Vážené študentky, vážení študenti, 

nasledujúci formulár slúži na prihlasovanie sa na dodatočný termín z predmetu Ekonomická teória 1. Skúšky sa môže zúčastniť každý študent, ktorý bol z riadneho alebo opravného termínu hodnotený známkou "FX". Na prihlásenie sa na dodatočný termín je potrebné vyplniť všetky požadované údaje. Prihlasovanie sa na dodatočný termín trvá do 26.5.2021.

Študenti 2. ročníka  bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, denné štúdium), 3. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, externé štúdium) a 1. ročníka magisterského štúdia (Právo a Ekonómia) sa môžu v termíne od 27. 1. 2021 do 2. 2. 2021 prihlasovať prostredníctvom AISu na ponúkané témy záverečných prác, ktoré sú zverejnené v AISe.