Dnešná Katedra ekonomickej teórie sa formovala postupne a vo svojom vývoji prešla mnohými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi premenami, ktoré sa týkali názvu, zamerania, obsahu štúdia, ako aj organizačnej štruktúry. Prvopočiatkom bola výučba predmetu "Národné hospodárstvo" na bývalej Vysokej škole obchodnej, ktorý prednášal do akademického roku 1948/49 prof. JUDr. Rudolf Briška. Od tohto akademického roku sa začalo s prednáškami z predmetu Politická ekonómia, ktoré pedagogicky zabezpečoval JUDr. Július Bránik a neskôr Ing. Ján Zervan a Ing. Vladimír Mikuláš. Súbežne prednášalJUDr. Štefan Heretik predmet Dejiny ekonomických učení, ktorý bol súčasne autorom prvého učebného textu z tejto problematiky.

Významným historickým medzníkom bolo ustanovenie samostatnej Katedry politickej ekonómie vo februári 1950, ktorá bola pôvodne začlenená do Katedry marxizmu-leninizmu ako jeden z jej lektorátov (ústavov). Do zakladateľskej generácie učiteľov katedry patrili: Ing. Pavel Rapoš, Julo Horváth, Ing. Felix Hutník, Ing. Vladimír Witt, Ing. Ľudovít Korček, Ing. Vladislav Zbruž a Ing. Ján Přívara.

V roku 1964 sa Katedra politickej ekonómie organizačne rozčlenila na dve samostatné katedry politickej ekonómie (I. a II.), keď už predtým z jej učiteľov vznikla samostatná Katedra dejín ekonomických učení a národného hospodárstva, ktorej vedúcim bol JUDr. Štefan Heretik. V 60-tych rokoch rástol postupne počet učiteľov katedry vo veľkej miere z absolventov študijného odboru Politická ekonómia.

V roku 1970 sa uvedené katedry zlúčili do jednej Katedry politickej ekonómie, členenej na tri oddelenia (politickej ekonómie kapitalizmu, politickej ekonómie socializmu a dejín ekonomických teórií). V 70-tych rokoch sa katedra z hľadiska počtu učiteľov stala najväčšou v rámci Fakulty národohospodárskej. V tzv. konsolidačnom procese, keď boli katedry politickej ekonómie začleňované do ústavov marxizmu-leninizmu, táto katedra ako jediná na Slovensku obhájila svoje odborné ekonomické zameranie a zachovala si samostatnú existenciu v štruktúre Fakulty národohospodárskej VŠE, vďaka takým významným učiteľom ako boli prof. Ing. Pavol Rapoš, DrSc., prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc. doc. Ing. Ján Přívara, CSc. a ďalší. Súčasťou katedry bol aj Kabinet politickej ekonómie, ktorý zabezpečoval pre učiteľov katedry a študentov špecializácie knižničné a metodicko-pedagogické služby.

V osemdesiatych rokoch sa zvyšoval počet učiteľov katedry a menila sa aj ich kvalifikačná štruktúra. Viacerí interní učitelia získali vedecké hodnosti CSc. resp. boli menovaní za docentov a profesorov. Učitelia katedry zabezpečovali výučbu celoškolského predmetu Politická ekonómia a katedra gestorovala v rámci fakulty študijný odbor Politická ekonómia.

V decembri 1989 Katedra politickej ekonómie zanikla a bola zriadená nástupnícka Katedra národohospodárskych teórií. So vznikom tejto katedry sa uskutočnili viaceré personálne zmeny a začal sa hĺbkový proces obsahových zmien v predmetoch. Učitelia katedry pod vedením doc. Ing. Stanislava Grohmanna, CSc. vybudovali a zabezpečovali výučbu celouniverzitného predmetu Všeobecná ekonomická teória, fakultných predmetov Kvantitatívna analýza vo VET, Makroekonómia, Medzinárodné ekonomické vzťahy, pre doktorandské štúdium Didaktika národného hospodárstva, Makroekonomické teórie, Metodika a metodológia vedeckej práce, Teórie peňazí, ako aj ďalších predmetov v rámci študijného odboru Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika na II. stupni štúdia.

