalenciu.
 

Zlepšovanie fungovania ekonomických procesov využitím poznatkov behaviorálnej ekonómie (Teoretický a empirický prístup)

Číslo projektu VEGA: 1/0545/23
Vedúci projektu: prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
Riešitelia projektu z KE: Ing. Eva Sirakovová, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Eleonóra Matoušková,PhD., Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD. Ing. Andrej Přívara, PhD., Ing. Mgr. Hussein Mkiyes.
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je prispieť k rozvoju behaviorálnej ekonómie a posunu poznania prostredníctvom realizácie teoretického a empirického behaviorálneho výskumu a na základe jeho záverov vyvodiť odporučenia o lepšom nastavení implementácie opatrení a verejných politík.
Doplňujúce informácie o projekte: Projekt bude rozvíja vedecké poznanie v oblasti behaviorálnej ekonómie. Behaviorálna ekonómia je interdisciplinárna vedecká disciplína skúmajúca správanie jednotlivcov a faktory, ktoré ho vzďaľujú od racionality. Behaviorálny prístup nachádza čoraz väčšie uplatnenie, keď ekonomický vývoj dokázal obmedzenia paradigmy racionality. Projekt bude vychádza zo systemizácie vedeckej literatúry a jeho ťažiskom je pôvodný výskum zameraný na teoretické a empirické otestovanie vybraných koncepcií. Riešiteľský kolektív skúma rozhodovacie procesy jednotlivcov a ich implikácie pre mikro a makro sféru. V teoretickom výskume riešitelia modelujú správanie ekonomických subjektov po zohľadnení prospektovej teórie, v empirickej časti s využitím riadených kontrolovaných experimentov verifikujú vybrané teoretické závery behaviorálneho výskumu a formulujú praktické odporúčania. Projekt prispieva k posunu poznania v oblasti behaviorálnej ekonómie a k lepšiemu pochopeniu rozhodovania subjektov v skúmaných  oblastiach.
 

Projekty riešené v minulom období:

  

Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB) - program Erasmus+       

Doba riešenia projektu: 03/2021 - 02/2023
Koordinátor projektu: Ekonomická univerzita v Bratislave        
Členovia projektu za KE: prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD. 
Hlavný cieľ projektu: Projekt D-COLLAB sa zameriava na oblasť digitalizácie na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania so špeciálnym zameraním na Slovensko. 
Doplňujúce informácie o projekte: Pandémia COVID-19 preukázala, že v mnohých krajinách sú vzdelávacie systémy nepripravené na potrebu prechodu na digitálne vyučovanie a štúdium. Aj keď boli vysoké školy pravdepodobne lepšie pripravené na náhly prechod k online výučbe ako stredné alebo základné školy, k zložitosti tejto úlohy prispieva aj stupeň komplexnosti výučby na terciárnom stupni vzdelávania. Uprostred druhej vlny pandémie COVID-19 sa projekt D-COLLAB zameriava na hľadanie a zavádzanie efektívnych spôsobov výučby a štúdia na terciárnej úrovni pomocou digitálnych platforiem.
 

Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie        

Názov projektu v AJ: The competitiveness of the Slovak Republic in the European Union      
Doba riešenia projektu: 2020 - 2022
Vedúci projektu: Brinčíková Zuzana, Ing., PhD.         
Členovia projektu za KEIng. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Ivana Lennerová, PhD., Ing. Alexandra Veselková, PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.  
Hlavný cieľ projektuPosúdenie konkurencieschopnosti a komparatívnych výhod SR ako zdroja ekonomického rastu a analýza hlavných faktorov, ktoré umožňujú ich vznik, rast a využitie pri rozvoji hospodárstva.
Doplňujúce informácie o projekte: Čiastkovými úlohami projektu je: posúdenie úlohy konkurencieschopnosti ako faktora stimulujúceho ekonomický rast, analyzovať komparatívne výhody SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR prostredníctvom rôznych ukazovateľov, analyzovať vývoj komparatívnych výhod SR pred a po vstupe do EÚ a eurozóny, posúdiť riziká vyplývajúce z aktuálnej štruktúry hospodárstva SR, definovať determinanty konkurencieschopnosti a analyzovať mieru ich vplyvu, analyzovať možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti SR v súčasných podmienkach.

