MUCHOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonómie

profesorka garantka ŠP Ekonómia a právo
Oddelenie makroekonómie
Miestnosť 5B.17
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1510
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie AR 2023/2024 

Pondelok: 11:00 - 12:30

Exam Period of the Academic Year 2023/2024

Monday: 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:
 • Základy ekonómie 1 / Principles of Economics 1
 • Makroekonómia / Macroeconomics
 • Medzinárodná ekonómia a právo / International Economics and Law

 

Gestorka predmet / Person responsible for the subjects

 • Medzinárodná ekonómia / International Economics
 • Garantka habilitačného a inauguračného konania v odbore Ekonomická teória
Publikačná činnosť:

Vybraná publikačná činnosť / Selected publications

 • Muchová, E. (spoluautor: Leško, P.). Balance-of-payments-constrained approach: Convergence Sustainability in the Region of Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science. In Emerging markets finance & trade.  - Washington : Taylor & Francis. ISSN 1558-0938, 2019, vol. 56, no. 2, pp. 472-483.
 • Muchová, E. (spoluautor: Gilbert, J.). Export Competitiveness of Central and Eastern Europe Since the Enlargement of the EU. In International Review of Economics & Finance. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1059-0560, 2018, vol. 55, pp. 78-85.
 • Muchová, E. (spoluautori: Hartwell, Ch., Soukiazis, E., Horváth, R.) European Integration in the Aftermath of the Debt Crisis. In Journal of Economic Policy Reform. - London : Taylor & Francis. ISSN 1748-7889, 2018, vol. 21, no. 4, pp. 257-259.
 • Muchová, E. (spoluautori: Soukiazis, E., Cerqueira, P.A., Antunes, M.) What Can Eastern European Countries Learn from the Slovak Economy? A Twin Deficit Growth Approach. In Journal of Economic Policy Reform. - London : Taylor & Francis. ISSN 1748-7889, 2018, vol. 21, no. 4, pp. 301-318.
 • Muchová, E. (spoluautori: Soukiazis, E., Leško, P.)  Are the Transition Economies Balance-of-Payments Constrained? An Aggregate and Multisector Approach Applied to Central and Eastern Europe. Eastern European Economics.  2017; 55 (5): 453-476. (3)
 • Muchová, E. (spoluautori: Gokcekus, O., Brinčíková, Z.) Level and quality of openness and corruption in the ECA countries. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2015, vol. 22, no. 16, pp. 1340-1344. 
 • Muchová, E. Ekonomické a neekonomické determinanty šťastia. In Znalosti pro tržní praxi. Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, s. 626-633
 • Muchová, E. (spoluautori: Dean, J.W., Lisý, J.) How Slovakia has kept the confidence fairy. In Journal of Policy Modeling : A Social Science Forum of World Issues. - [s.l.] : ELSEVIER, 2013. ISSN 0161-8938, 2013, vol. 35, iss. 4, p. 487-504, [1 AH]. ITMS 26140230005.
 • Muchová, E. (spoluautori: Soukiazis, E., Lisý, J.) Slovak economic growth and the consistancy of  the balance-of payments constraint approach. In: In Ekonomický časopis : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2013. ISSN 0013-3035
 • Muchová, E. Príspevok Paula Krugmana k rozvoju ekonomickej vedy. In Ekonomický časopis : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 5, s. 475-491
 • Muchová, E. (spoluautor: Lisý, P.) Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej únii. Bratislava : Iura Edition, 2009. 157 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-246-7.
 • Muchová, E. (spoluautori: Sivák, R., Terek, M.) Quality assurance at university level. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 66 s. ISBN 80-225-2011-X.
 • Muchová, E.Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 160 s.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu 

 • Medzinárodná ekonómia 
 • Európska integrácia 
 • Metodológia výučby ekonómie 
 • Ekonómia šťastia

Research Areas

 • International economics
 • European integration
 • Methodology of teaching economics
 • Economics of happiness

 

