Dávame do pozornosti novú publikáciu v spoluatorstve našej kolegyne prof. Čaplánovej skúmajúcu vplyv inštitucionálnych faktorov na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 vychádzajúcu z analýzy dát zozbieraných na Slovensku. Výsledky potvrdzujú význam dôvery v kľúčové inštitúcie pre dodržiavanie protipandemických opatrení.

Publikácia je dostupná na tomto odkaze: http://link.springer.com/article/10.1007/s11294-021-09818-3

1 caplanova

 

Dávame do pozornosti nový vedecký článok vedecko-výskumnej pracovníčky katedry RNDr. Jaroslavy Hlouškovej, PhD. Článok prezentuje komplexný systém modelov zameraných na kvantifikáciu reakcie cien poľnohospodárskych komodít (konkrétne pšenice, sóje a kukurice) na zmeny ich potenciálnych determinantov. Do úvahy sa berú aj možné nelinearity v dynamike cien komodít v priebehu hospodárskeho cyklu. Výsledky naznačujú, že premenné, ktoré reprezentujú fundamenty trhu a makroekonomický vývoj obsahujú systematické prediktívne informácie pre prognózy cien komodít a že ceny poľnohospodárskych komodít robustne reagujú na otrasy v medzinárodnej konkurencieschopnosti.

Plný text článku je celý dostupný na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.2768

2 hlouskova

 

Kolektív autorov Katedry ekonomickej teórie – Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD. a prof. Ing. Ján Lisý, PhD. publikovali článok s názvom „Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike“, v ktorom hľadajú odpoveď na otázku, či nezamestnanosť v hostiteľskej krajine ovplyvňuje prílev priamych zahraničných investícií, alebo naopak, prílev priamych zahraničných investícií má vplyv na nezamestnanosť. Výsledky naznačujú, že impulz vychádza z miery nezamestnanosti, ktorá následne ovplyvňuje prílev investícií do Slovenskej republiky, avšak dĺžka tohto efektu je veľmi krátka.

Plný text článku je dostupný na: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/04/04.pdf

obrázok1

 

Dávame do pozornosti článok, ktorý vyšiel v spoluautorstve našich kolegov Ing. Ľubomíra Darma, PhD. a Ing. Marcela Nováka, PhD. skúmajúci determinanty prílevu PZI do krajín Vyšehradskej skupiny. Prílev PZI je determinovaný mnohými faktormi, ktoré sú dostatočne preskúmané v publikáciách a článkoch. Avšak, determinanty prílevu PZI do krajín Vyšehradskej skupiny (V4) majú niekoľko špecifík pochádzajúcich z ich transformačného procesu. Článok identifikuje špecifické determinanty prílevu priamych zahraničných investícií do krajín V4. Autori zistili, že veľkosť ekonomiky alebo jej potenciál, produktivita práce, daň z príjmu právnických osôb, mzdy, jednotkové náklady práce, inflácia, vzdelanosť pracovnej sily, otvorenosť ekonomiky, kvalita a vývoj infraštruktúry (reprezentovaná hustotou siete ciest a železníc), úroveň korupcie a členstvo v Hospodárskej a menovej únii predstavujú faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň prílevu priamych zahraničných investícií do krajín V4.

Celý článok je dostupný na: https://www.sav.sk/journals/uploads/1215135110%2020%20Darmo%20a%20kol%20-%20aut+SR.pdf

obrázok2

 

Autorský kolektív Katedry ekonomickej teórie v zložení Ing. Marcel Novák,PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD. a Ing. Ľubomír Darmo, PhD. publikovali nový článok, ktorý skúma úroveň finančnej gramotnosti v Slovenskej republike. Hlavným cieľom tohto článku je zhodnotiť a porovnať dosiahnutú úroveň finančnej gramotnosti na vzorke slovenskej populácie (študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). Chí-kvadrát test bol použitý na stanovenie vzťahu medzi rôznymi premennými (pohlavie, úroveň vzdelania a porovnanie výsledkov s tými z predchádzajúcich prieskumov), správnosť odpovedí respondentov na dotazník a na identifikáciu úrovne finančnej gramotnosti vysokoškolských študentov bez špecifického ekonomického zázemia. Výsledky výskumu naznačujú, že pohlavie a vzdelanostná úroveň (bakalársky alebo magisterský stupeň) nemajú žiadny vplyv na úroveň finančnej gramotnosti študentov. Naopak respondenti v našom prieskume dosiahli lepšiu finančnú gramotnosť ako respondenti v prieskume Slovenskej bankovej asociácie.

Článok je dostupný na: https://cgscholar.com/bookstore/works/financial-literacy-survey-in-the-slovak-republic

obrázok3

 

Článok autorov Ing. Zuzany Brinčíkovej, PhD. a Ľubomíra Darma, PhD.  skúma efekty dôchodku a relatívnych cien na medzinárodný obchod. Základom výskumu je odhad cenových a dôchodkových elasticít medzinárodného obchodu na prípade Slovenskej republiky za obdobie rokov 1995 – 2018. Slovensko ako malá a veľmi otvorená ekonomika s relatívne limitovaným rozsahom domáceho trhu, nedostatočnými surovinami a nízkym poľnohospodárskym potenciálom je predurčená na ďalší rozvoj medzinárodného obchodu a medzinárodných vzťahov. Autori v článku využívajú panelovú dátovú regresiu s cieľom odhadnúť dovozné a vývozné dopytové funkcie, ktorých elasticity následne skúmajú v rámci rôznych časových období s cieľom identifikovať, či sú v čase stabilné, alebo sa menia vzhľadom na typ mechanizmu výmenného kurzu.

Článok je dostupný na: https://journaltransformation.org/docs/EJTS_2020_8_2/13/EJTS_2020_vol_8_no_2_Trade_Elasticities_in_the_Slovak_Republic.pdf

obrázok4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávame do pozornosti novú publikáciu s názvom Základy ekonómie, ktorá vyšla v spoluautorstve našich kolegov prof. Ing. Evy Muchovej, PhD, Ing. Ľubomíra Darma, PhD. a Ing. Petra Leška, PhD.

Učebnica je prioritne určená záujemcom o štúdium ekonómie na vysokých školách, ale môže byť užitočná  aj ako repetitórium pre študentov ekonómie na ekonomických fakultách. Učebnica je súčasne zacielená na širokú verejnosť, ktorá chce získať poznatky o základných pojmoch, vzťahoch a súvislostiach v ekonómii. V učebnici sa čitateľ dozvie odpovede na viaceré otázky, napr. ako porozumieť rôznym turbulenciám v ekonomickom živote; ako sa spotrebiteľ rozhoduje o tom, koľko zo svojho príjmu spotrebuje a koľko usporí; ako firma stanovuje ceny a množstvo svojich produktov; ako vláda ovplyvňuje ekonomický vývoj krajiny; prečo dochádza v ekonomike k cyklickému vývoju; ako môže centrálna banka ovplyvniť mieru infláciu.

Publikácia je dostupná na tomto odkaze:  https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zaklady-ekonomie.p4955.html

ze obrázok1