 

Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík       

Názov projektu v AJ: Implications of Behavioral Economics for Streamlining the Functioning of Current Economies     
Doba riešenia projektu: 2019 - 2022
Vedúci projektu: Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.       
Členovia projektu za KE: Ing. Eleonóra Matoušková, PhD., Ing. Eva Sirakovová 
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je s využitím poznatkov behaviorálnej ekonómie prehĺbiť chápanie rozhodovacích procesov jednotlivcov v mikro a v makro sfére, identifikovať odchýlky od racionality, ku ktorým v týchto procesoch dochádza, definovať a testovať vhodné mechanizmy postrčení a posilnení, ktoré prispejú k tomu, aby jednotlivci robili lepšie rozhodnutia. Ak dosiahneme, aby sa znížili odchýlky konania jednotlivcov od racionality, povedie to k rastu individuálneho blahobytu, čo vytvorí predpoklady aj pre rast blahobytu spoločnosti ako celku. 
Doplňujúce informácie o projekte: Projekt sa zameriava na rozvoj behaviorálneho výskumu na riešiteľskom pracovisku a v SR. Na základe systemizácie literatúry a originálneho výskumu riešiteľov sa zameriava na identifikáciu odchýlok od racionality jednotlivcov, ktoré nastávajú v rozhodovacích procesoch uskutočňovaných v mikro a makro sfére. Na základe využitia metódy randomizovaných kontrolovaných experimentov riešitelia identifikujú príčiny odchýlok od racionality pri rozhodovaní jednotlivcov na súkromnom trhu i vo verejnom sektore najmä v prostredí SR. S využitím existujúceho stavu poznania zadefinujú a otestujú dopady intervencie založenej na mechanizmoch postrčenia a posilnenia. Výsledky svojho výskumu budú komparovať s porovnateľnými štúdiami v tejto výskumnej oblasti, publikovať vo vedeckých časopisoch doma i v zahraničí a sprístupnia ich tvorcom relevantných verejných politík, subjektom súkromného sektora a širšej verejnosti.

 

Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii       

Názov projektu v AJ: Macroeconomic and microeconomic aspects of indebtedness of countries and economic subjects in the European Union
Doba riešenia projektu: 2019 - 2022
Vedúci projektu: Novak Marcel, Ing., PhD.        
Členovia projektu za KE: Ing. Ľubomír Darmo, PhD., prof. Ing. Ján Lisý, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc., Ing. Alexandra Veselková, PhD.,  prof. Ing. Eva Muchová, PhD., Ing. Katarína Detersová, Ing. Agáta Šuláková, Ing. Peter Leško, PhD., doc. Ing. Marta Martincová, PhD.  
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zhodnotiť vplyv verejného dlhu na makroekonomickú stabilitu krajín ako aj posúdenie zadlženosti domácností.
Doplňujúce informácie o projekte: Výsledkom zadlžovania sa krajín v súčasnom období je narastajúci dlh a rastúce zadlžovanie sa domácností. Takto dochádza k problémom spojených so splácaním dlhu a k zvýšenému riziku nesplácania svojich záväzkov, čo sa prejaví v náraste rizikovej prirážky. Na makroúrovni vláda stráca manévrovací priestor na fiškálnu stimuláciu ekonomiky, osobitne v situácii nízkych úrokových sadzieb. Zadlženosť slovenských domácností rastie najvyšším tempom spomedzi krajín EÚ, čo si vyžaduje prijímanie opatrení v oblasti makroprudenciálnej politiky. Z daného dôvodu je nutné riešiť aj otázku ochrany finančného spotrebiteľa, resp. otázku finančnej gramotnosti obyvateľstva. Vedecký projekt sa zameriava na analýzu udržateľnosti verejného dlhu a zadlženosti domácností. Hlavnou oblasťou záujmu projektu je teoretický pohľad na verejný dlh a možnosti jeho financovania, analýza zadlženosti domácností, pohľad na súčasný stav ochrany finančného spotrebiteľa a možnosti predchádzaniu neschopnosti splácania záväzkov domácností.