Vybrané riešené výskumné projekty

 • Projekt KEGA  K-20-035-00 „Learn Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie“,  2020-2022,  vedúca projektu
 • Projekt VEGA 1/0393/16  „Európska únia v pokrízovom období – makroekonomické a mikroekonomické aspekty“, 2016-2019, zodpovedná riešiteľka, Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu
 • Projekt REPESEA Erasmus+ Capacity Building for Higher Education (2017-2019), riešiteľka
 • Projekt ERASMUS+ COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES (2014 -2017), riešiteľka
 • Projekt British Council „Quality Assurance in Higher Education Area“ (2000 – 2004), koordinátorka
 • Projekt DARES, „Les entreprises françaises en Europe de l’ Est: Exportatrices de pratiques sociales, vecteurs de dialogue social“, (2006 – 2008), projekt koordinovaný University of Sorbonne, riešiteľka
 • Canadian Faculty Research Program, č. 632-2 „Canadian Economy from the New’s Economy Perspective“ (2006), zodpovedná riešiteľka
 • Fulbright Research Program, č. 06-22-10 „Economic Growth with respect to the Emerging New Economy“ (2007), riešiteľka
 • Projekt VEGA č. 1/0761/12 „Alternatívne prístupy k meraniu sociálno-ekonomického rozvoja“, 2012-2014, riešiteľka
 • Projekt OP Veda a výskum, ITMS 26240120032 „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“, aktivita 1.2 Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz,  riešiteľka
 • Projekt VEGA č. 1/0440/10 „Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej recesie  (s dôrazom na Slovensko a eurozónu)“ (2010-2013), zodpovedná riešiteľka; Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov
 • Projekt KEGA č.259-027EU-4 „Medzinárodná ekonómia – nový predmet študijného programu“, zodpovedná riešiteľka
 • Projekt VEGA č.1/4653/07 „Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky k eurozóne“ (2007-2009), zodpovedná riešiteľka, Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov.

Research Projects

 • Project KEGA  K-20-035-00 „Learn Economics: application of e-learning as a new form of economics education“, a project leader
 • Project VEGA 1/0393/16European union in post-crises period – microeconomic and macroeconomic aspects“, 2016-2019, a principal researcher
 • Project REPESEA Erasmus+ Capacity Building for Higher Education (2017-2019), a researcher
 • British Council project „Quality Assurance in Higher Education Area“ (2000 – 2004), a coordinator
 • Project ARES, „Les entreprises françaises en Europe de l’ Est: Exportatrices de pratiques sociales, vecteurs de dialogue social“, (2006 – 2008), coordinated by the University of Sorbonne, a researcher
 • Canadian Faculty Research Program, no. 632-2 „Canadian Economy from the New’s Economy Perspective“ (2006), a principal researcher
 • Fulbright Research Program, no. 06-22-10 „Economic Growth with respect to the Emerging New Economy“ (2007), a principal researcher
 • Project VEGA no. 1/0761/12 „Alternative approaches to measurement of socio-economic development“, (2012-2014), a researcher
 • Project VEGA no. 1/0440/10 „Macroeconomic aspects of global financial crisis and world economic recession“ (2010-2013), a principal researcher
 • Project KEGA no.259-027EU-4 „International economics – a new course of study programme“, a principal researcher
 • Project VEGA no.1/4653/07 „Macroeconomics aspects of convergence of Slovak republic to eurozone“ (2007-2009), a principal researcher.

 

Vybrané medzinárodné vzdelávacie projekty

 • TEMPUS JEP 11361-96 „Economics of Public Sector“,  kontraktorka projektu
 • TEMPUS JEP 14265/SK  „Economics for Civil Servants“,  riešiteľka projektu
 • Projekt Leonardo da Vinci, č. SK/01/A/F/PL-100 260, „University Student Placement in respect to European Integration“,  koordinátorka projektu
 • Projekt Leonardo da Vinci, č. SK/01/A/F/EX-100 404 „Quality Improvement In University Management“, koordinátorka projektu
 • Projekt Leonardo da Vinci, č.PT/04/A/F/PL-125939 „Meeting Europe outside the Union borders: training opportunities for students in a changing socio-economic environment“, lokálna koordinátorka.

International Educational Projects

 • TEMPUS JEP 11361-96 „Economics of Public Sector“,  a project contractor and researcher
 • TEMPUS JEP 14265/SK  „Economics for Civil Servants“, a researcher
 • Project Leonardo da Vinci, no. SK/01/A/F/PL-100 260 „University Student Placement in respect to European Integration“, a project coordinator
 • Project Leonardo da Vinci, no. SK/01/A/F/EX-100 404 „Quality Improvement In University Management“, a project coordinator
 • Project Leonardo da Vinci, no.PT/04/A/F/PL-125939 „Meeting Europe outside the Union borders: training opportunities for students in a changing socio-economic environment“, a University coordinator.
Ďalšie informácie:

Ďalšie aktivity

 • členka Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
 • predsedníčka Akreditačnej komisie NHF EU v Bratislave
 • členka subodborovej komisie 1.1 ekonomická teória

Other activities

 • Member of Scientific Board, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava
 • Chairman of Acreditation Commission, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava.
 • Member of the Commission in the field of Economics, University of Economics in Bratislava