VESELKOVÁ, Alexandra, Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

odborná asistentka
Oddelenie mikroekonómie
Miestnosť 5B.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1569
Pedagogická činnosť:
 • Ekonomická teória 1 / Economic Theory 1
 • Mikroekonómia / Microeconomics
 • Pokročilá mikroekonómia / Advanced Microeconomics 
Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikačné výstupy / Selected publications

1. vedecké monografie / Monographs

 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. - VIDOVÁ, J. (2019) Socio-ekonomické dimenzie kvality života. Vydavateľstvo Ekonóm, CD-ROM, ISBN 978-80-225-4542-6
 • VESELKOVÁ, A. V. - HOLKOVÁ, V. - VALACH, M. - VIDOVÁ, J. - PSÁRSKA M. (2013) Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte. Bratislava: Ekonóm. CD-ROM

 

2. vysokoškolské učebnice / Textbooks

 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2020) Mikroekonómia. Bratislava: Wolters Kluwer SR, ISBN 978-80-571-
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. - LENNEROVÁ, I. - VALACH, M. (2017) Mikroekonómia. Bratislava: Sprint 2, ISBN 978-80-89710-34-8
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. - VALACH, M. (2014) Mikroekonómia. Bratislava: Sprint 2, ISBN 978-80-89710-12-6
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2008) Mikroekonómia. Bratislava: Sprint 2, ISBN 978-80-969927-9-9

 

3. vedecké odborné časopisy / Papers for scientific journals

 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2019) Teoreticko-praktické aspekty formovania kvality života z pohľadu spotreby. Ekonomické rozhľady, roč. 48/2019, č.3, 237-254
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. - VALACH, M. (2016) Forming the quality of life in Slovakia after entering the EU. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. August, pp. 380-389 online.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2015) Selected socio-economic aspects of income inequality in the Visegrad Group Countries. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 3, s. 304-313.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2014) Príjmová nerovnosť a nerovnosť bohatstva ako základný problém súčasného sveta. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 4, s. 97-104.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2013) Vybrané problémy formovania sociálnej kvality na Slovensku. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 1, s. 4-18 online.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2013) Príjmové nerovnosti úspory a zadlženosť slovenských domácností. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, December 2013, roč. 6, č. 4, s. 58-71.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. - VALACH, M. (2012) Socio-economic aspects of income disparity in Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 3, s. 277-291.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2008) Kvalita života a jej meranie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2008. ISSN 1336-1732, December 2008, roč. 1, č. 3-4, s. 84-92. VEGA 1/0608/2008.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2007) Nezamestnanosť v slovenskej a českej ekonomike ako základný makroekonomický problém transformačnej dekády. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISSN 0323-262X, 2007, roč. 36, č. 1, s. 76-91.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2006) Komparácia výsledkov transformačného procesu Slovenskej republiky a Českej republiky v transformačnej dekáde. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006. ISSN 0323-262X, 2006, roč. 35, č. 1, s. 15-31.

 

4. medzinárodné vedecké konferencie / Papers for international scientific conferences

 • VESELKOVÁ, A. (2018) Quality of the Education System Versus Competitiveness. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part VI. – Inequality in Society) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 2886-2893 online.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2018) Consumption of Slovak Domestics as the Part of Quality of Life in the Post-Crisis Period. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 119-125 online.
 • VESELKOVÁ, A. (2017) Trends in the development of the education system of the Visegrad Four. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 554-561 online.
 • VESELKOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. (2017) Consumption of Slovak households in relation to the quality of life in terms of globalization. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI.. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 685-692 online.
 • VESELKOVÁ, A. (2016) Education as the cornerstone knowledge-based economy. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference : 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 562-568.
 • VESELKOVÁ, A. (2015) Rozvoj znalostní ekonomiky ve vybraných zemích EU. - Registrovaný: Web of Science. In Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference : 10. a 11. září 2015 v Olomouci. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, s. 1054-1065 CD-ROM.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Príjmové nerovnosti
 • Spotreba domácností
 • Zadlženosť domácností
 • Kvalita života
 • Znalostná ekonomika

 Research Areas

 • Income inequalities
 • Household consumption
 • Household indebtedness
 • Quality of life
 • Knowledge economy

 

Riešené výskumné projekty

 • Výskumný projekt VEGA č. 1/0664/20 „Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie". Doba riešenia: 2020-2022.
 • Výskumný projekt VEGA č. 1/0356/19 „Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii“. Doba riešenia: 2019 – 2022.
 • Výskumný projekt VEGA  č.1/0393/16 „Európska únia v pokrízovom období – makroekonomické a mikroekonomické aspekty“. Doba riešenia: 2016 – 2019.

 • Výskumný projekt VEGA č. 1/0368/14 „Heterodoxné a ortodoxné prístupy v ekonomickej teórii a možnosti ich využitia  pri riešení ekonomických problémov súčasnosti (s dôrazom na globálnu ekonomickú krízu)“. Doba riešenia: 2014 – 2015.

 • Výskumný projekt VEGA č. 1/0570/11 „Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte“. Doba riešenia: 2011-2013.

Research Projects

 • Research project VEGA No. 1/0664/20 „The competitiveness of the Slovak Republic in the European Union". Project duration: 2020-2022.
 • Research project VEGA No. 1/0356/19 „Macroeconomic and microeconomic aspects of indebtedness of countries and economic subjects in the European Union". Project duration: 2019-2022.

 • Research project VEGA No. 1/0393/16 „European Union in post-crises period - macroeconomic and microeconomic aspects". Project duration: 2016-2019.

 • Research project VEGA No. 1/0368/14 „Heterodox and orthodox approaches in the economic theory and the possibilities of their use in solving the current economic problems (with emphasis on the global economic crisis)". Project duration: 2014-2015.

 • Research project VEGA No. 1/0570/11 „The consumption and quality of life of Slovak households in the relation to their consumer decisions in the European context". Project duration: 2011-2013.