Katedra ekonómie je gestorom medziodborových študijných programov Ekonómia a právo (Bc.) na I. stupni štúdia a Právo a ekonómia (Mgr.) na II. stupni štúdia zabezpečované Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra je súčasne gestorom študijného programu Aplikovaná ekonómia na I. a II. stupni štúdia, Manažment verejných politík na I. a II. stupni štúdia. 

 

Katedra ekonómie sa v rámci pedagogickej činnosti na I. a II. stupni štúdia zameriava na výučbu základných predmetov na Ekonomickej univerzite v Bratislave – Základy ekonómie 1 a Základy ekonómie 2, Základy ekonómie, Mikroekonómia, Makroekonómia, Pokročilá mikroekonómia, Pokročilá makroekonómia, Medzinárodná ekonómia a právo, Vývoj ekonomickej vedy, Teória verejnej voľby, Behaviorálna ekonómia a Metodológia ekonómie. Na III. stupni štúdia zabezpečujeme vzdelávanie v študijnom odbore Economics, kde úspešná obhajoba dizertačnej práce končí udelením titulu PhD.

 

Ekonómia a právo

Na I. stupni štúdia gestorujeme študijný program Ekonómia a právo, ktorý ponúka kombinované vzdelanie prvého stupňa (Bc.) v odboroch Národné hospodárstvo a Právo zabezpečované Národohospodárskou fakultou Ekonomickjej univerzity v Bratislave a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti nášho študijného programu získavajú zručnosti pri interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čo im umožňuje správnu orientáciu v častých zmenách právnych predpisov a v širokej škále právnych názorov. Študenti si zároveň osvojujú schopnosť analyzovať a správne pochopiť procesy prebiehajúce v reálnom ekonomickom a právnom prostredí na rôznych úrovniach národného hospodárstva. Od roku 2017 spolugarantujeme aj študijný program Právo a ekonómia na II. stupni štúdia.

  

Vedenie katedry

ČAPLÁNOVÁ, Anetta, prof. Ing., PhD.

ČAPLÁNOVÁ, Anetta, prof. Ing., PhD.

vedúca katedry

profesorka

5B.31 +421 2 6729 1531
 
DARMO, Ľubomír, Ing., PhD.

DARMO, Ľubomír, Ing., PhD.

zástupca vedúcej katedry

docent

5B.36 +421 2 6729 1546
 
LENNEROVÁ, Ivana, Ing., PhD.

LENNEROVÁ, Ivana, Ing., PhD.

tajomníčka katedry

odborná asistentka

5B.38 +421 2 6729 1528
 
BAČOVÁ, Marianna

BAČOVÁ, Marianna

sekretárka

5B.23 +421 2 6729 1521

 

Kontakt

Katedra ekonómie

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/a

852 35 Bratislava

Tel.: +421 2 6729 1195, +421 2 6729 1521

E-mail: 

 

Nájdete nás na Národohospodárskej fakulte v budove Výučba 1 na 5. poschodí (blok B).