Katedra ekonomickej teórie sa v rámci pedagogickej činnosti na I. a II. stupni štúdia zameriava na výučbu základných predmetov na Ekonomickej univerzite v Bratislave – Ekonomická teória 1 a Ekonomická teória 2, Mikroekonómia 2, Makroekonómia 2, Dejiny ekonomických teórií, Všeobecné hospodárske dejiny a Medzinárodná ekonómia. Na III. stupni štúdia zabezpečujeme vzdelávanie v študijnom odbore Ekonomická teória, kde úspešná obhajoba dizertačnej práce končí udelením titulu PhD.

 

Ekonómia a právo

Na I. stupni štúdia gestorujeme študijný program Ekonómia a právo, ktorý ponúka kombinované vzdelanie prvého stupňa (Bc.) v odboroch Národné hospodárstvo a Právo zabezpečované Národohospodárskou fakultou Ekonomickjej univerzity v Bratislave a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti nášho študijného programu získavajú zručnosti pri interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čo im umožňuje správnu orientáciu v častých zmenách právnych predpisov a v širokej škále právnych názorov. Študenti si zároveň osvojujú schopnosť analyzovať a správne pochopiť procesy prebiehajúce v reálnom ekonomickom a právnom prostredí na rôznych úrovniach národného hospodárstva. Od roku 2017 spolugarantujeme aj študijný program Právo a ekonómia na II. stupni štúdia.

 

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Sme súčasne gestorom jedinečného štujiného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika, ktorý na I. a II. stupni štúdia (Bc. a Ing.) ponúka kombinované vzdelávanie v oblasti ekonómie a žurnalistiky. Naši študenti tak okrem iného získavajú vzdelanie z mikroekonómie, makroekonómie, medzinárodnej ekonómie, kvantitatívnej analýzy či špeciálnych kurzov z ekonomických teórií tak, aby dokázali nielen porozumieť, ale aj aplikovať získané poznatky vo svojej práci ekonomických analytikov a novinárov.

V rámci žurnalistických predmetov študenti absolvujú základy novinárčiny, štylistiky a masovej komunikácie, spomedzi voliteľných predmetov sa môžu zapísať na kurzy rétoriky, novinárskeho prejavu a etiky v žurnalistike alebo základov ekonomiky a riadenia médií. Praktické skúsenosti z reálnej práce novinárov získavajú ešte počas štúdia s odborníkmi a novinármi z Hospodárskych novín a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky na univerzite alebo priamo v redakcii.

Ak uvažujete nad kariérou právnika s ekonomickým vzdelaním, ekonomického analytika alebo novinára, sme tá správna voľba práve pre vás!

 

Vedenie katedry

ČAPLÁNOVÁ, Anetta, prof. Ing., PhD.

ČAPLÁNOVÁ, Anetta, prof. Ing., PhD.

vedúca katedry, vedúca Oddelenia dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín

profesorka

5B.31 +421 2 6729 1531
 
DARMO, Ľubomír, Ing., PhD.

DARMO, Ľubomír, Ing., PhD.

zástupca vedúcej katedry

odborný asistent

5B.36 +421 2 6729 1546
 
LENNEROVÁ, Ivana, Ing., PhD.

LENNEROVÁ, Ivana, Ing., PhD.

tajomníčka katedry, administrátorka Programovej rady pre EaP

odborná asistentka

5B.38 +421 2 6729 1528
 
BAČOVÁ, Marianna

BAČOVÁ, Marianna

sekretárka

5B.23 +421 2 6729 1521


Kontakt

Katedra ekonomickej teórie

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/a

852 35 Bratislava

Tel.: +421 2 6729 1195, +421 2 6729 1521

E-mail: 

 

Nájdete nás na Národohospodárskej fakulte v budove Výučba 1 na 5. poschodí (blok B).