Dnešná Katedra ekonómie sa formovala postupne a vo svojom vývoji prešla mnohými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi premenami, ktoré sa týkali názvu, zamerania, obsahu štúdia, ako aj organizačnej štruktúry. Prvopočiatkom bola výučba predmetu "Národné hospodárstvo" na bývalej Vysokej škole obchodnej, ktorý prednášal do akademického roku 1948/49 prof. JUDr. Rudolf Briška. Od tohto akademického roku sa začalo s prednáškami z predmetu Politická ekonómia, ktoré pedagogicky zabezpečoval JUDr. Július Bránik a neskôr Ing. Ján Zervan a Ing. Vladimír Mikuláš. Súbežne prednášal JUDr. Štefan Heretik predmet Dejiny ekonomických učení, ktorý bol súčasne autorom prvého učebného textu z tejto problematiky.

Významným historickým medzníkom bol vznik samostatnej Katedry politickej ekonómie vo februári 1950. Do zakladateľskej generácie učiteľov katedry patrili: Ing. Pavel Rapoš, Julo Horváth, Ing. Felix Hutník, Ing. Vladimír Witt, Ing. Ľudovít Korček, Ing. Vladislav Zbruž a Ing. Ján Přívara.

V roku 1964 sa Katedra politickej ekonómie organizačne rozčlenila na dve samostatné katedry politickej ekonómie (I. a II.), keď už predtým z jej učiteľov vznikla samostatná Katedra dejín ekonomických učení a národného hospodárstva, ktorej vedúcim bol JUDr. Štefan Heretik. V 60-tych rokoch rástol postupne počet učiteľov katedry vo veľkej miere z absolventov študijného odboru Politická ekonómia.

V roku 1970 sa uvedené katedry zlúčili do jednej Katedry politickej ekonómie. V 70-tych rokoch sa katedra z hľadiska počtu učiteľov stala najväčšou v rámci Fakulty národohospodárskej. V tzv. konsolidačnom procese, keď boli katedry politickej ekonómie začleňované do ústavov marxizmu-leninizmu, táto katedra ako jediná na Slovensku obhájila svoje odborné ekonomické zameranie a zachovala si samostatnú existenciu v štruktúre Fakulty národohospodárskej VŠE, vďaka takým významným učiteľom ako boli prof. Ing. Pavol Rapoš, DrSc., prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc. doc. Ing. Ján Přívara, CSc. a ďalší. Súčasťou katedry bol aj Kabinet politickej ekonómie, ktorý zabezpečoval pre učiteľov katedry a študentov špecializácie knižničné a metodicko-pedagogické služby.

V osemdesiatych rokoch sa zvyšoval počet učiteľov katedry a menila sa aj ich kvalifikačná štruktúra. Viacerí interní učitelia získali vedecké hodnosti CSc. resp. stali sa docentami a profesormi|. Učitelia katedry zabezpečovali výučbu celoškolského predmetu Politická ekonómia a katedra gestorovala v rámci fakulty študijný program Politická ekonómia.

V decembri 1989 Katedra politickej ekonómie zanikla a vznikla Katedra národohospodárskych teórií. So vznikom tejto katedry sa uskutočnili viaceré personálne zmeny a začal sa hĺbkový proces obsahových zmien v predmetoch. Učitelia katedry pod vedením doc. Ing. Stanislava Grohmanna, CSc. vybudovali a zabezpečovali výučbu celouniverzitného predmetu Všeobecná ekonomická teória, fakultných predmetov Kvantitatívna analýza vo VET, Makroekonómia, Medzinárodné ekonomické vzťahy, na doktorandskom štúdiu Didaktika národného hospodárstva, Makroekonomické teórie, Metodika a metodológia vedeckej práce, Teórie peňazí, ako aj ďalších predmetov v rámci študijného odboru Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika na II. stupni štúdia.

V súvislosti s organizačnými zmenami na fakulte sa k 1. 9. 1991 upravil aj názov tejto katedry, a to na Katedru všeobecnej ekonomickej teórie a hospodárskych dejín. Následne v nadväznosti na prebiehajúce zmeny na Národohospodárskej fakulte sa k 1. 9. 2000 zmenil názov katedry na Katedru ekonomickej teórie.

Ťažiskovou oblasťou pôsobenia katedry bola od jej vzniku až po súčasnosť nielen pedagogická, ale aj vedecko-výskumná činnosť. V minulosti katedra participovala na riešení teoretického výskumu ako aj na aplikačných projektoch hospodárskej praxe. Po roku 1990 bola riešiteľom hlavne projektov VEGA, KEGA, rozvojových a vzdelávacích projektov, ako aj projektu ESF. Jej členovia boli zapojení do skúmania viacerých zahraničných projektov (TEMPUS, ERASMUS). Katedra ekonómie pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie, na ktorých sú výsledky výskumnej práce prezentované a konfrontované s domácimi a zahraničnými účastníkmi. V pedagogickom procese i vo výskume tu v minulosti na katedre pôsobil a stále pôsobí široký okruh externých spolupracovníkov. Pritom je treba pripomenúť dlhoročnú spoluprácu zosnulého doc. Ing. Jana Išu, DrSc. pri rozvoji celej katedry.

Katedra ekonómie rozvíja dlhodobo úspešné kontakty so zahraničnými univerzitami: Universiteit Antwerpen (Belgicko), VŠE v Praze (Česká republika), Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě (Česká republika), Université de Marné-la Vallée (Francúzsko), Budapesti Corvinus Egyetem (Maďarsko), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Poľsko), Uniwersytet Łódzki (Poľsko), Universidade Técnica de Lisboa (Portugalsko), Universidad de Granada (Španielsko), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid (Španielsko), Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Taliansko), Kyjevský inštitút národného hospodárstva (Ukrajina), ICO NIDA Bangkok (Thajsko) a ďalšie.

 

Vedúci katedry od jej vzniku po súčasnosť:

1950 - 1953 Julo Horváth
1953 - 1956 doc. Ing. Pavel Rapoš, CSc.
1956 - 1958 doc. Ing. Viktor Pavlenda, CSc.
1958 - 1961 prof. Ing. Pavel Rapoš, CSc.
1964 - 1970 prof. Ing. Pavel Rapoš, CSc.
1964 - 1968 prof. Ing. Viktor Pavlenda, CSc.
1968 - 1970 doc. Ing. Jan Přívara, CSc.
1970 - 1974 prof. Ing. Pavel Rapoš, DrSc.
1974 - 1979 doc. Ing. Jan Přívara, CSc.
1979 - 1985 prof. Ing. Pavel Rapoš, DrSc.
1985 - 1986 prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc.
1986 - 1990 doc. Ing. Stanislav Grohmann, CSc.
1990 - 1991 prof. Ing. Jozef Faltus, CSc.
1991 - 1994 doc. Ing. Ivan Jakúbek, CSc.
1994 - 2000 doc. Ing. Ján Lisý, CSc.
2000 - 2007 prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
2007 - 2011 doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc.
2011 - 2015 doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc.
2015 - 2020 prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
od 2020 prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.