 

Integrácia migrantov v krajinách Európskej únie z pohľadu migračných politík      

Názov projektu v AJ: Integration of immigrants in EU countries from the point of view of migration policies
Doba riešenia projektu: 2019 - 2021   
Vedúci projektu: Přívarová Magdaléna, prof. Ing., CSc.         
Členovia projektu za KE: Ing. Ivana Lennerová , PhD., Ing. Eleonóra Matoušková, PhD., Mgr. Ing. Veronika Véghová
Hlavný cieľ projektu: Riešiteľský kolektív bude svoj výskum orientovať na prehodnotenie integračných politík v krajinách EÚ a na náčrt hlavných smerov, ktorými by sa tieto politiky mali uberať, s osobitným dôrazom na problematiku integrácie migrantov na trhu práce, integráciu v oblasti vzdelávania a na kultúrnu integráciu.

 

Learn Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie       

Názov projektu v AJ: Learn Economics: application of e-learning as a new form of economics education
Doba riešenia projektu: 2020 - 2022
Vedúci projektu: Muchová Eva, prof. Ing., PhD.      
Členovia projektu za KEIng. Peter Leško, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., Ing. Katarína Detersová
Hlavný cieľ projektuProjekt je zameraný na vytvorenie multimediálneho a interaktívneho obsahu pre predmety Ekonomická teória 1 (základy mikroekonómie) a Ekonomická teória 2 (základy makroekonómie). Obsahové zameranie projektu bude založené na najnovších poznatkoch vo výučbe týchto predmetov vrátane využitia moderných výučbových techník a technológii.
Doplňujúce informácie o projekte: Súčasťou projektu je tiež popularizácia ekonómie ako zaujímavej a predovšetkým zrozumiteľnej vednej disciplíny. Výsledkom projektu bude interaktívna multimediálna platforma vytvárajúca online podporu pri výučbe ekonómie. Projekt má aj medzinárodnú dimenziu - ako expert je do projektu zapojený prof. Gerald Groshek z USA.

 

Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík       

Názov projektu v AJ: Behavioral Interventions in Local Government: Increasing the Efficiency of Local Public Policies     
Doba riešenia projektu: 2019 - 2022
Vedúci projektu: Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.       
Členovia projektu za KEIng. Eva Sirakovova      
Hlavný cieľ projektu: Globálnym cieľom projektu je vytvorenie súborného katalógu systematických, finančne nenákladných, behaviorálnych intervencií (nudgov/postrčení a iných) a vylepšení súčasného nastavenia procesov a nástrojov verejnej správy na miestnej úrovni.
Doplňujúce informácie o projekte: Sekundárnym cieľom projektu je vytvorenie manuálu pre všeobecnú aplikáciu behaviorálnych poznatkov do praxe verejnej správy, zahŕňajúc manuál na systematickú a odbornú aplikáciu behaviorálnych intervencií za účelom zvyšovania účinnosti miestnych, verejných politík. Tretím cieľom projektu je za pomoci behaviorálnych poznatkov zvýšiť účinnosť vytipovaných miestnych, verejných politík priamo v partnerských mestách. Aplikačnou úrovňou predkladaného projektu je miestna verejná správa. Projekt sa rieši v spolupráci so 4 miestnymi samosprávami. Výsledky predkladaného projektu okamžite pocítia práve tieto 4 partnerské mestá, po ich publikácií však budú okamžite využiteľné akoukoľvek miestnou samosprávou na Slovensku. Realizácia tohto aplikovaného výskumu na pilotných testoch behaviorálnych intervencií v praktickej rovine poukáže na hodnotu za peniaze, ktorú aplikácia behaviorálnych intervencií môže priniesť verejnej správe. Projekt rovnako rozvinie kapacity slovenskej verejnej správy tvoriť politiku založenú na behaviorálnom prístupe.
 

Výsledky výskumu prezentujú členovia KE na mnohých medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Publikujú ich vo vedeckých časopisoch a zborníkoch z konferencií, pričom mnohé výsledky premietajú aj do pedagogického procesu.