Vážené študentky, vážení študenti,

V prílohe Vám posielam opatrenie dekana PraF UK týkajúce sa skúšania v skúškovom období v druhej polovici augusta 2020, vrátane štátnych skúšok.

 

Opatrenie dekana UK v Bratislave_2020_13.pdf

 

Vo všeobecnosti, skúšanie bude prebiehať online (s výnimkou niektorých prípadov  v doktorandskom štúdiu).

Pokiaľ niekomu bránia závažné dôvody hodné osobitného zreteľa v tom, aby vykonával skúšky online, môže požiadať o vykonanie skúšky s fyzickou prítomnosťou v priestoroch PraF UK (t.j. fakulta zabezpečí počítač a pripojenie na internet).

Žiadosť možno podať v stanovenej lehote prostredníctvom online formulára, pričom žiadosť treba riadne odôvodniť a tvrdenia preukázať relevantnými dokladmi.

Formulár na žiadosť nájdete tu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-d89zSJdsFNBkDS6QNmnlpNUQVlFQTcxOTVPMVNEMFhRWlQyUjFFMEswSS4u

 

S pozdravom

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa/Vice Dean for Education in Bachelor and Master Degree Programme

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.