TKÁČ, Miroslav, Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonómie

odborný asistent
Oddelenie mikroekonómie
Miestnosť 5B.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1544
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie AR 2023/2024 

Pondelok: 13:30 - 15:00

Exam Period of the Academic Year 2023/2024

Monday: 13:30 - 15:00

Pedagogická činnosť:
 • Základy ekonómie / Principles of Economics
 • Mikroekonómia / Microeconomics
Publikačná činnosť:
 • TKÁČ, Miroslav – LÁSKA, Ivan. Increasing the efficiency of public expenditures through the complex system of labour market forecasting. In Proceedings of the 17th International Scientific Conference FINANCE AND RISK 2015 vol. 1. Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2015, pp. 252-261. ISBN 978-80-225-4218-0.
 • HAMERŠMIDOVÁ, Lenka – TKÁČ, Miroslav. International business development of SMEs in terms of impact of interculturality of workforce in Slovakia and Europe. Personnel marketing and personnel management: select issues: peer-reviewed proceedings of scholarly articles: VEGA 1/0053/12. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, 143-158. ISBN 978-80-225-3906-7.
 • TKÁČ, Miroslav. Determinanty výšky individuálnych pracovných príjmov zamestnancov v Slovenskej republike: Determinants of individual labor earnings of employees in Slovak Republic. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, 456-464. ISBN 978-80-225-3873-2.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Tímea – TKÁČ, Miroslav. Znalosti ako kľúčový faktor rozvoja znalostnej spoločnosti: Knowledge as a key factor of knowledge society development. EDAMBA 2013: proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers: 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2013, 716-726. ISBN 978-80-225-3766-7.
 • TKÁČ, Miroslav. Príjmové nerovnosti v kontexte ekonomického rastu: Income inequality in the context of economic growth. Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012, 678-684. ISBN 978-80-225-3398-0.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Trh práce
 • Mzdy
 • Nezamestnanosť
 • Mobilita pracovných síl

Research Areas

 • Labour market
 • Wages
 • Unemployment
 • Workforce mobility

 

Riešené projekty / Research Projects

 • VEGA 1/0216/14 Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy.
 • VEGA 1/0103/12 Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
 • VEGA 1/0330/11 Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v SR
 • COST 1102 Social services, Welfare state and place. The restructuring of social services in Europe and its impact on social and territorial cohesion and governance.
Ďalšie informácie:

Odborná príprava / Other activities

 • Statistické metody v analýze dat, ACREA – centrum výuky; 4. – 8.3. 2013

Zahraničné pobyty / Academic/research stays and visits

 • University of Huelva; Erasmus výmenný pobyt; september 2013 – december 2013