V súvislosti s organizačnými zmenami na fakulte sa k 1. 9. 1991 upravil aj názov tejto katedry, a to na Katedru všeobecnej ekonomickej teórie a hospodárskych dejín, ktorá mala dve oddelenia:

  • Oddelenie všeobecnej ekonomickej teórie a makroekonómie
  • Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín


V nádväznosti na prebiehajúce zmeny na Národohospodárskej fakulte sa k 1. 9. 2000 zmenil názov katedry na Katedru ekonomickej teórie, ktorá má v súčasnosti štyri oddelenia:

  • Oddelenie ekonómie
  • Oddelenie mikroekonómie
  • Oddelenie makroekonómie
  • Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín

Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov od vzniku katedry:

Rok Vysokoškolskí učitelia
profesori docenti odborní asistenti CSc., PhD. odborní asistenti asistenti spolu
1950 0 1 0   5 6
1960 0 3 12   4 19
1970 2 7 8   0 17
1980 2 9 18   6 35
1990 2 13 10   2 27
2000 2 11 4   0 17
2010 3 9 7 2 0 21
2015 5+2 2 14 0 0 23
2016 5+2 2 14 0 0 23
2017 5+2 2 14 0 0 23
2018 5 4 13 0 0 22
2019 5 5 12 0 0 22

 

V akademickom roku 2008/2009 Katedra ekonomickej teórie predložila na akreditáciu študijné plány pre študijný program Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika nielen pre II. stupeň, ale aj pre I. stupeň denného a externého štúdia, ktorý bol Akreditačnou komisiou schválený.

Ťažiskovou oblasťou katedry bola od jej vzniku až po súčasnosť nielen pedagogická, ale aj vedecko-výskumná práca. V minulosti participovala na riešení teoretických otázok ako aj na praktických aspektoch výskumných úloh štátneho plánu základného výskumu a štátneho plánu ekonomického výskumu.

Po roku 1990 bola riešiteľom hlavne úloh VEGA, KEGA, rozvojových a vzdelávacích projektov, ako aj projektu ESF. Jej členovia boli zapojení do skúmania viacerých zahraničných projektov (TEMPUS, ERASMUS). Mnohé z projektov VEGA na čele s prof. Ing. Jánom Lisým, PhD. dosiahli pozoruhodné výsledky a boli ocenené grantovou agentúrou. Katedra ekonomickej teórie každoročne organizuje medzinárodné vedecké konferencie, na ktorých sú výsledky výskumnej práce prezentované a konfrontované s domácimi a zahraničnými účastníkmi.

Katedra venuje mimoriadnu pozornosť aj doktorandskému štúdiu a výchove mladých vedeckých pracovníkov. Každoročne úspešne ukončia obhajobou dizertačnej práce v priemere 3 – 4 doktorandi, čo je zdrojom plynulého omladzovania KET.

Katedra ekonomickej teórie rozvíja dlhodobo úspešné kontakty so zahraničnými univerzitami: Universiteit Antwerpen (Belgicko), VŠE v Praze (Česká republika), Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě (Česká republika), Université de Marné-la Vallée (Francúzsko), Budapesti Corvinus Egyetem (Maďarsko), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Poľsko), Uniwersytet Łódzki (Poľsko), Universidade Técnica de Lisboa (Portugalsko), Moskovská štátna univerzita (Rusko), Ruská ekonomická akadémia G. V. Plechanova (Rusko), Universidad de Granada (Španielsko), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid (Španielsko), Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Taliansko), Kyjevský inštitút národného hospodárstva (Ukrajina), University of Bath (Veľká Británia) a ďalšie.

V pedagogickom procese i vo výskume tu v minulosti pôsobil a stále pôsobí široký okruh externých spolupracovníkov, pričom je treba spomenúť dlhoročnú prácu a particiápciu doc. Ing. Jana Išu, DrSc. na rozvoji celej katedry. Významná je tiež aktívna spolupráca s Ekonomickým ústavom a Prognostickým ústavom SAV v oblasti výskumu a výučby študentov I. II. a III. stupňa štúdia.

 

Vedúci katedry od jej vzniku po súčasnosť:

1950 - 1953 Julo Horváth
1953 - 1956 doc. Ing. Pavel Rapoš, CSc.
1956 - 1958 doc. Ing. Viktor Pavlenda, CSc.
1958 - 1961 prof. Ing. Pavel Rapoš, CSc.
1964 - 1970 prof. Ing. Pavel Rapoš, CSc.
1964 - 1968 prof. Ing. Viktor Pavlenda, CSc.
1968 - 1970 doc. Ing. Jan Přívara, CSc.
1970 - 1974 prof. Ing. Pavel Rapoš, DrSc.
1974 - 1979 doc. Ing. Jan Přívara, CSc.
1979 - 1985 prof. Ing. Pavel Rapoš, DrSc.
1985 - 1986 prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc.
1986 - 1990 doc. Ing. Stanislav Grohmann, CSc.
1990 - 1991 prof. Ing. Jozef Faltus, CSc.
1991 - 1994 doc. Ing. Ivan Jakúbek, CSc.
1994 - 2000 doc. Ing. Ján Lisý, CSc.
2000 - 2007 prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
2007 - 2011 doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc.
2011 - 2015 doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc.
2015 - 2020 prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
od 2020 prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.