BRINČÍKOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonómie

odborná asistentka koordinátorka pre medzinárodnú akreditáciu
Oddelenie mikroekonómie
Miestnosť 5B.03
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1553
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie AR 2023/2024 

Pondelok: 9:30 - 11:00

Exam Period of the Academic Year 2023/2024

Monday: 9:30 - 11:00

Pedagogická činnosť:
 • Základy ekonómie 1 / Principles of Economics1
 • Ekonomická teória 1 / Economic Theory 1
 • Mikroekonómia / Microeconomics
 • Pokročilá mikroekonómia / Advanced Microeconomics 
Publikačná činnosť:

Články v karentovaných časopisoch a v časopisoch registrovaných vo Web of Science a ScopusPapers in journals registered in Web od Science (Current Contents) and Scopus

 • GOKCEKUS, Omer - MUCHOVÁ, Eva - BRINČÍKOVÁ, Zuzana. (2015). Level and quality of openness and corruption in the ECA countries. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2015, vol. 22, no. 16, pp. 1340-1344. ITMS 26140230005.
 • BRINČÍKOVÁ, Zuzana - KÁLOVEC, Marek - LAWSON, Colin William - MUCHOVÁ, Eva. (2018). A Survey of The Autonomy, Accountability, Effectiveness and Governance of Slovak State-Owned Enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Scientific Annals of Economics and Business. - Iasi : University of Iasi. ISSN 2501-3165, 2018, vol. 65, no. 4, pp. 427-442 online. nadácia VÚB.
 • BRINČÍKOVÁ, Zuzana - DARMO, Ľubomír. (2015). The Impact of economic growth on gender specific unemploymenet in the EU. - Registrovaný: Scopus. In Ştiinţe economice. - Analele Ştiinţifice ale Universitaţii Alexandru Ion Cuza : University of Iaşi, 2015. ISSN 0379-7864, 2015, vol. 62. no.3, pp. 383-390.

 

Články v ostatných zahraničných časopisoch / Papers in other foreign journals

 • BRINČÍKOVÁ, Zuzana - DARMO, Ľubomír. (2014). The Impact of FDI inflow on employment in V4 countries. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2014. ISSN 1857-7431, 2014, vol. 1, no. February, pp. 245-252 online. VEGA 1/0477/13.

 

Skriptá a učebné texty / Scripts and textbooks

 • MUCHOVÁ, Eva - BRINČÍKOVÁ, Zuzana - GROSHEK, Gerald - LISÝ, Ján - NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol.(2011). Medzinárodná ekonómia: (vybrané problémy). 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 213 s. [13,624 AH]. KEGA 295-027EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3257-0.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Medzinárodná ekonómia

 Research Areas

 • International Economics