Oddelenie mikroekonómie

Oddelenie mikroekonómie zabezpečuje výučbu nasledovných predmetov:

 • Základy ekonómie 1
 • Mikroekonómia
 • Mikroekonómia 2
 • Pokročilá mikroekonómia
 • Seminár z aplikovanej mikroekonomickej analýzy
 • Principles of Economics 1
 • Microeconomics
 • Advanced Microeconomics
 • Advanced Topics in Microeconomics

Strategické smerovanie Oddelenia mikroekonómie:

 • Pedagogická oblasť:
  • Vytvorenie inovatívneho rámca predmetov v novom študijnom programe – Aplikovaná ekonómia – s cieľom rozvíjať u študentov kritické myslenie, kreativitu, komplexné uvažovanie, tímovú prácu.
 • Oblasť výskumu:
  • Zapojiť všetkých členov oddelenia do domácich projektov a zvýšiť ich zapojenie do medzinárodných výskumných projektov.
 • Oblasť publikačnej činnosti:
  • Zvýšiť počet publikačných výstupov zaradených do databáz WoS a Scopus.

 

Oddelenie makroekonómie

Oddelenie makroekonómie zabezpečuje výučbu nasledovných predmetov:

 • Základy ekonómie 2
 • Makroekonómia
 • Makroekonómia 2
 • Pokročilá makroekonómia
 • Seminár z aplikovanej makroekonomickej analýzy
 • Metodológia ekonómie
 • Medzinárodná ekonómia a právo
 • Principles of Economics
 • Macroeconomics
 • Advanced Macroeconomics
 • Advanced Topics in Macroeconomics

Strategické smerovanie Oddelenia makroekonómie je orientované na:

 • Zvyšovanie kvality prednášok a seminárov, ktoré členovia Oddelenia zabezpečujú.
 • Zvýšenie miery zapojenia členov Oddelenia do vypracovania a riešenia medzinárodných výskumných projektov.
 • Zvýšenie podielu výstupov publikovaných v časopisoch zaradených do renomovaných databáz.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa členovia Oddelenia makroekonómie sústreďujú primárne na tieto témy výskumu:

 • Medzinárodná migrácia pracovných síl a jej dopad na trh práce v SR a v krajinách EÚ
 • Zadlžovanie sa ekonomických subjektov a krajín EÚ v kontexte fiškálnej udržateľnosti

 

Oddelenie metodológie a vývoja ekonómie

Oddelenie metodológie a vývoja ekonómie zabezpečuje výučbu nasledovných predmetov:

 • Metodológia ekonómie
 • Všeobecné hospodárske dejiny
 • Vývoj ekonomickej vedy
 • Teória verejnej voľby
 • Behaviorálna ekonómia
 • Theory of Public Choice
 • Behavioral economics
 • General Economic History
 • Methodology of Economics

Strategické smerovanie Oddelenia metodológie a vývoja ekonómie:

 • Pedagogická oblasť:
  • Využívanie inovatívnych vyučovacích metód.
  • Implementácia digitálnych technológií do vyučovacieho procesu.
 • Publikačná činnosť:
  • Sústredenie sa na publikovanie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch patriacich do databáz CC, WoS, Scopus.
 • Vedecko-výskumná a projektová činnosť:
  • Aktívne vyhľadávanie medzinárodných kontaktov za účelom zapájania sa do nadnárodných projektov.
  • Reagovať na výzvy ohľadom podávania projektov doma aj v zahraničí (domáce schémy – VEGA,KEGA,APVV, zahraničné – napríklad COST, Horizon, možnosti v rámci programu Erasmus+).

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa členovia Oddelenia metodológie a vývoja ekonómie sústreďujú primárne na tieto oblasti výskumu:

 • Behaviorálna ekonómia
 • Ekonómia verejného sektora
 • Metodológia ekonómie
 • Hospodárske dejiny
 • Heterodoxné a ortodoxné prístupy v ekonomickej teórii
 • Hospodársky cyklus