LEŠKO, Peter, Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonómie

odborný asistent administrátor stránky katedry, koordinátor AIS pre ŠP Právo a ekonómia
Oddelenie makroekonómie
Miestnosť 5B.34
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1534
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie AR 2023/2024 

Pondelok: 7:30 - 9:00

Exam Period of the Academic Year 2023/2024

Monday: 7:30 - 9:00

Pedagogická činnosť:
 • Základy ekonómie / Principles of Economics
 • Makroekonómia / Macroeconomics
 • Pokročilá makroekonómia / Advanced Macroeconomics
 • Seminár z aplikovanej makroekonomickej analýzy / Seminar of Applied Macroeconomic Analysis
Publikačná činnosť:

Učebnice, články v karentovaných časopisoch a v časopisoch registrovaných vo Web of Science a Scopus / Books, Papers in journals registered in Web od Science (Current Contents) and Scopus

 • LEŠKO, P. - Muchová, E. a kol. (2024). Makroekonómia. Prvé vydanie, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2024. 400 s., ISBN 978-80-7676-871-0.
 • LEŠKO, P. - Čaplánová, A. a kol. (2022). Ekonómia. Prvé vydanie, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. 585 s., ISBN 978-80-7676-490-3.
 • LEŠKO, P. - Muchová, E. - Repiská, R. (2022). Dual-Model Approach to Measuring Convergence Sustainability in the Visegrad Group. In Politická ekonomie, Praha, 2022, Roč. 70, č. 5, s. 597-616.
 • LEŠKO, P. - Muchová, E. - Darmo, Ľ. (2021). Základy ekonómie. Prvé vydanie, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 278 s., ISBN 978-80-7676-134-6.
 • LEŠKO, P. - Terek, M. - Muchová, E. (2021). How to Make Estimates with Compensation for Nonresponse in Statistical Analysis of Census Data. In Journal of EasternEuropean and Central Asian Research. - Saint-Louis: IEECA ̶ Istitute of EasternEurope and Central Asia. ISSN 2328-8280, 2021, vol. 8, no. 2, pp. 149-159 online.
 • LEŠKO, P. - Muchová, E. (2019). Balance-of-payments-constrained approach: Convergence Sustainability in the Region of Central and Eastern Europe. In Emerging markets finance & trade. - Washington: Taylor & Francis. ISSN 1558-0938, 2019, vol. 56 (2), pp. 472-483.
 • LEŠKO, P. - Soukiazis, E. - Muchová, E. (2017). Are the transition economies balance-of-payments constrained? An aggregate and multisector approach applied to Central and Eastern Europe. In Eastern European Economics. - London: Taylor & Francis. ISSN 0012-8775, 2017, vol. 55, pp. 453-476.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Udržateľný ekonomický rozvoj
 • Regionálna konvergencia a jej udržateľnosť
 • Ekonomický rast v otvorenej ekonomike (Thirlwallov zákon)

Research Areas

 • Sustainable Economic Development
 • Regional Convergence and its Sustainability
 • Economic Growth in an Open Economy (Thirlwall's Law)

 

Riešené výskumné projekty 

 • APVV-20-0338: Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
  Doba riešenia projektu: 2021 - 2024
 • KEGA č. 035EU-4/2020: Learn Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie
  Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
  Doba riešenia projektu: 2020 - 2022
 • VEGA 1/0356/19: Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Novák, PhD.
  Doba riešenia projektu: 2019 - 2022

Research Projects

 • APVV-20-0338: Driving forces of economic growth and survival of firms in the sixth K-wave
  Project leader: prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
  Project duration: 2021 - 2024
 • KEGA č. 035EU-4/2020: Learn Economics: application of e-learning as a new form of economics education
  Project leader: prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
  Project duration: 2020 - 2022
 • VEGA 1/0356/19: Macroeconomic and microeconomic aspects of indebtedness of countries and economic subjects in the European Union
  Project leader: Ing. Marcel Novák, PhD.
  Project duration: 2019 - 2022
Ďalšie informácie:

Jazyk / Language

 • Anglický jazyk / English
 • Nemecký jazyk / German

 

Zahraničné pobyty

 • 06 - 07/2018: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD Paríž; odborná stáž
 • 09/2015 - 01/2016: Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia; výskumný pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 07/2015: University of London, Cass Business School; STATA letná škola

Academic/Research Stays and Visits

 • 06 - 07/2018: The Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD in Paris; Internship
 • 09/2015 - 01/2016: Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia; Research Stay within Erasmus+ Program
 • 07/2015: University of London, Cass Business School; Stata Summer School