MARTINCOVÁ, Marta, doc. Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonómie

docentka
Oddelenie makroekonómie
Miestnosť 5B.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1554
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie AR 2023/2024 

Pondelok: 11:30 - 12:30

Exam Period of the Academic Year 2023/2024

Monday: 11:30 - 12:30

Pedagogická činnosť:
  • Základy ekonómie / Principles of Economics
  • Makroekonómia / Macroeconomics
Publikačná činnosť:

Je autorkou a spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc, monografií a vysokoškolských skrípt. Je autorkou a spoluautorkou viacerých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a konferenčných zborníkoch evidovaných v databáze Web of Science. 

She is the author and co-author of several university textbooks, monographs and scripts. She is the author and co-author of several articles in domestic and foreign journals and conference proceedings registered in the Web of Science database.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Makroekonómia
  • Nezamestnanosť
  • Ľudský kapitál, vzdelávanie a investície do ľudského kapitálu
  • Hospodárska politka a riešenie dôsledkov ekonomického cyklu

Research Areas

  • Macroeconomics
  • Unemployment
  • Human capital, education and investment in human capital
  • Economic policy and dealing with the consequences of the economic cycle